Nederlands

Aan Hem Die Overwint

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "Zij hebben hem [de draak] dankzij het bloed van het Lam en dankzij hun getuigenis overwonnen, zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard" (Openbaring 12:11NBV). Als ik spreek of schrijf over het...

Alles In Christus

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. (Romeinen 11:36)." In Mijn schrijven en spreken verwijs ik steeds naar de preëminentie...

De Crisis Van Een Christusloos Christenzijn

(Vertaald door Bibi Godschalk) "Volg de weg van Jezus Christus, nu u Hem als uw Heer aanvaard heb. Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en misleidende theorieën die op menselijke tradities zijn gebaseerd en die zich richten op de machten van de wereld...

De Gave van Heilige Haat

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "Ik haat elk bedrieglijk pad" (Psalm 119:104b). Vanaf het prille begin van ons jonge Christenzijn wordt de liefde in het bijzonder benadrukt. Ons wordt geleerd om God lief te hebben met ons hele hart, en ook onze...

De Heer Jezus Christus Aandoen

(Vertaald door Bibi Godschalk) Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt. (Romeinen 13:14) We hebben al eerder gesproken over het verschil tussen het Leven van de Heer ontvangen en de Heer als ons leven...

De Kracht Van Het Zien

(Vertaald door Bibi Godschalk) "Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. 'Wat moeten we beginnen heer?' riep hij uit. Zijn meester antwoordde: 'Wees niet...

De Profetische Wijze

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "Die profeet is gek. Die ziener heeft zijn verstand verloren" (Hosea 9:7b). "Wat is dan een genie? Zou het kunnen zijn dat een genie een mens is die zich steeds ophoudt met de sprekende Stem [van God], die werkt en...

De Roeping van Het Kruis

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "Wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij volgt, is Mij niet waard (Matteüs 10:38)." Ben jij de Heer Jezus Christus waard? Hoor wat de Heer hier zegt. "Als jij je Kruis niet opneemt en Mij volgt, verdien je Mij niet."...

De Verborgen Wijsheid

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "Waar wij over spreken is Gods verborgen en geheime wijsheid, een wijsheid waarover God vóór alle tijden besloten heeft dat wij door haar zouden delen in Zijn luister." ( 1 Kor. 2:7a) Stress, depressie, frustratie en...

De Weg Van Kaïn

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "Wee hun! Ze gaan de weg van Kaïn..." (Judas 11) Vanaf het begin van de geschreven geschiedenis zien we dat er twee wegen zijn, twee principes betreffende de relatie met de Heer. Er is de weg van Kaïn en de weg van...

De Wijsheid van de Farizeërs

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "Deze Man is niet van God, want Hij houdt de Sabbat niet" (Johannes 9:16). "Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden" (Romans 1:22). Ik heb al eens eerder gesteld dat de meeste kerken de Heer Jezus niet...

De Zegen en Het Breken

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "Toen Hij met hen aan tafel aanlag, nam Hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze Hem" (Lucas 24:30-31). Er wordt een eenvoudige waarheid openbaar door...

Drie Vijanden

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "Zij hebben hem [de draak] dankzij het bloed van het Lam, en dankzij hun Getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard (Openbaring 12:11)." Hoeveel Christenen zouden niet als...

ÉÉN KUDDE ÉÉN HERDER

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "Ziehier God, de HEER! Hij komt met kracht, Zijn arm zal heersen. Zijn loon heeft Hij bij zich, Zijn beloning gaat voor Hem uit. Als een herder weidt Hij Zijn kudde: Zijn arm brengt de lammeren bijeen, Hij koestert ze,...

Eenzaam, Maar Nooit Alleen

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) Er zijn velen in het Lichaam van Christus die zich in de overgang bevinden tussen het naar de kerk "gaan" en het Kerk "zijn". De Heer spreekt tot heel veel mensen in deze dagen en roept hen op de traditionele kerk...

Eet Mijn Vlees

(Vertaald door Bibi Godschalk) "…als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u." Johannes 6:53 Hoe kan deze man ons Zijn vlees te eten geven? Dat vroeg de menigte zich af, en dat doen wij ook nog steeds - zelfs wanneer...

Gevangenen Van De Heer

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "Waarachtig, ik verzeker je: toen je jong was deed je zelf je gordel om en ging waarheen je wilde, maar wanneer je oud wordt zal Een Ander je handen grijpen, je je gordel omdoen en je brengen waar je niet naartoe wilt.'...

Goed Voor Ons

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "...Petrus zei tegen Jezus, Meester, het is goed dat wij hier zijn: laten wij drie tenten opslaan..." (Lucas 9:33ff). Het Griekse woord voor "kerk" is "ecclesia", dat betekent, "zij die geroepen zijn". Langzamerhand...

Hedendaagse Kerkelijkheid

(Vertaald door Bibi Godschalk) Het is altijd nodig een onderscheid te maken tussen de onzichtbare, universele, geestelijke Kerk van de Heer, (de Ecclesia) en de religieuze organisatie zonder winstbejag, die samenkomt in een gebouw met (of zonder) kerktoren. Het...

Hem Verkondigen Wij

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) (De essentie van deze boodschap is door de auteur gebracht als introductie bij de eerste "School van Christus" op 12 maart, 2005 in Wilson, North Carolina.) "Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in...

Het Is Een Wonderbaarlijk Leven

(Vertaald door Bibi Godschalk) God is Liefde, Licht en Leven. Dit zijn de meest diepzinnige woorden in de Bijbel. De geschriften van Johannes zijn het schrijven van een man die geestelijk volwassen is. Hij heeft een manier ontdekt waarop hij uitdrukt wat eigenlijk...

Het Restant Principe – 1

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) DEEL 1 "Daniël was vastbesloten zich aan de reinheidsvoorschriften te houden … (Daniël 1:8a)." We leven in een tijd waarin de Heer met het Restant of Overblijfsel werkt en Overwinnaars opleidt, die Zijn belangen op deze...

Het Restant Principe – 2

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) DEEL 2 "[De Heer] Hij onthult diepe, verborgen dingen, Hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij Hem (Daniël 2:22)." We gaan verder in het Boek Daniël om het Restant Principe te identificeren. In het...

Het Restant Principe – 3

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) DEEL 3 "…ze zagen dat het vuur geen vat had gekregen op hun lichaam (Daniël 3:27ff)." Het Boek Daniël bevat bemoediging en wijsheid voor ons, die geroepen worden het Restant overwinnaars van De Laatste Dagen te zijn....

Het Restant Principe – 4

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) DEEL 4 "De hemel heerst" (Daniël 4:26b). In de eerste drie hoofdstukken van Daniël zien we hoe de geest van de Antichrist tot het offensief tegen het Restant overgaat. In hoofdstuk een draait het erom, dat zij zich niet...

Het Restant Principe – 5

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) DEEL 5 Het is belangrijk de principes die we tot nog toe geleerd hebben, weer even door te nemen. Ten eerste is het Voornemen van de Heer dat Christus in alles de preëminentie heeft. In de taal van Daniël wordt dit...

Het Slopen van het Religieuze Apparaat

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) Machines worden gebruikt om lopendebandwerk of moeilijk werk sneller en efficiënter te doen. Hierdoor krijgen mensen tijd om behalve hun werk ook andere dingen te kunnen doen. Er was eens een groep mensen, die vond dat...

Ik Weet Wie Ik Geloof

(Vertaald door Bibi Godschalk) De Bijbel roept ons op "toe te nemen in genade en in de kennis van onze Heer Jezus Christus." Onze geestelijke groei gaat door drie verschillende ontwikkelingsstadia. Ik vraag je het volgende niet te gebruiken om te bepalen waar anderen...

Is Jezus Voldoende?

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?" (Johannes 21:15) Als Jezus de enige was dat je nog had, zou Jezus dan genoeg voor je zijn?...

Jezus Bouwt Zijn Kerk!

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "...op deze rots bouw Ik Mijn Kerk, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen." (Matteüs 16:18b) Wat is het "nieuwste" wat God nu doet? Waar is God vandaag de dag mee bezig? Wat zegt God nu...

"Kom Naar Mij… En Leer Van Mij"

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) Dit artikel is deel van een audio serie die heet "Geestelijk Volwassen Worden". De gesproken vorm wordt steeds aangehouden. Voor informatie over het aanschaffen van de hele serie (in het Engels) hier aanklikken. Jezus,...

Kun Je Horen Wat De Geest Zegt?

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "..met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: 'Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je naar rechts. Ga daar naar links (Jesaja 30:21)." God wil ons in verwarring brengen opdat we naar Hem leren...

Meer Kwaad dan Goed

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "Nu ik u toch aanwijzingen geef: ik kan u niet prijzen om uw samenkomsten. Die doen meer kwaad dan goed." (1 Cor. 11:17) Jezus maakte duidelijk dat waar "Waar twee of drie mensen in Mijn Naam samen zijn, ben Ik in hun...

Moeten We Een Ander Verwachten?

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag: " Bent U degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten?'" (Matteüs...

Moeten We Een Ander Verwachten?

(Vertaald door Bibi Godschalk) "Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag: " Bent U degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten?'" (Matteüs 11:2,3 NBV). U kunt...

Omgaan Met Moeilijkheden

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "Ze trokken door tot Frygië en de landstreek Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord tot in Azië te verkondigen. Toen ze bij de grens van Mysië kwamen, wilde ze doorreizen naar Bitynië, maar...

Terug Naar Het Kruis

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "Ik had besloten u geen andere kennis te brengen dan die over Jezus Christus - de gekruisigde." I Korintiërs 2:2 Hoewel Paulus over redelijk wat kennis beschikte en de Korintiërs veel kon vertellen en leren, was hij...

Verdrinken in de ‘Zelf Zee’

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) Watchman Nee vertelt een verhaal over zijn tijd als Christen leider in Communistisch China. Een groep Christen broeders waren bij elkaar om te gaan zwemmen in een van de vele rivieren die daar zijn. Aangezien de meeste...

Verlost van Kerkelijkheid

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) Het is nodig een duidelijk onderscheid te maken tussen de Ware Kerk (Ecclesia) en de Institutionele Kerk, Georganiseerde Religie of religie in het algemeen. De eenvoudigste manier om dit te doen, is om duidelijk te...

Voeten van Brons

(Vertaald door Bibi Godschalk) "Hij heeft alles aan Zijn voeten gelegd en Hem als hoofd over alles aangesteld, voor de kerk die Zijn Lichaam is, de volheid van Hem die alles in alles vervult. "(Efeziërs 1:22) "Zijn voeten gloeiden als brons in een oven….En toen ik Hem...

Vrees Geen Enkel Mens

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) Velen Christenen zijn gebonden door hun vrees voor mensen. Wanneer we dit reële en wijdverspreide probleem bespreken, zullen we eerst moeten erkennen dat het onmogelijk is een woordvoerder van God te zijn en...

Wanneer Jullie Bidden

door Chip Brogden (Vertaald door Bibi Godschalk) "En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars…als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader… bij het bidden moeten jullie niet eindeloos (ijdel) voortprevelen zoals de...

ONLINE BIBLE STUDY

You have Successfully Subscribed!