Aan Hem Die Overwint

by Chip Brogden

door Chip Brogden
(Vertaald door Bibi Godschalk)
“Zij hebben hem [de draak] dankzij het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis overwonnen, zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard” (Openbaring 12:11NBV).
Als ik spreek of schrijf over het onderwerp “Overwinnaars” wil ik eerst altijd even duidelijk maken dat een leven van overwinning de normale Christelijke levenswijze is. God heeft niet binnen de Kerk een of andere elite groep gemaakt die door middel van een special “zalving” of kracht supergeestelijk is. Ik besef dat er mensen zijn die dit wel geloven en leren; de Overwinnaars zijn een klasse apart, die zullen opstaan en heersen over de aardse koninkrijken van deze wereld – zelfs over hun geestelijke onvolwassen broeders en zusters. Wij weerspreken dit op grond van het feit dat iedere gelovige, of ze het beseffen of niet, al volmaakt is en, in Christus, iedere geestelijke zegen ontvangen heeft. (Kolossenzen 2:10; Efeziërs 1:3).
Ik bid dat God onze ogen opent om te zien dat God’s doel voor de Overwinnaars niet de grondlegging van een aards koninkrijk is, maar de groei van een geestelijk koninkrijk, niet uiterlijk zichtbaar , maar verborgen binnen elke gelovige (Lucas 17:20,21). Het gaat hier niet om een aards koninkrijk want het is “niet van deze wereld” (Johannes 18:36). Toen Jezus begreep dat ze Hem wilde dwingen om mee te gaan en Hem dan tot koning uitroepen, trok Hij Zich terug op de berg, alleen (Johannes 6:15). Toen Petrus zijn zwaard trok zei Jezus dat hij het weg moest doen. Uit deze voorbeelden zou het duidelijk moeten zijn, dat het overwinnen een hemelse werkelijkheid is en niet een aardse verrichting of prestatie.
OVERWINNEN IS HET NORMALE CHRISTENLEVEN
Het is God’s doel dat Christus alles vult, beginnend bij iedere discipel en dan met de Kerk als het synthese van alle discipelen. Dan pas zal Hij in staat zijn alle volkeren van de wereld en de hele Schepping te herstellen. We doen te veel moeite uiterlijke veranderingen voor mensen waar te maken zonder eerst te waarderen wat God voor ons van binnen gedaan heeft. Ieder kind van God zou een levend voorbeeld moeten zijn hoe God alles onder het Hoofdschap van Jezus Christus zal stellen. De wereld, de heerschappijen en machten en de schepping zelf zouden in de Kerk een schaduwbeeld moeten kunnen zien van hoe het leven zal zijn als Christus Alles in Alles is (zie Efeziërs 3:8-11).
Natuurlijk, weten we dat wat we vandaag de dag zien, afwijkt van God’s doel. Zelfs al “heeft Hij alles al aan Hem [Christus] onderworpen”, blijft het een feit dat “wij dit echter nu nog niet zien” (cf. Hebreeën 2:8). Dat betekent, dat als we nu naar het uiterlijk van de Kerk kijken, of naar de wereld en de schepping, we nog niet de preëminentie van Christus zien. We zien het nauwelijks als we ons eigen leven onder de loupe nemen. Is Jezus echt Heer? Is God echt soeverein? Ja zeker. Hij brengt alles tot stand “naar Zijn Wil en Besluit” (Efeziërs 1:11b). Dit is natuurlijk een progressief werk. Hij neemt niet plotseling de macht over het universum, net zo min als dat Hij plotseling de macht over een discipel neemt. Kinderen van God worden niet volwassen geboren en Jezus bouwt Zijn Kerk niet in één dag. In plaats daarvan werkt Hij langzaam, bijna onmerkbaar, in toenemende mate groter wordend, zachtjes leidend, langzamerhand Zich zelf op duizend verschillende kleine manieren openbaar makend.
Dus wie is een Overwinnaar? Als de Overwinnaars geen aardse strijders of kruisvaarders zijn, wat zijn ze dan wel? Overwinnaars zijn gewoon Christenen die het normale Christen leven beleven. Let wel, het Christenleven zoals God het heeft bedoeld, is een Overwinnend leven. Het is niet een leven dat verslagen wordt. Dus wat is het “normale”Christenleven? Het is een leven dat de preëminentie van Christus over alle dingen laat zien.
Hoe kunnen we overwinning of nederlaag meten? Wat kenmerkt de ene Christen als Overwinnaar en een andere Christen als verlorene? In Openbaring 12:11 zien we precies wat een Overwinnaar is – iemand die de draak verslaat. Uiteraard symboliseert de draak de duivel. We zien ook drie gebieden waarin het mogelijk is Overwinnaar te zijn. Er is het bloed van het Lam, het woord van hun Getuigenis en ze zijn niet aan hun leven gehecht.
In ons artikel, “DRIE VIJANDEN” hebben we deze drie gebieden gekenmerkt als zijnde zonde, het eigen ik en satan. We willen het hier niet allemaal herhalen, behalve door te zeggen dat het bloed van het Lam de zonde overwint, het woord van Getuigenis satan overwint en “niet aan hun leven gehecht zijn” het eigen ik overwint. Iedere uitdaging waarmee wij geconfronteerd worden komt voort uit een van deze drie vijanden. Ze komen niet op ons af in een specifieke volgorde, maar komen doen ze steeds. Vroeger geloofde ik dat van de drie, satan de machtigste was. Nu ben ik gaan inzien dat niet satan de meeste macht heeft, maar het eigen ik, want satan’s enige kracht ligt hierin, dat het eigen ik de leugens gelooft. Ik ken mensen die dag en nacht met satan strijden maar al hun strijd is voor niets omdat zij nog nooit aan zichzelf gestorven zijn. Hun vijand zit binnenin hun.
Geloof jij dat Jezus machtiger dan de zonde is? Geloof jij dat Jezus machtiger dan satan is? Geloof jij dat Jezus machtiger is dan het eigen ik? Uiteraard is Jezus Heer over al deze dingen. Wij weten dat Hij een zondeloos leven geleid heeft. Wij weten dat Hij rond ging, goed deed en allen genas, die door de duivel werden onderdrukt – ja, waarlijk, Hij is verschenen om de daden van de duivel te niet te doen (Hebreeën 2:14; I Johannes 3:8). Wij weten dat Hij niets voor zijn eigen ik deed, maar altijd de wil van Zijn Vader. Dus kunnen we duidelijk zien dat Christus de preëminentie had over zonde, het eigen ik en satan. Toch zijn er “werkelijkheden” in dit huidige universum die schijnen te suggereren dat Jezus NIET Heer is over zonde, het eigen ik en satan. En dit is juist wat ons tot de kern brengt van wat het betekent overwinnaar te zijn. Hij die overwint is hij of zij die steeds de draak verslaat door de preëminentie van Christus over zonde, het eigen ik en satan ZICHTBAAR TE MAKEN. Je ziet dat het niets te maken heeft met het benoemen van Christenen tot de hoogste rangen van een aards regeringsstelsel. Dat is betrekkelijk eenvoudig. Wij hebben het hier over een geestelijk conflict van kosmische proporties.
IS JEZUS ECHT HEER?
Sta mij toe dit conflict te illustreren. Wat zou er gebeuren als ik je vertelde dat Jezus niet echt Heer is? Als ik een artikel zou schrijven dat suggereerde dat het Bloed ons niet van zonde kon reinigen? Of als ik een boodschap bracht waarin ik verkondigde dat satan eigenlijk meer macht heeft dan Jezus? Stel ik schreef je een brief waarin stond dat het Kruis geen kracht heeft? Zou dat jou ontstellen? Hopelijk zou je mij als een ketter bestempelen en mij en mijn leer voor altijd verwerpen. Je zou zo’n leer heel stellig ontkennen. Ik zou trouwens nooit zulke dingen zeggen.
Toch lijkt het merendeel van onze levens in dit universum te zeggen dat Jezus niet echt Heer is. We hoeven niet echt met de mond te ZEGGEN, “Satan is krachtiger dan Jezus; zonde is sterker dan het Bloed; het eigen ik is machtiger dan het Kruis.” We zeggen het door ons leven – iedere keer als we bewust zondigen, elke keer wanneer wij satan de overhand geven en iedere keer dat wij ons eigen ik voor Christus zetten. De Waarheid uitspreken en belijden betekent op zichzelf niets. Als we de Waarheid, die we met onze mond belijden niet ZICHTBAAR MAKEN, belijden we het tegenovergestelde door onze daden .
We zitten vol van deze tegenstellingen. Laat ik eens een heel bekend en ogenschijnlijk onbelangrijk voorbeeld noemen: bezorgd zijn. De meeste van ons, zijn van tijd tot tijd en misschien wel altijd over iets bezorgd – onze gezondheid, onze financiën, onze geliefden, en zo voort. Toch leert het Schrift ons dat wij ons niet aan het leven moeten hechten en nergens bezorgd over moeten zijn. Dit beschouwen wij als “menselijk”, maar zorgen maken laat een gebrek aan vertrouwen in God zien. Eigenlijk geloven we een leugen. Onderken de leugen en dan ontdek je snel wat de Waarheid is. Wat is de leugen? Dat God op de een of andere manier niet voldoet, en dat Hij ons misschien in de steek laat. Je ziet dus, hoe de vijand het voor elkaar krijgt om ons een leugen te laten geloven en ons dan ook nog eens laat denken, dat dit gewoon “menselijk” is. Dan aanvaarden we dus iets dat minder is dan het normale Christenleven – overwinning – en denken we dat dit gewoon is. Onthoud dat satan geen macht heeft buiten het feit dat wij zijn leugen geloven.
Overwinnaars leren de hiaat te overbruggen tussen wat ze ZEGGEN te geloven en hoe ze LEVEN. We bekriticeren en veroordelen nu niet de mensen, die wel eens bezorgd zijn, want dat overkomt ons ook. Wij hebben de overwinning op dit gebied nog niet. We zeggen gewoon dat dit een gebied is dat overwonnen kan worden, een van de vele leugens die haaks op de Waarheid staat. Hij of zij die overwint blijft deze leugen van de vijand betwisten en laat steeds de preëminentie van Christus over alle dingen zien. Wanneer iedere leugen ontkracht wordt, is de draak overwonnen, want hij kan geen controle uitoefenen over iets waarin hij niet kan bedriegen. Het meeste wat we zien en horen is een illusie. Het is niet de Waarheid maar een leugen, een vervorming. Onze ogen en oren zijn niet te vertrouwen. We moeten hemels zicht en hemels gehoor hebben.
Momenteel worden we echter geconfronteerd met een grote ongelijkheid, een brede kloof tussen wat God heeft beschikt en hoe dingen lijken te zijn. We zouden hier een hele lijst kunnen opnoemen. God zegt dat Hij ons van alles zal voorzien, maar we kijken en zien dat wij niet voorzien worden. God zegt dat Hij in het leven van ons lichaam is, maar we kunnen de ziekte niet van ons afschudden. God zegt dat Hij door Christus de werken van satan vernietigd heeft, maar we zien de duivel blijkbaar ongestoord gewoon z’n gang gaan. En ga zo maar door.
Wat betekent dit? Het kan een van twee dingen betekenen en hebben we dus twee keuzen. De eerste keuze is opgeven en gewoon geloven dat God niet bedoelt wat Hij zegt. Dat is de meest gangbare optie. De tweede keuze is geloven wat God zegt, ongeacht of wij het zien of niet. Dit heet “geloof”. Geloof is niet een macht die we uitoefenen om onze omstandigheden te veranderen; het is onze innerlijke zekerheid ongeacht of onze omstandigheden wel of niet veranderen. Het feit dat ik mijn omstandigheden kan veranderen maakt mij niet een overwinnaar, maar het in staat zijn te leven ongeacht de omstandigheden maakt mij een overwinnaar. Dat is leven volgens “God … die in leven roept wat niet bestaat” (Romeinen 4:17b). Als ze al zichtbaar “bestaan” hebben we toch geen geloof meer nodig (cf. Romeinen 8:24)?
Met andere woorden, al ben ik niet voorzien, geloof ik toch in de Eindeloze Voorziening van God. Al ben ik ziek, geloof ik toch dat God het leven van mijn lichaam is. Als ik door satan word aangevallen (zelfs al zou de duivel mij VERSLAAN), geloof ik steeds nog, dat de duivel verslagen is. Gisteren was ik misschien volkomen verslagen, maar vandaag zeg ik dat Christus de Overwinning is. Dit verklaart mij voor gek of voor een discipel, die het normale Christenleven leeft. Hoe lang duurt het voor wat ik van binnen geloof, met mijn ogen ga zien? Dat weten we niet, maar een LEUGEN is en blijft een LEUGEN, of het nu een keer of duizend keer wordt verteld. Een leugen wordt mettertijd geen waarheid. Hier is het probleem. De eerste paar keer dat we leugen horen weerstaan we die (b.v. “God zal niet in jouw noden voorzien”). Maar als dingen niet veranderen, accepteren we uiteindelijk de leugen als waarheid (b.v. “dingen zijn geen haar beter dan tien dagen geleden, misschien heeft God ons toch in de steek gelaten”). Hoe gemakkelijk geloven wij de leugen, maar de leugen,die we de eerste keer horen, is nog steeds een leugen de honderdste keer. Dus waarom luisteren we er later wel naar, maar niet in het begin? We MOETEN de Waarheid kennen. Voor zij die overwinnen, is wat zij UITERLIJK zien, van geen enkele betekenis op de WAARHEID die INNERLIJK gezien wordt. Dit is hoe de Waarheid ons bevrijdt (Johannes 8:32).
GOD’S OPLOSSING VOOR EEN VERSLAGEN KERK
Dit alles leidt ons tot het volgende. De Heer zegt dat Hij een Kerk zal hebben die zonder vlek of rimpel is. Een perfecte Kerk. Wanneer heb jij voor het laatst gezien ,dat de Kerk in haar geheel, er enigszins zo uitzag? Er zijn veel goede broeders en zusters die je kunnen vertellen hoe de kerk ZOU MOETEN zijn. We kunnen veel van hun leren. Er zijn ook vele goede broeders en zusters, die haarfijn kunnen zeggen,wat er met de kerk VERKEERD is, en hoe ver zij beneden de doelstelling van God ligt. Dat is niet zo moeilijk, meer en meer mensen gaan zich hier in specialiseren. Maar weinigen kunnen wat de Kerk IS (uiterlijk gezien) transformeren tot God’s INTENTIE met de Kerk . Hoe overbruggen we deze kloof? Hoe komen we van waar we ons bevinden, naar waar God wil dat we zijn? Hier wordt zelden over gesproken en het schijnt een mysterie te zijn. Maar het boek Openbaring is een boek, dat mysteries openbaart en daar vinden we het antwoord.
Er is een principe van God’s handelwijzen die we moeten gaan inzien, en het hele Boek Openbaring getuigt van dit principe. Het is dit: als de Kerk in verval is, verslagen, of in gevaar, heeft God maar één oplossing en dat is een nieuwe Openbaring, een nieuwe ontmanteling van Jezus Christus geven Openbaring 1:1a). Hij fixeert ons steeds op Zijn Zoon, omdat er maar ÉÉN DING nodig is (Lucas 10:42).
Zij die overwinnen en de hemelse visie constant voor ogen houden zien Jezus opnieuw. De beste manier om verslagen te raken is je ogen van dat ENE DING weghalen en ze richten op “de vele zaken”. De Geest van de Antichrist vraagt je niet voor satan te buigen; hij hoopt alleen je zicht op Christus te vervagen. Het probleem in de kerk van vandaag is dat wij Christus niet meer zien.We hebben Hem uit het oog verloren en in plaats daarvan hebben we programma’s, kerkdiensten, eindtijd voorspellingen en uitleggingen, en nog honderd en één andere dingen, die zonder Christus absoluut niets betekenen. Nog erger – we denken dat Hij die dingen IS.
In het Boek Openbaring zien we Jezus TE MIDDEN van de lampenstandaards lopen. Dit is héél belangrijk. Veel mensen houden zich bezig met de zaak van de Kerk alsof Jezus hun gevraagd heeft die te besturen, terwijl Hij er een beetje bij staat te kijken, af en toe een bemoedigend knikje gevend. In feite staat Jezus niet aan de andere kant van het universum, Hij wandelt te midden van de lampenstandaards, Hij bouwt Zijn Kerk, en tot iedereen van ons zegt Hij “IK KEN uw werken!”
“Ik was op het eiland Patmos omdat ik over…Jezus had getuigd” (Openbaring 1:9b). “Zij hebben de draak dankzij hun Getuigenis overwonnen” (Openbaring 12:11ff). “De draak…ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan God’s geboden houden en bij het Getuigenis van Jezus blijven” (Openbaring 12:17). “De Getuigenis van Jezus is profetie” (Openbaring 19:10). Nu gaan we inzien dat het hele conflict draait om HET GETUIGENIS VAN JEZUS. Het is het brandpunt tussen Hemel en Aarde, Licht en Duisternis, Christus en de Antichrist. Maar wat is de Getuigenis van Jezus? Het is het zichtbaar worden (niet alleen het uitspreken ervan) van de Waarheid aangaande Jezus in al Zijn volheid, in al Zijn preëminentie. Het is het zichtbaar maken van Christus als middelpunt van iedere discipel, de Kerk en, uiteindelijk, van heel de Schepping. Overwinnaars ZIEN dit nog voordat het voltooid is, en zij zetten zichzelf op één lijn met deze geweldige energie van God, die ALLE DINGEN aan Christus onderwerpt. Zij zien dit als de Waarheid van het heden, niet als een of andere toekomstige hoop en DAT maakt hun overwinnaar.
Als wij de steeds groter wordende Christus gaan ZIEN Die bestemd is alle dingen te vervolmaken, worden wij verlost van kleinzieligheid en kleingeestigheid. Wij overwinnen niet door onze aandacht en energie op dat DING te richten. “Dingen” houden ons bezig van de ochtend tot de avond en weer van de avond tot de ochtend.Moge God ons losmaken van “dingen” en ons Zijn Zoon laten zien! We moeten leren ons hart te richten op de Heer Jezus Christus, Die MEER moet worden. Dan blijft er geen plaats over voor “dingen”, want ze worden door de Overwinning opgeslokt.
Meer dan zes jaar geleden vroeg ik de Heer of Hij mij over geestelijke oorlogvoering wilde leren. En God deed dat niet, prijs Zijn naam! In plaats daarvan begon Hij Jezus Christus te openbaren. Deze Openbaring was, en is voldoende. Te zien hoe Hij in de hemelsferen troonde en ik met hem daar gezeten was (Efeziërs 2:6), was genoeg om mij een Overwinnaar te maken. Toen besefte ik dat wie ik was, wat ik wist of kon, niets betekende, maar Wie Hij is, wat Hij weet en wat Hij kan doen alles is. De aandacht verplaatste zich van “mij”- mijn noden, mijn problemen, mijn bediening, mijn geestelijke oorlogvoering – naar Christus, waar het thuis hoorde.
Tot aan die tijd wist ik niet wat het behelste om de draak verslagen te zien. Toen ik las hoe de Overwinnaars de draak versloegen, dacht ik hoe heerlijk het zou zijn om dat in de toekomst te kunnen doen. Maar toen de Heer Zichzelf aan mij openbaarde, zag ik dat Hij niet de God van “de toekomst” is, maar EMMANUEL – God mét ons, in het verleden, het heden en de toekomst. Ik denk dat iedereen wel kan overwinnen na een bezoek aan de hemel, het zien van de engelen, na met Jezus te spreken, terwijl gekleed in een geestelijk lichaam. Maar de Overwinnaars hebben al iets van dat hemelse geproefd en brengen het VANDAAG naar deze aarde. “Op aarde zoals in de hemel” is iets van elke dag. Beséffen we wel wat dat inhoudt?
Veel mensen schrijven mij en vragen, hoe ze met dit of dat moeten omgaan, hoe ze hier of daar de overwinning kunnen behalen. Mag ik zeggen dat het niet uitmaakt wat voor nood je hebt of wat je probleem is, Het Antwoord blijft hetzelfde. Overwinning is een Mens, niet een belevenis. Al moet je honderd, of duizend, of een miljoen keer vallen voordat je deze les leert, dan is dat alle moeite waard. Het geeft niet of je het begrijpt, het er mee eens bent, het gelooft, of al ziet. In feite lijkt het wel of alles precies in tegenovergestelde richting gaat. Maar je zult zien, net als ik het gezien heb, dat Overwinning, Genade, Kracht, Vrede, Liefde, Licht en Leven niet “dingen”zijn. Ze zijn Christus, en als je de Man hebt, heb je alles dat de Man is.
ZEVEN BRIEVEN AAN DE ZEVEN GEMEENTEN
“Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren…van de zeven gouden lampenstandaards …zijn de zeven gemeente zelf” (Openbaring 1:19,20b). [gemeenten; ecclesia; kerk]
Nu dat we de rol en de kenmerken van de Overwinnaar geïdentificeerd hebben, is het inspirerend om de verschillende beloften te bestuderen die aan “hem die overwint” gegeven zijn. Hiervoor gaan we naar het tweede en derde hoofdstuk van het Boek Openbaring.
We zijn bekend met de zeven gemeenten van Klein Azië: Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea. Deze zeven kerken zijn waarlijk een representatief aantal. Ten eerste symboliseren zij de zeven soorten gelovigen, die in de Kerk ten alle tijden gevonden kunnen worden. Ten tweede vertegenwoordigen zij zeven herkenbare tijden van de Kerkgeschiedenis. En ten derde is het duidelijk,dat het gaat over zeven echte gemeenten die bestonden toen Johannes deze brief schreef.
Er waren geen zeven afzonderlijke brieven, ieder in hun eigen envelop geplakt en persoonlijk naar iedere kerk apart gepost. We weten (cf. Openbaring 1:11) dat het boek één brief was, die openlijk aan alle kerken gestuurd was samen met de rest van het visioen. Als gevolg hiervan wist de gelovige in Efeze wat de Heer tegen Filadelfia zei, en de gelovige in Smyrna wist wat er in Laodicea aan de hand was enz. , waardoor duidelijk gemaakt werd dat de ene gemeente niet kompleet was zonder de ander. Ze waren misschien wel apart herkenbaar, maar ze stonden niet alleen. In ieder zien we een deel van de puzzel, maar we zien het hele plaatje niet, totdat we ze allemaal samen voegen.
Tot iedere gemeente zegt Hij, “Ik weet wat u doet.” Goed, kwaad, of lauw; zeven keer zegt Hij “Ik weet wat u doet.” Hij loopt toekijkend tussen hen in. En zeven keer zegt Hij, “Wie overwint”. De Heer roept vandaag de dag nog steeds overwinnaars en de beloften (en waarschuwingen) zijn nog net zo op ons van toepassing als destijds. Nu we naar iedere belofte apart gaan kijken, bid ik dat de Heer ons zal beroeren en ons moed geeft dit uit te leven.
DE LEVENSBOOM
“Wie overwint zal ik laten eten van de levensboom die in Gods paradijs staat” (Openbaring 2:7b).
Ik heb deze “beloften” genoemd, maar “bewijzen” is misschien een beter woord. We hebben de neiging een belofte als een toekomstig iets te zien, iets waar we op moeten wachten. Ik vind bewijzen beter, want als iets in mijn leven bewezen is,laat het iets zien dat reeds van mij is. de Heer zegt dat als wij als overwinnaars leven, onze levens worden gekenmerkt door zekere bewijzen. Daardoor worden de Overwinnaars zichtbaar en weten we of ze wel echt het normale Christenleven beleven – een overwinnend leven.
Het eerste bewijs is dat Overwinnaars van de levensboom eten, die in het midden van het paradijs van God staat. We gaan onmiddellijk terug naar het Boek Genesis en zien dan, dat Adam oorspronkelijk uit het paradijs van God, Ede, verbannen werd en niet langer van de levensboom kon eten. De levensboom werd door engelen met een vlammend zwaard afgeschermd (Genesis 3:24). Omdat Adam van de boom van kennis at, werd hem belet van de levensboom te eten.
We moeten zien dat Christus veel meer doet dan herstellen wat Adam verloren had. Hij gaat Adam ver voorbij door de Overwinnaar de vrucht van de levensboom, waar Adam niets van af wist, aan te bieden. Dit is natuurlijk symbolische gesproken, maar wat betekent het dan? De levensboom vertegenwoordigt het Kruis, want vanaf die Boom gaf de Heer Zijn Eigen Leven voor ons allen. Zij die overwinnen hebben geleerd dat vrucht en leven voortkomen uit sterven aan het Eigen Ik, en dat is wat het Kruis betekent. Het Kruis is de levensboom voor allen die het in hun hart sluiten.
Net als Adam kunnen we kiezen van een van de twee bomen te eten, maar niet van allebei. Adam zondigde toen hij zich door zijn vlees liet verleiden en toegaf aan zijn Eigen Ik. Hij verwierp de levensboom en koos in plaats daarvan iets dat “dat er heerlijk uit zag… een lust voor het oog was… en hij aanlokkelijk vond” (Genesis 3:6ff). Het Kruis lijkt helemaal niet op een levensboom. Het is niet goed, prettig, noch wenselijk. Het lijkt eerder op een boom des doods. Misschien is dat de reden dat Adam er nog niet van had gegeten. Maar voor God is Het Einde niet de dood, ongeacht hoe het er uit ziet; God’s Einde betekent leven uit de dood: de opstanding. De vrucht van de levensboom eten houdt in dat wij ons in het Kruis van Christus verheerlijken en leven uit de dood vinden. Het wordt weer mode om over het Kruis te preken, maar hoeveel van ons eten de vrucht ervan? Zien wij het Kruis werkelijk als de LEVENSBOOM en eten we de vrucht ervan? We zullen ware discipels van de Heer erkennen aan hun vrucht en niet aan wat ze zeggen. (Matteüs 7:20). Het Kruis is de levensboom waar deze vrucht vandaan komt.
DE LAUWERKRANS VAN HET LEVEN
“Wees trouw tot in de dood, dan zal Ik u als lauwerkrans het leven geven…wie overwint zal van de tweede dood geen schade ondervinden” (Openbaring 2:10b,11b).
De tweede eigenschap van de overwinnaar is het Opstandingsleven. Zij die het Opstandingsleven hebben, kunnen niet beschadigd worden door de tweede dood. Wat IS precies het Opstandingsleven? Het is een leven dat door de dood gegaan is. Omdat het al een keer gestorven is, kan het geen tweede keer sterven. Als de Dood overwonnen is, zijn er geen vijanden meer over. En de enige manier om de Dood te verslaan is door te sterven. (cf. I Korintiërs 15:26; Hebreeën 2:14,15).
Het Opstandingsleven wordt practisch zichtbaar door onze woorden en daden. Bij sommige mensen proef je de dood als ze hun mond open doen. Hun aanwezigheid brengt geen leven voort. Je voelt je hol en leeg in hun aanwezigheid. De woorden klinken misschien goed, maar het leven ontbreekt in wat ze zeggen. Het lijkt alsof je met de dood te maken hebt, want er is geen Geest en Leven.
Daartegenover zijn er broeders en zusters die van nature heel opgewonden, vrijmoedig, talentvol en overtuigend zijn. Ze lijken heel “levend”, maar dit is het Opstandingsleven ook niet. Waarom niet? Ze zijn nog niet door de dood gegaan, en je kunt niet opstaan totdat je gestorven bent. Het afdruk van het Kruis zit niet in wat ze doen. Ze hebben zich nog nooit laten breken. Ze zijn misschien van nature erg begaafd in wat ze voor de Heer doen, maar ze zijn nog niet gestorven. Uiterlijk lijken ze het goed te doen, maar het gaat niet om goed tegenover kwaad, het gaat om leven tegenover dood.
Paulus zegt dat hij “dagelijks sterft” opdat het “leven van de Heer zichtbaar wordt” (I Korintiërs 15:31; II Korintiërs 4:11). De Lauwerkrans van het Leven is alleen voor hen die dagelijks sterven, opdat zij dagelijks Zijn Leven kunnen leven. Overwinnaars kunnen niet door de dood worden beschadigd, want zij zijn reeds gestorven – niet één keer, maar al duizenden keren; dagelijks nemen zij het Kruis op zich, leggen het Eigen Ik af en volgen de Heer. De hoogste roeping is niet je fysieke leven als martelaar te geven, maar als discipel je Eigen Ik af te leggen. We kunnen ons fysieke leven in een ogenblik afleggen, maar dagelijks ons Kruis opnemen is de meest waarachtige test en veel moeilijker. Het vraagt ons “trouw te blijven tot de dood toe”. Dit is het geheim van de Overwinnaars.
HET VERBORGEN MANNA
“Wie overwint zal ik van het verborgen manna geven, en ook een wit steentje waarop een nieuwe naam staat die niemand kent, behalve degene die het ontvangt” (Openbaring 2:17b).
Hier zijn twee extra bewijzen van een overwinnaar; het verborgen manna en een witte steen met een geheime naam. Voordat we deze twee dingen beschrijven, moeten we opmerken dat het manna VERBORGEN is en de naam GEHEIM. De Heer doet een werk, maar dat werk is grotendeels verborgen en geheim. Als we altijd zoeken naar datgene wat duidelijk zichtbaar is, missen we het diepere werk dat God onder de oppervlakte doet.
Dus wat is verborgen manna? De manna was het brood dat uit de hemel viel, waarmee Israël in de woestijn gevoed werd. Je herinnert je nog wel, dat God hen opdroeg een deel van de manna in een gouden kruik te doen en het in de Ark van het verbond als een permanente getuigenis te bewaren .(cf. Exodus 16:33; Hebreeën 9:4). Eeuwen later zegt Jezus: “Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald…niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit Brood eet zal eeuwig leven ” (Johannes 6:51a, 58b). Jezus is de Verborgen Christus, die de Verborgen Wijsheid voortbrengt, uitgebeeld als de Verborgen Manna, voor eeuwig aanwezig in de Ark van het Getuigenis. Wanneer we spreken, brengen we dan een boodschap of een “woord” of brengen we de Heer Jezus Zelf? De Overwinnaars eten van de Verborgen Manna ,van de Christus zelf. Het verschil tussen de Persoon Christus onderwijzen en een woord “over”Christus brengen staat gelijk aan het verschil tussen de Verborgen Manna en het gewone manna, dat al gauw in wormen verandert.
Wat stelt de witte steen voor? Vroeger sprak de rechter zijn vonnis uit door de beklaagde een witte steen (vrijspraak) of een zwarte steen te geven (veroordeling). De witte steen betekende “leven”en de zwarte steen betekende ” de dood”. De witte steen betekende “niet schuldig” en de zwarte steen “schuldig”. Prijst God dat er geen veroordeling is voor hen, die in Jezus Christus zijn (Romeinen 8:1). Enigeen kan dat braaf zeggen, maar niet iedereen kan het ten volle bevatten. Religie veroordeelt ons nog steeds en belast ons met een zwaar juk. Maar de Heer zegt: “Niet schuldig! De Zoon heeft je vrij gemaakt, dus je bent waarlijk vrij!” Dit is het erfdeel van alle heiligen, maar de Overwinnaars laten het zien.
Samen met deze witte steen worden Overwinnaars een nieuwe naam gegeven, die niemand anders kent. Onze Goede Herder roept ons allen bij onze naam en leidt ons naar Zichzelf (Johannes 10:3). De Heer verandert onze naam graag, niet alleen om een nieuw begin aan te geven, maar om duidelijk te maken wat Hij ons ziet worden. Abram wordt Abraham, Jacob wordt Israël, Simon wordt Petrus, Saul wordt Paulus. Ieder van ons is kostbaar voor Hem, na aan Zijn hart en uniek voor Zijn doel. Dus geeft Hij elk van ons een witte steen met een nieuwe naam. Maar deze naam is Zijn geheim – niemand behalve jij en Hij mogen het weten. Dit spreekt van intimiteit. De Overwinnaars houden sommige dingen geheim tussen hen en de Heer. Ze vertellen niet alles dat ze weten. Ze praten niet over het deel, dat Hij alleen hoeft te weten. En zo wonen zij in de Beschutting van de Allerhoogste, waar ze alles dat ze horen en zien in hun hart.bewaren.
MACHT OVER DE VOLKEN
“Wie overwint en mij navolgt tot het einde, zal ik macht geven over volken. Met een ijzeren herderstaf zal hij hen hoeden, als aardewerk worden ze verbrijzeld, ik geef hem macht, zoals Mijn Vader die aan mij heeft gegeven. En ik zal hem ook de morgenster geven” (Openbaring 2:26-28).
Onthoud goed dat we het hebben over bewijzen van overwinning; niet over toekomstige beloften, maar over hedendaagse werkelijkheden die er zijn voor “wie overwinnende is” [letterlijk naar het Grieks]. We mogen vandaag overwinnen; we hoeven niet op een toekomstige gebeurtenis te wachten. Natuurlijk zal er ook een letterlijke vervulling van deze beloften in de toekomst zijn, maar als we ze niet NU al ten minste gedeeltelijk’vervuld zien worden, dan zijn we niet “overwinnend bezig”. Overwinnaars zijn VANDAAG overwinnend. Dus als we niet overwinnen, missen we de realiteit van vandaag zowel als de belofte van de toekomst.
Er zit rijkdom in deze verzen, maar ik zou mij in het bijzonder op één ding willen richten: “Die zal Ik macht geven over de volken.” Het taalgebruik van dit gedeelte is identiek aan die van Psalm 2. De Vader heeft gezegd dat de Zoon over de volken zal heersen, en nu zegt de Zoon dat de Overwinnaars samen met Hem zullen heersen. Wat geweldig, dat we samen met Christus mogen heersen! Klinkt dit niet als een toekomstige belofte? Hoe kunnen we vandaag al macht over de volken hebben?
We vinden het geheim in Matteüs 6:10. Jezus zegt, dat we dagelijks het volgende moeten bidden, “Laat Uw Koninkrijk komen en Uw Wil gedaan worden op Aarde zoals in de Hemel.” Dit is een revolutionaire daad. Bidden voor het komen van een Koninkrijk en een Wil, waarin Christus de preëminentie als Alles in Alles heeft. In dit Koninkrijk is geen ruimte voor een aards koninkrijk of aardse vorst of koning. In Zijn Wil is geen ruimte voor een menselijke agenda. We weten dat Jezus Heer is en toch zien we nog niet dat alle dingen aan Hem onderworpen zijn(Hebreeën 2:8b). Dus wat staat ons intussen te doen? Overwinnaars zitten niet passief te wachten totdat Jezus terugkomt. Ze bidden, dat Zijn Koninkrijk gevestigd en Zijn Wil gedaan wordt. Zo oefenen zij macht uit over de volken door de weg van de Heer voor te bereiden. Hoe dan? Door iedere kloof te dichten en elke berg en heuvel te slechten; door kromme wegen recht te maken en hobbelige wegen te effenen (Lucas 3:5,6). Dus dit gebed is destructief in het natuurlijke, maar constructief in het geestelijke, want als de volken minder worden, wordt Christus meer (cf. Johannes 3:30).
Net zoals Jeremia over volken en koninkrijken werd aangesteld “om ze uit te rukken en te verwoesten, om ze te vernietigen en af te breken, en op te bouwen en te planten” (Jeremia 1:10), is deze volmacht ook aan ons gegeven. We dienen niet in een of andere regeringsfunctie, maar in een geestelijke hoedanigheid, biddend dat het Koninkrijk en de Wil van God zichtbaar worden. Zo een gebed is gewichtig en universeel. Het gaat de wereld voorbij en kan dus de wereld beroeren. Behalve de volmacht over de volken wordt ons ook de “morgenster” gegeven. Christus is de Morgenster (Openbaring 22:16b), de Hemelse Mens, die ver boven de volken en koninkrijken van de wereld troont. De Morgen ster geeft de Overwinnaars een hemels gezag, buiten de invloed van het aardse rijk waarin zij moeten leven.
IN HET WIT GEKLEED
“Wie overwint zal Ik ook in het wit kleden. Ik zal zijn naam niet uit het boek van het leven schrappen, mar juist voor hen getuigen ten overstaan van Mijn Vader en Zijn engelen” (Openbaring 3:5).
Een ander bewijs van ons overwinnen is in het wit gekleed te worden. Misschien wordt dit in de toekomst nog eens letterlijk vervuld, maar we moeten ons afvragen wat het voor ons als Overwinnaar vandaag de dag inhoudt. Hoe wordt je in het wit gekleed?
Het Schrift vertelt ons dat “zuiver stralend linnen” staat voor “al het goede dat gedaan is door de heiligen”, die zich hebben klaargemaakt voor de bruiloft van het Lam (cf. Openbaring 19:7,8). We weten dus dat wit gerechtigheid voorstelt. Nu vragen we: Hoe worden de heiligen rechtvaardig? Wat is gerechtigheid? Is het de som van al mijn goede werken? Is het veel goede daden doen? Is het de samenkomst bijwonen, Bijbel lezen, bidden, gaan getuigen? Volgens het menselijk denken zijn deze dingen samen misschien gerechtigheid, maar niet volgens de Wijsheid van God. Onze eigen rechtvaardige daden zijn “als het kleed van een menstruerende vrouw” (Jesaja 64:6). In het Koninkrijk van God is er geen enkel “ding” dat gerechtigheid heet en voor ons bereikbaar is. Gerechtigheid is een Persoon!
“Door Hem bent u één in Christus Jezus, Die dankzij God onze Wijsheid is geworden. Door Christus worden wij Rechtvaardig, Heilig en Verlost” (I Korintiërs 1:30). Hier zien we dat wijsheid, gerechtigheid, heiligheid en verlossing niet speciale dingen zijn waar wij naar moeten streven. Er staat ook niet dat het gaven zijn die God aan de gelovigen geeft. Er staat dat God ons één gemaakt heeft met Christus en dat de Heer Jezus onze Wijsheid is. Hij heeft de Heer Jezus onze Gerechtigheid gemaakt. Hij heeft de Heer Jezus onze Heiliging gemaakt. Hij heeft de Heer Jezus onze Verlossing gemaakt.
Dus als wit gerechtigheid voorstelt, weten we waar die witte kleden vandaan komen. Paulus zegt, “Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt” (Romeinen 13:14). Dit is een van mijn favoriete teksten. Hoe leven wij een rechtvaardig leven? Niet door te trachten het in mijn eigen kracht te doen, maar door Christus aan te doen; door mijzelf te omkleden met de Heer, mijn Gerechtigheid. Aangezien Hij mijn Gerechtigheid is, hoef ik mij alleen maar met Hem te omkleden. Als we met Hem omkleed zijn blijft er geen ruimte voor het vlees over. De behoefte om ons in zonden te verlustigen vermindert steeds, totdat wij ontdekken dat wij steeds meer als heiligen gaan leven. Alleen op deze manier kunnen wij de zonden overwinnen. Daarom ontvangen de Overwinnaars witte kleden en hebben toegang tot hemelse plaatsen. Daarom staat hun naam in het Levensboek en worden ze voor God en de engelen als zonen en dochters van de Allerhoogste God erkend.
EEN ZUIL IN DE TEMPEL
“Wie overwint maak Ik tot een zuil in de tempel van Mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van Mijn God en van de stad van Mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat bij Mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook Mijn eigen nieuwe Naam ” (Openbaring 3:12).
Overwinnaars zijn zuilen in de tempel van God. Net als Anna verlaten zij nooit de tempel, maar dienen zij dag en nacht (Lucas 2:37). Dit hier is wat iemand een Overwinnaar maakt. Het hangt er niet af van hoe vaak we iets “bijwonen”, maar of wij er ten alle tijden “wonen”. Zuilen zijn een intergraal onderdeel van de tempel; als ze plotseling “uit zouden gaan” zou de hele tempel instorten.
Te veel mensen dienen God volgens hun eigen agenda. Als de kalender laat zien dat het zondag of woensdag avond is, of Pasen, of Kerst, gaat er een knop om en worden ze “spiritueel”. Ze wonen de kerkdienst bij, zingen wat liederen en hopen daardoor “in de aanwezigheid van de Heer te komen”. Wanneer dit voorbij is gaat de knop weer om en keren ze terug naar de alledaagse dingen in hun leven. Dit patroon herhaalt zich elke week. Dit is een van de redenen waarom kerken “aanbiddingleiders” nodig hebben in een poging de mensen tot iets te bewegen op zondag, omdat het hen gedurende de week totaal vreemd is. Ze komen binnen en ze gaan weer weg.
Wat zeggen we hier? God’s hoogste doel voor ons is niet het ingaan en uitgaan, maar een zuil zijn. Een zuil komt niet ‘s zondags ochtend binnen en gaat ‘s avonds weer weg, maar is altijd in de tempel. En natuurlijk hebben we het hier niet over een fysiek gebouw. Overwinnaars zijn zuilen in de tempel van God, en dat is een hemelse zaak. Hoe je het ook wilt uitleggen: ze hebben de Heer leren dienen zonder ophouden, ongeacht de tijd of plaats . Dit is de Geest en Waarheid aanbidding die de Vader vraagt en zij geven Hem wat Hij zoekt. Daar is geen bepaalde dag, heilig uur of speciale gebeurtenis voor. Zij hoeven niet “binnen te komen” bij de Heer omdat zij steeds in de aanwezigheid van de Heer LEVEN. Zij overwinnen het aardse door constant in het hemelse te wonen.
Zij zijn van de Heer en dragen daarom de naam van de Heer, de naam van de stad van God en de nieuwe naam van de Heer Jezus. Dit in tegenstelling tot hen, die het merkteken van het beest dragen. De Naam dragen betekent de Getuigenis zijn. Als de naam op ons geschreven staat, dragen we de Getuigenis binnen in ons. Het gaat niet om de hoeveelheid woorden, die worden uitgesproken, maar om een leven dat geleefd wordt als permanente zuil van de tempel van God.
BIJ HEM OP DE TROON GEZETEN
“Wie overwint zal samen met Mij op Mijn Troon zitten, net zoals Ik zelf overwonnen heb en samen met Mijn Vader op Zijn Troon zit” (Openbaring 3:21).
Onthoudt dat Johannes die dit visioen opschrijft, ooit eens met zijn broer, Jacobus, bij Jezus kwam om te vragen of ze naast de Heer in Zijn Koninkrijk op tronen mochten zitten – een aan de rechter en een aan de linker hand. De Heer sloeg hun verzoek niet af, maar zei wel dat ze niet wisten wat ze vroegen. Toen vroeg Hij hen of ze van de beker konden drinken, die Hij moest drinken en de doop ondergaan die Hij moest ondergaan (cf. Mark 10:35-40).
In Openbaring zien we dat God niet van plan is een of twee uitverkoren heiligen aan Zijn rechter en linkerhand te plaatsen. Dan zou die plaats maar tot twee personen beperkt zijn, en dan zouden we net als de eerste discipels met elkaar wedijveren om die speciale plaats. In plaats daarvan zegt God, dat allen die overwinnen Met HEM op ZIJN troon zullen zitten. Er is ruimte genoeg in de Troon voor de Vader, Jezus Christus en iedere heilige die overwint. Halleluja! Natuurlijk is dit symbolische taal – of niet?
Paulus zegt tegen de Efeziërs dat God “ons samen met Hem uit de dood heeft opgewekt en ons een plaats gegeven in hemelssferen, in Jezus Christus” (Efeziërs 2:6). Dit gebeurt niet nadat we fysiek gestorven zijn: het is al gebeurd. Hoe kwamen wij op de hoogste plaats in het universum, hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt (Efeziërs 1:21)? Het begint allemaal met “Met Christus ben ik gekruisigd” (Galaten 2:20a). Want indien ik met Christus gekruisigd ben, ben ik met Christus gestorven, en indien ik met Christus gestorven ben, ben ik met Christus begraven, en als ik met Christus begraven ben, dan ben ik met Christus opgewekt. En indien ik met Christus ben opgewekt, ben ik met Christus in de hemel opgenomen. En als ik met Christus ben opgenomen, zit ik met Hem in hemelsferen. Hem gaat niet om mij, het gaat alleen maar om Hem! Onze eenheid met Christus is hoe wij overwinnen. In mij persoonlijk is er niets dat overwint: het geheim is “niet ik, maar Christus” (Galaten 2:20ff).
Dit is waarom de Heer ons zegt dagelijks ons kruis op te nemen en Hem te volgen. De Troon is voor hen die Zijn beker kunnen drinken en gedoopt kunnen worden met Zijn doop – dat betekent gekruisigd worden, sterven, en worden opgewekt. Wij zien alleen het kruis, dus denken we dat dit verschrikkelijk is. Maar de Heer ziet dat het kruis tot opstanding leidt, opstanding tot hemelvaart en hemelvaart tot een plaats bij Hem op Zijn troon. Het is onmogelijk het kruis op te nemen en niet te worden opgewekt. Ik ben bang dat ik het zo duidelijk maak dat we aan het mysterie ervan voorbijgaan, maar het staat allemaal in de Bijbel. We kunnen niet opvaren tenzij we eerst zijn ondergegaan. Kunnen wij het kruis omarmen en de handen lief hebben die ons kruisigen, zonder dat wij ons afkeren van degen die ons dit aandoet? Kunnen wij onze geest in Zijn handen leggen en de geest van het Eigen Ik opgeven, als we zien wat een vreugde ons te wachten staat?
Precies zoals de Wijnstok werd gekruisigd, stierf, begraven en opgewekt werd, ten hemel voer en op de troon werd gezet, zijn ook de Takken gekruisigd, gestorven, begraven, opgewekt, opgevaren en op de troon geplaatst. Hier gaat het om: blijven we in de Wijnstok en hebben we deel aan de overwinning of niet? Overwinnen is onverbrekelijk verbonden aan het blijven. De Heer zegt, “Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie” (Johannes 15:4a). Nu zegt de Heer dat overwinnaars MET Hem op Zijn troon zitten. Hoe is dat mogelijk? Omdat wij IN Hem zijn en Hij IN ons is. Dus ” wie zich met de Heer verenigt, wordt één geest met Hem” (I Korintiërs 6:17) en “worden de twee één lichaam” (Efeziërs 5:31, 32ff).
EEN ALLESOMVATTENDE ERFENIS
“Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal Mijn kind zijn” (Openbaring 21:7).
Wat is ons beeld van overwinnen? Betekent het dat ik voort strijd als een veroveraar, en de wereld om mij heen tot gehoorzaamheid dwing als een middeleeuwse kruisvaarder? Helemaal niet. Volgens God’s bestemming zullen Overwinnaars alles erven en niet alles omver werpen. Het zijn de zachtmoedige (niet de machtige) die de wereld beërven, (Matteüs 5:5). Het is de Heer die de Overwinning behaalt en aan ons geeft. Wij doen niets uit onszelf. Hij geeft ons de erfenis. We kunnen niets doen om een erfenis te krijgen. Het wordt opgetekend in de Wilsverklaring. Als we echt zonen en dochters zijn van de Allerhoogste God, is de erfenis van ons en als dat het geval is, is ons leven hier op aarde niet ons echte leven, maar een voorbereiding op het echte leven. Daarom zullen zij die HIER betrouwbaar zijn met weinig, DAAR over veel heersen (cf. Matteüs 25:21).
We weten dat God’s eeuwige voornemen is om “de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en Zijn besluit om ALLES in de hemel en op aarde ONDER Één HOOFD bijeen te brengen, ONDER CHRISTUS” (Efeziërs 1:10). We zien de vervulling hiervan in Openbaring 21. We zien een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde. We zien de Bruid van Christus, de Nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen om een plaats op aarde te vestigen waar de Heer onder de mensen wonen kan. Je kunt dit uitleggen zoals je wilt, maar één ding is duidelijk: het eeuwige voornemen van God zal geschieden. ALLES ONDER CHRISTUS is niet een poëtische frase die Paulus gebruikt om indruk te maken: het is het oogmerk, het voornemen, het doel en de bedoeling van alles dat God gedaan heeft, doet en nog zal doen. En Overwinnaars zijn een belangrijke kern tot de voltooiing van dit plan.
Dit moeten we gaan inzien: het plan van God wordt niet in één enkele geweldige daad bereikt, maar geschiedt stapsgewijs; eerst in iedere discipel, dan in de Kerk, en uiteindelijk in heel de schepping. De voortekenen van de verzoening van Hemel en Aarde, God en de mens wordt zichtbaar in de Overwinnaars. In hen zien we elke dag de Hemel op Aarde zichtbaar worden. We zien een Rest van het nageslacht dat leeft, werkt en wandelt op Aarde, terwijl er een Hemelse gemeenschap, een Hemels burgerschap, een Hemelse roeping, een Hemelse getuigenis en een Hemels LEVEN zichtbaar blijft. Als ambassadeurs van Christus vertegenwoordigen zij iets dat vreemd op Aarde is, en getuigen van iets hemels is in het land waarin zij wonen. Zij houden al een tabernakel voor de Heer binnenin zichzelf in stand, dus “hebben ze geen tempel” (Openbaring 21:22). We zien in hen al het Nieuwe Jeruzalem, want over hen schijnt God’s luister en het Lam is hun Licht (Openbaring 21:23). Zij zien Zijn gezicht al en blijven Hem eeuwig dienen.
Overwinnaars roepen het uit “Vader in de Hemel! Laat Uw Naam geheiligd worden, laat Uw Koninkrijk komen en Uw Wil gedaan worden, op Aarde zoals in de Hemel! ” (Matteüs 6:9,10). Dit is in essentie waarom en hoe zij overwinnen. Terwijl de Hemel en Aarde van elkaar zijn vervreemd, zijn de Wil en het Koninkrijk van God nog niet ten volle gevestigd. In Openbaring zien we het Eind aller dingen, want God “wil dat alle mensen worden gered en de volle [epignosis] van de Waarheid [Christus]” leren kennen (I Timoteüs 2:4);, “want iedereen van groot tot klein, kent Mij dan al – spreekt de Heer: “Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan” (Jeremia 31:34b). Gezegend zijn zij die Hem nu al kennen en in het leven roepen wat niet bestaat.
EEN GEBED VOOR DE REST VAN HET NAGESLACHT
“De draak was woedend op de vrouw en ging weg om strijd te leveren met de rest van haar nageslacht, met allen die zich aan God’s geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven” (Openbaring 12:17).
O Heer God! Religie heeft ons ervan weerhouden te zien wie wij echt zijn en Wie U echt Bent. Religie heeft ons gemakzuchtig, zwak en dom gehouden. We spelen al zo lang “kerkje”. Maak Uw Zoon opnieuw aan ons openbaar: geef ons een geopende Hemel, opdat wij erin op mogen gaan!
Ik bid dat U Overwinnaars doet opstaan: zij die de Openbaring van Christus ontvangen hebben, en die de getuigenis van Jezus uitdragen; die de preëminentie van Uw Zoon over de zonde, het eigen ik en satan zichtbaar maken; die de draak overwinnen door het Bloed van het Lam, het woord van hun Getuigenis en niet aan het leven gehecht zijn omdat zij de dood hebben aanvaard.
En nu, Heer, ik heb dit aan Uw Lichaam gegeven. Voorzie, bevestig en bekrachtig Uw Nageslacht. En breng ons niet in beproeving maar red ons uit de greep van het natuurlijke, het aardse, het eigen ik, het tijdelijke, het universum dat we zien en voelen. Zoals U ons al het koninkrijk van Uw Geliefde Zoon gegeven hebt, bevestig ons nu in Zijn Koninkrijk. Vestig ons in het hemelse, het eeuwige, het onzichtbare. Open onze ogen dat wij zien dat wij samen met U in de hemelsferen gezeten zijn, vér boven iedere aanval van de vijand, overwinnend zoals U overwon.
Uw Koninkrijk is een eeuwigdurend Koninkrijk, Uw troon is eeuwig en Uw scepter is een scepter van gerechtigheid! Ik dank U dat u ons minder en meer maakt in Christus.”Laten we God danken, Die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft” (I Korintiërs 15:57). Genade zij met u allen die Onze Heer oprecht lief hebben. Amen.

About the Author

CHIP BROGDEN is a best-selling author, teacher, and former pastor. His writings and teachings reach more than 135 nations with a simple, consistent, Christ-centered message focusing on relationship, not religion. Learn more »

ONLINE BIBLE STUDY

You have Successfully Subscribed!