Alles In Christus

by Chip Brogden

door Chip Brogden
(Vertaald door Bibi Godschalk)
“Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. (Romeinen 11:36).”
In Mijn schrijven en spreken verwijs ik steeds naar de preëminentie (voortreffelijkheid of superioriteit) van Christus, maar wat precies wordt er met die preëminentie van Christus bedoeld? Wat houdt het in – Christus in alles de preëminentie geven?
” Preëminentie ” betekent letterlijk de eerste, hoogste, meest belangrijke en beste plaats, heersend over alle dingen. Het is de ultieme plaats – een heerlijkheid, een eer, een onderscheiding, een prestige, een luister, een vermaardheid, een bekendheid en adelijkheid – die boven alle andere plaatsen staat. Paulus zegt dat het doel van God is dat JEZUS CHRISTUS DIE positie wordt gegeven, in álles. Dit verklaart alles dat God al gedaan heeft, nu doet en ooit zal doen. Maar wat bedoelt hij met “alles”?
Wanneer ik uitleg geef over een schriftgedeelte dat het woord “alles” bevat, stop ik even om de mensen te vragen: “Hoeveel dingen worden er met ‘alles’ bedoeld?” En dan is het antwoord altijd “Alles!” Dat woordje “alle” is een héél groot woord, een allesomvattend woord. Er is niets buiten dit “alles”om. Hoe vluchtig en gemakkelijk laten wij onze ogen over dit woordje heen glijden. Wij begrijpen het niet. Als we het wel begrepen, dan zouden we het niet gapend zitten lezen; we zouden het met luide stem uitschreeuwen!
Als wij een uitzondering moesten maken op “alles”, zouden we zoiets moeten zeggen als “alles behalve” om aan te geven dat we iets minder dan “alles” bedoelen. Maar “alles” geeft geen kwalificatie aan. “Alles” is werkelijk alles. Niets wordt buitengesloten. Niets wordt vergeten. Het is niet nodig een lijst te maken van wat precies “alles” is, omdat het allesomvattend is. Maar ‘dit’ dan, vraag je mij? Dit wordt ook bij “alles’ inbegrepen. Maar, ‘dat’ dan, vraag je mij? Dat wordt ook bij “alles’ inbegrepen. En ‘deze’dingen? Ja, die zijn ook bij het Alles ingesloten. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het hoort bij het Alles.
In Romeinen 11:36, somt Paulus daarom de preëminentie van Christus op met drie uitdrukkingen: “Uit Hem… door Hem… in Hem… is ALLES.” “UIT HEM” verwijst naar alles dat al bestaat, zoals dingen in de hemel, dingen op aarde, alles dat geschapen is. Alles dat tot stand gekomen is, alles dat nog tot stand moet komen, is geschapen vanuit en vanwege CHRISTUS.
“DOOR HEM” verwijst naar alles dat leeft, beweegt, ademt, opereert, bestaat, of functioneert in dit universum, hetzij levend of niet levend, hetzij biologisch, chemisch, geestelijk, natuurlijk, of cosmotologisch – gebeurt DOOR CHRISTUS, Die soeverein al deze dingen onderhoudt, hun plek bepaalt, en ze op de voor hun bestemde plaats houdt.
“TOT HEM” zegt ons dat – hoe ver buiten het Denken van God om of hoe chaotisch het misschien lijkt – alles gericht, samengevat en samengevoegd wordt IN CHRISTUS. Hij is de Alpha, WAARUIT alles vloeit en de Omega, waardoor alles TOT Hem vloeit.
De voorgaande drie alinea’s zijn zo geweldig, dat ze niet kunnen worden begrepen door ze één keer door te lezen. Maar in essentie is dit wat Paulus bedoelt en wat wij bedoelen, als we zeggen dat Christus de preëminentie in alles heeft. Wij hebben het over Jezus als onze persoonlijke Heer, Heer over de Kerk in haar geheel, en Heer over heel de schepping. Wij hebben het over een preëminente Christus, Die verheven is boven ieder vorstendom, overheid, macht, heerschappij en rijk; alle zichtbare en onzichtbare dingen; alle dingen van het verleden, heden en de toekomst; dingen in de hemel, dingen op de aarde, dingen onder de aarde: alle dingen zijn UIT Hem, alle dingen zijn DOOR Hem, en alle dingen zijn TOT Hem. Dat is preëminentie!
Laten wij eens door de Schriften stappen en een paar kostbaarheden belichten die de weelde en rijkdom in Christus tonen. Onze criteria voor de gekozen Schriftgedeelten zijn eenvoudig. Wij willen de referenties betreffende de preëminentie van Christus over “alles” bekijken. We vonden er aardig wat. Er zijn er nog veel meer die op deze studie betrekking hebben, maar wij hebben alleen diegene gekozen, die letterlijk het woord “alles” noemen. Toen wij de referenties gevonden hadden, hebben wij ze ingedeeld volgens Romeinen 11:36 – zij die ‘UIT’ Hem, ‘DOOR’ Hem en ‘TOT’ Hem zijn.
Het resultaat van die studie is de basis van dit schrijven. Ik bid dat deze niet slechts stukjes schrift voor ons zullen zijn, maar een middel waarmee de Vader ons een diepere openbaring en inzicht geeft over Zijn Zoon. Wij zouden deze dagelijks moeten overdenken en de Heer vragen onze ogen te openen voor de hoogte, diepte, wijdte, lengte en breedte van deze JEZUS die wij dienen. Moge God ons verlossen van ons eigen inzicht, concept, perceptie en illusie van een kleine Christus en ons de preëminentie van Zijn Zoon openbaren.
Ik beloof je dat als je deze teksten dagelijks een of twee keer doorneemt, het onmogelijk zal zijn om niet geraakt te worden door de diepe Waarheid ervan! Het raakt mij zelfs nu tijdens de voorbereiding van dit stuk – maar beslist meer wanneer ik door de toepassing en het begrijpen ervan geraakt wordt! Wanneer wij Christus als de Alles in alles gaan zien, wordt het absoluut onmogelijk om ons met de kleine onbeduidende dingen, die zoveel van onze tijd in beslag nemen, bezig te houden. Onze enige hoop is dat wij een Christus gaan zien die ons vult, een Christus die groter is dan wij zijn, een Christus die groter is dan wij kunnen beredeneren, een onbeschrijflijke Christus die ons overschaduwt, overstelpt en volledig beheerst.
ALLES IS UIT HEM
“Alles is erdoor (het Woord van God/Christus) ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat. (Johannes 1:3)”
“..en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt. … naar het eeuwenoude plan dat Hij heeft verwezenlijkt in Jezus Christus, onze Heer. (Efeziërs 3:9,11)”
“In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, hetzij tronen, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is voor Hem en door Hem geschapen. ( Kolossenzen 1:16 )”
“Wel zien we dat Jezus…, voor Wie en door Wie alles bestaat…. (Hebreeën 2:9,10 e.v.)”
“Wij weten: er is Eén God,de Vader, uit wie alles is ontstaan en voor wie wij zijn bestemd, en één Heer, Jezus Christus, door Wie alles bestaat en door wie wij leven. (I Korintiërs 8:6 )”
“U komt alle lof, eer en macht toe, Heer, onze God, want U hebt alles geschapen: Uw wil is de oorsprong van alles wat er is. (Openbaring 4:11)”
De Vader verklaart de preëminentie van Zijn Zoon door Hem mee te nemen in het scheppingsproces van alle dingen, zodat er niets buiten Christus om is geschapen. Alles is van Hem – dingen in de hemel en op aarde; zichtbare, onzichtbare, geestelijke en fysieke dingen. Wetenschappers hebben ontdekt dat dit universum misschien wel vierentwintig verschillende dimensies behelst, waarvan wij er slechts vijf kennen. Hoeveel er ook zijn mogen, Hij heeft de preëminentie over ze allemaal. Zo is de Heer Jezus Christus de Alpha, het Begin, de Eerste, de Bron. Dit maakt Hem preëminent over héél de schepping.
Alles is door Hem geschapen en alles is voor Hem geschapen. Voor Hem! Waarom deze aarde, de maan, de sterren, de sterrenstelsels? Waarom de dieren, de vogels, de vissen, de insecten? Waarom mannen en vrouwen, engelen, cherubijnen en serafijnen? Voor Hem! Allemaal voor Hem! Gods oorspronkelijke plan is dat Christus ieder schepsel vult met Zijn Leven, Liefde en Heerlijkheid. Een ontwerp betekent, houdt in dat er een Ontwerper is; een plan wil zeggen dat er een Planner is, en een schepsel bevestigt dat er een Schepper is. Ons bestaan is niet doelloos en wij zijn niet per ongeluk op de wereld gekomen. Wij zijn door Hem en voor Hem geschapen. Wij zijn geschapen om Hem lief te hebben en door Hem bemind te worden.
Van de drie terreinen – van Hem, door Hem, en tot Hem – is “van Hem” waarschijnlijk het eenvoudigst te begrijpen. Het is voor ons makkelijker om de Christus van toen dan de Christus van het heden en de toekomst te zien. Maar Hij IS alles tegelijkertijd. Hij was niet ergens in het verleden de Alpha en na lange tijd uiteindelijk de Omega.
Nee, “Ik BEN de Alpha en de Omega, het Begin EN het Einde, zegt de Heer: Die was EN die komen gaat, de Almachtige (Openbaring 1:8).” En dan ook; “Dag en nacht herhalen ze, “Heilig, Heilig, Heilig is God, de Heer, de Almachtige, die was, EN is, EN die komen gaat (Openbaring 4:8b).” Hij is altijd geweest En Hij is altijd En Hij zal altijd komende zijn; vandaar dat drie keer “Heilig” nodig is. Wat een machtige God!
Dus, kijken we verder vooruit en zien we dat…
DOOR HEM ZIJN ALLE DINGEN
Ten eerste: alle dingen liggen in Zijn handen:
“Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader… (Matteüs 11:27)”
“De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan Hem overgedragen (Johannes 3:35)”
“Jezus, die wist dat de Vader Hem alle macht had gegeven, dat Hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan….(Johannes 13:3)”
“Al wat van de Vader is, is van Mij. (Johannes 16:15a)”
“…maar nu de tijd ten einde loopt heeft Hij (God) tot ons gesproken door Zijn Zoon, die Hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door Wie Hij de wereld heeft geschapen. (Hebreeën 1:2a)”
Zijn handen spreken van Zijn Eigendomsrecht, Zijn Autoriteit, Zijn Bezit, alle dingen. De Vader heeft alle dingen aan de Zoon gegeven. Dus, omdat alles in Zijn handen is, is alles aan Zijn voeten gelegd. Die voeten zijn een beeld van Zijn Heerschappij, Zijn Regering, zijn onderwerping van alle dingen aan de autoriteit die in Zijn handen ligt.
“U hebt Hem toevertrouwd het werk van Uw handen en alles aan Zijn voeten gelegd. (Psalm 8:6)”
“Hij (God) heeft alles aan Zijn voeten gelegd en Hem als Hoofd over alles aangesteld, voor de Kerk. (Efeziërs 1:22 )”
“Hij is het Hoofd van het lichaam, de Kerk, Oorsprong is Hij, de Eerstgeborene van de doden, om in alles de Eerste te zijn. (Kolossenzen 1:18)”
“Alles heeft U aan Hem onderworpen. Doordat Hij alles aan Hem onderworpen heeft, rest er niets dat niet onder zijn gezag is gesteld. (Hebreeën 2:8a)
Dit eigenaarschap en de onderwerping van alles aan Christus is niet iets passiefs, het is niet een eigenaarschap dat vergeten, afstandelijk en afwezig is. Het is geen klok die ooit eens opgewonden is en nu maar doortikt zonder dat de klokkenmaker er naar omkijkt. Denk erom: de kern van dit geestelijke en fysieke universum is een levend, machtig, proaktief Persoon, die werkt om deze gevallen schepping te herstellen naar het Doel, Hart, Denken, Verlangen en Plan van God, dat CHRISTUS ALLES VULT, DAT CHRISTUS ALLES ONDERHOUDT, DAT CHRISTUS HET CENTRUM VAN ALLE DINGEN IS! Kom spoedig Heer Jezus! Moge Uw Koninkrijk zichtbaar worden!
“Hij bestaat vóór alles, en alles bestaat. [Grieks: vinden hun oorsprong, komen tot hun bestaan] in Hem (Kolossenzen 1:17 )”
“In Hem schittert Gods luister, Hij is Zijn evenbeeld, Hij schraagt de schepping met Zijn machtig woord; Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse Majesteit.(Hebreeën 1:3)”
“En wij weten dat voor wie God liefhebben, wie volgens Zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. (Romeinen 8:28)”
“Niets van wat geschapen is blijft voor Hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van Hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. (Hebreeën 4:13)”
“God heeft het ons dit geopenbaard door de Geest, want de Geest doorgrondt alles, ook de diepten van God (I Korintiërs 2:1)”
Alles wordt door Zijn macht in stand gehouden, en alle dingen werken samen volgens Zijn doel. De Geest onderzoekt alle dingen en openbaart ze. Voor Hem is alles zichtbaar en niets is verborgen voor Zijn ogen. Er bestaat geen donker dat Hij niet doorbreken kan, geen leugen die Hij niet aan het licht kan brengen, geen kwaad dat Hij niet zal verdelgen.
“Hij moet groter worden, en ik moet kleiner worden (Joh 3:30).” Christus wordt steeds meer opdat Hij alle dingen vult. Alles wordt naar Zijn beeld gevormd opdat Zijn heerlijkheid in alle uithoeken van de schepping zichtbaar wordt en personen discipels worden. Het groter worden van Christus en het minder of kleiner worden van de ‘zelf’ van iedere volgeling is slechts een héél klein stukje van het uiteindelijke Plan, dat zich strekt van de discipel als individu tot “twee of drie samen”, tot de Kerk en uiteindelijk tot de hele Schepping. Wij zouden in iedere discipel een beeld moeten zien van hoe Christus Alles in alles is: “Kijk, dit is Mijn plan met de Schepping!” Hij zal steeds groter blijven worden en alles buiten Hem om zal steeds kleiner worden, totdat er buiten Hem niets meer bestaat. Hij is Heer!
TOT HEM ZIJN ALLE DINGEN
“Met de kracht waarmee Hij in staat is alles aan zich te onderwerpen, zal Hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan Zijn verheerlijkt lichaam. (Filippenzen 3:21)”
“En op het moment dat alles aan Hem onderworpen is, zal de Zoon zichzelf onderwerpen aan Hem die alles aan hem onderworpen heeft, opdat God over alles en allen zal regeren. (I Korintiërs 15:28 )”
“In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met Zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met Zijn bloed aan het kruis. (Kolossenzen 1:19,20)”
” Hij heeft ons in al Zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld: Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en Zijn besluit om alles in de hemel en op de aarde onder één Hoofd bijeen te brengen, (Efeziërs 1:9,10)”
Hij die is afgedaald is dezelfde als Hij die opsteeg, tot boven de hemelsferen, om alles met Zijn aanwezigheid te vullen. (Efeziërs 4:10).”
Alles beweegt zich terug NAAR een Christo-centrisch universum. Zoals het in het begin was, zo zal het zijn aan het einde. Zoals alle dingen hun oorsprong en begin in Christus hebben, zo ook zullen alle dingen in Christus hun einde vinden. Hij onderwerpt alle dingen, opdat Hij alles kan samenvoegen en herenigen, opdat Hij alles geheel vervult. Wat een taak is dat! Hoe kan dit gebeuren? Hoe bestaat het dat alles onderworpen, samengevoegd, herenigd en vervuld wordt door Christus? Wij kunnen niet precies zeggen hoe, maar wij weten dat “Hij er toe in staat is.” Prijst de Heer, hoe kunnen wij ooit aan Hem twijfelen? Hoe kunnen wij deze Mens ooit ondervragen? Weten wij dan niet dat Hij de Preëminentie heeft? Laten wij eerbiedig neerbuigen, en God danken en eren dat Hij er toe in staat is.
Wanneer wij bidden, “Vader, laat Uw naam geheiligd worden, laat Uw Koninkrijk komen en Uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel”, dan is dit het Doel dat wij voor ogen hebben: “alles in Christus, de dingen die in de hemel zijn en ook de dingen die op de aarde zijn, allemaal in Hem.” Deze verzoening en bruiloft tussen hemel en aarde is een geweldig iets. In de hemel staat Zijn Woord voor eeuwig vast, lezen wij in Psalm 119:89; maar op de aarde zijn de dingen nog heel onzeker. In de Hemel zien wij Jezus aan de rechterhand van God zitten, verheven boven iedere vorm van koningschap en macht, naam en heerschappij; maar op aarde,”zien wij nog niet dat alles aan Hem onderworpen is (Hebreeën 2:8b).” We zien: “De hemel is van de Heer, maar de aarde heeft Hij aan de mensen gegeven (Psalm 115:16).”
Er komt een dag dat deze discrepantie, dit verschil en deze onophoudelijke strijd, deze enorme kloof tussen de Hemel en de aarde hersteld wordt.
“Hij Die op de troon zat, zei: Alles maak ik nieuw. (Openbaring 21:5a )”
“Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal Mijn zoon zijn. (Openbaring 21:7)”
“Zal Hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar Hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met Hem niet alles schenken? (Romeinen 8:32)”
“Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft. (Romeinen 8:37)”
“Niemand van u moet zich daarom laten voorstaan op een ander mens, want álles is van u: of het nu Paulus, Apollos of Kefas is, wereld, leven of dood, heden of toekomst – álles is van U. Maar u bent van Christus, en Christus is van God.(I Korintiërs 3:21-23)”
Wat heerlijk! Wat geweldig! Hij doet dit allemaal voor ons! Alles heeft Hij ons vrijelijk gegeven en door Hem bezitten wij alles dat Hij bezit. Wanneer Hij alles bezit dat wij bezitten, dan hebben wij alles dat Hij heeft. Als Wij onszelf ten volle aan Hem geven, geeft Hij Zichzelf ten volste aan ons. Wat een diepe liefde! Wat een geweldige, onmeetbare genade! Wie kan het begrijpen of bevatten?
O Heer Jezus, aan U is de preëminentie gegeven, nu en voor eeuwig!

About the Author

CHIP BROGDEN is a best-selling author, teacher, and former pastor. His writings and teachings reach more than 135 nations with a simple, consistent, Christ-centered message focusing on relationship, not religion. Learn more »

ONLINE BIBLE STUDY

You have Successfully Subscribed!