De Heer Jezus Christus Aandoen

by Chip Brogden

(Vertaald door Bibi Godschalk)
Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil, die begeerten in u opwekt. (Romeinen 13:14)
We hebben al eerder gesproken over het verschil tussen het Leven van de Heer ontvangen en de Heer als ons leven ontvangen. Die twee klinken bijna hetzelfde, maar in de praktijk zijn ze niet precies hetzelfde. Wij hebben gezien hoe God, om ons van de ondergang te redden, niet het ‘eeuwige leven’ gegeven heeft, maar Zijn Zoon om ons Leven te zijn. Daarna wordt ons gezegd: “Wie de Zoon heeft, heeft het Leven, en wie de Zoon niet heeft, heeft het Leven niet. (1 Joh.5:12) “Eeuwig Leven, is daarom geen eeuwig bestaan, maar een eeuwigheid verbonden met CHRISTUS, ONS LEVEN.
Op zoek naar praktische hulp bij het uitleven van dit nieuwe ‘Christus Leven’ ontdekken wij, dat Paulus nogal bijzonder advies geeft. Wij weten dat Paulus een goed fundament legt en vervolgens de mensen oproept om praktisch vanuit dat fundament te leven. Dus is het interessant dat hij zegt “omkleed u met de Heer Jezus Christus”. Wat betekent dat precies? Hoe kunnen wij ons met de Heer Jezus omkleden?
Als wij een methode zoeken of een techniek, worden wij teleurgesteld, want noch de Heer, noch de apostel Paulus reiken ons een dergelijke techniek aan. De methode is Christus: Hij is de Weg, Hij is de Methode, Hij is de techniek. Er volgt geen driepunten preek over hoe wij ons met de Heer Jezus moeten omkleden; toch wordt ons verteld dat juist dit de sleutel is tot niet aan onze eigen begeerten toe te geven. Er is één ding duidelijk: de overwinning is geheel in Christus en niet in onszelf.
Het is fijn om een theorie te hebben, maar wij hebben de praktische toepassing nodig. Ik ben het meest begaan met fundamentele waarheid, want het fundament van de Kerk is belangrijker dan wat dan ook (en dat fundament is Christus). Niettemin hebben de heiligen ook praktische instructie nodig wat betreft het omkleden met de Heer Jezus, want dit wordt maar zelden gedaan. Het is blijkbaar niet iets ongrijpbaars, iets ergens in de wolken, maar een praktisch iets dat ons vlees betreft. Moge God ons dieper inzicht betreffende Zijn Zoon geven.
OMKLEED MET CHRISTUS
U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. (Galaten 3:27)
Wat betekent gedoopt zijn? Het betekent de dood ingaan en weer in het Leven opstaan. Wij zijn gedoopt in Christus. Het water van de doop is niet slechts een teken van het wegwassen van de zonden, maar het is een teken van de dood van de zondaar. Wij gaan onder in het water en worden weer omhoog gebracht uit het water. Als wij te lang onder water bleven, zouden wij zeker sterven. Heel snel worden wij vanuit het ‘watergraf’ opgetild. Dit stelt de dood en de opstanding voor.
Het uiterlijke teken van de waterdoop is een innerlijke geestelijke waarheid – ik ben daadwerkelijk gedoopt, niet alleen in het water, maar in Christus. Ik ben met Hem gestorven en ik ben met Hem opgestaan. Indien ik één ben met Hem, dan is Zijn dood mijn dood; Hij is opgestaan, ik ben ook opgestaan. God heeft ons in Christus geplaatst en omdat wij verbonden zijn met de Heer, zijn wij een van Geest met Hem. De Takken groeien net als de Wijnstok. Het Lichaam volgt het Hoofd.
Dus kunnen wij het volgende zeggen: je omkleden met de Heer Jezus is één zijn met Hem. De apostel verbindt het gedoopt zijn in Christus met het omkleden van Christus: hij vertelt ons dat deze één en dezelfde zijn. Toen wij door onze doop onze verbondenheid met Hem zichtbaar maakten, werden wij met Hem begraven en hebben wij ons zelf met Hém omkleed. Heb jij je met Christus omkleed? Sommige mensen lopen naakt rond en hun schande is voor iedereen zichtbaar, maar zelf zien ze het niet. Anderen zijn bekleed met de vuile lompen van hun eigen rechtvaardigheid. En dan zijn er nog degenen, die met Christus omkleed zijn. Zij zijn in Hem ondergedompeld en wij kunnen iets tastbaars in hen waarnemen, iets dat groter is dan henzelf.
In onze relaties is het makkelijk om elkaar naar het vlees waar te nemen. Maar als wij de Heer Jezus aantrekken, betekent het dat wij het vlees niet ‘vertroetelen’ (in acht nemen), zelfs niet in onze relaties. Om niemand ‘naar het vlees te kennen’ is echt een uitdaging. Wij ‘projecteren’ altijd wel iets, iets dat óf onszelf óf Christus is. Wij zien de karakterverschillen tussen Paulus en Petrus, Johannes, Jacobus, en Barnabas; maar toch zijn zij allen hetzelfde gekleed, omkleed met Christus. Dus raken wij hun op een dieper vlak dan hun natuurlijke vlak. Wij kunnen de mens nog wel zien, maar het meest zien wij de Heer van die mens. Wanneer wij ons met de Heer Jezus omkleden, wordt de uiterlijke mens gelijkvormig aan de innerlijke mens. Dit is vrucht dragen, wat de normale ervaring van iedere discipel van de Heer zou moeten zijn.
…en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar God geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. (Efeziërs 4:24)
Wat is het Christelijk leven? Het is ons eigen grondgebied verlaten en op het grondgebied van Christus gaan wonen. Het gaat veel verder dan een veranderd leven – het is een ingeruild leven. Wij kunnen langzaamaan ons leven veranderen, maar wij kunnen niet ons leven in ruil voor het Leven van Hem geven. Van begin tot het einde is dat het werk van God en het is een genadewerk. Wat is uiteindelijk Gerechtigheid? Wat is echte Heiligheid? Christus is niet rechtvaardig omdat Hij rechtvaardige dingen doet; Hij doet rechtvaardige dingen omdat Hij de Gerechtigheid is. Christus is niet heilig omdat Hij heilige dingen doet, Hij doet heilige dingen omdat Hij de Heiligheid is. Zijn “doen” vloeit voort uit “Zijn” – en ONS “doen” vloeit ook uit Zijn “zijn” voort.
Hoe is dit mogelijk? De oude mens (de eigen ‘ik’) wordt afgelegd, en de Nieuwe Mens (Christus) wordt aangetrokken. Nu wordt Christus mijn Gerechtigheid en mijn Heiligheid. Maar de meeste van ons beschouwen het Christen zijn vanuit een natuurlijke en intellectuele positie. Wij denken dat, als wij mensen kunnen onderwijzen aangaande de grondbeginselen van ons geloof, met een logisch argument kunnen overtuigen of met een emotioneel verzoek bewerken, we discipelen kunnen maken. Dit is een leugen. Dat is niet Geest en Leven. Het Christenzijn bestaat niet uit een aantal doctrines van buiten leren, het uitpluizen van een of ander theologisch systeem of het nazeggen van het zogenaamde “Zondaar’s Gebed”. Christenzijn is eenwording met de God-Mens, Jezus! Al die andere dingen mogen ook op hun plaats zijn, maar veel te lang zijn ze aangeboden als de essentie van “het Christenzijn”. En daarom zien mensen onze geloofsartikelen, onze doctrines, onze religie, onze theologie, onze ijver, maar kunnen nooit de Levende Christus in ons waarnemen en aanraken.
Wanneer we geroepen worden om de Nieuwe Mens aan te doen, staan we voor een radicale uitdaging, een uitdaging die vanwege Wie Hij IS een omwenteling in de natuurlijke, aardse gang van zaken teweeg moet brengen. Het is een grootschalige opschudding. Waarom? Omdat deze Nieuwe Mens Hélemaal anders is. Deze Nieuwe Mens is Hemels. Deze Nieuwe Mens is Geest. Deze Nieuwe Mens is wereldvreemd. En wanneer wij DEZE Nieuwe Mens aandoen, worden wij meteen apart gezet van het aardse en bestemd voor iets, dat veel groter is dan menselijk bedacht kan worden, iets dat los staat van vlees en bloed, iets dat we “Geest en Leven” noemen.
Vele jaren nadat hij zich omkleedde met de Heer Jezus, zegt Paulus dat hij nog steeds tracht te bevatten, waardoor hij door Christus gegrepen is (zie Fillip. 3:12). De hoogte, wijdte, breedte, lengte en diepte van deze Nieuwe Mens, dit Hemelse Mens, is veel meer dan enig iets dat we zonder openbaring van de Heilige Geest kunnen meten. Wij zijn beter bekend met en hebben meer vertrouwen in de oude mens dan in de Nieuwe Mens. Maar met de genade van God moet hier verandering in komen. Wanneer we de Nieuwe mens écht gaan zien, stijgen wij boven de oude mens uit. In een notendop is dit hoe God het voor elkaar krijgt dat wij minder worden en Christus meer .
Haal vlug het mooiste kleed en trek het hem aan… ( Lucas 15:22)
Laat ik hier een illustratie gebruiken om aan te tonen, wat het betekent om met Christus bekleed te zijn. In het verhaal van de verloren zoon vinden wij deze illustratie. De zinsnede “trek het hem aan” wordt in het Grieks gebruikt als ons wordt gezegd de Heer Jezus “aan te trekken”. Ook in het Nederlands worden dezelfde woorden gebruikt, dus de verbintenis is duidelijk. Op het bestemde tijdstip bracht God Zijn Zoon en wordt ons gezegd Hem aan te doen om zodoende met het beste kleed bekleed te kunnen zijn.
Loof God! We leggen hier geen regels neer voor het Christelijk leven en zeggen ook niet, dat men dit of dat moet doen, of zus en zo niet meer mag doen om een goede Christen te zijn. Dat is de natuurlijke benadering. Wanneer de zoon in dit verhaal weer terugkomt bij de vader, horen we geen enkel woord van verwijt (behalve dan van de oudere zoon). Het gaat er niet om of wij het wel “waard” zijn, want de zoon zegt zelf dat hij het niet meer waard is een zoon genoemd te worden. Toch IS hij wel een zoon. De remedie van de vader is echter niet wat wij zouden verwachten. Wij willen minstens een verwijt of een terechtwijzing. Misschien wel een nieuwe lijst verwachtingen, straffen en beloningen. In plaats daarvan wordt het beste kleed gebracht, alsook een ring en schoenen voor zijn voeten. Dat is wat genade betekent! Het aandoen van de Heer Jezus betekent dat wij het allerbeste kleed aan krijgen. Dit kleed doet ons beter lijken dan we eigenlijk zijn. Maar als we eenmaal met het beste bekleed zijn, beginnen we ons anders te gedragen. Ons gedrag en onze manieren zijn niet de rede, maar de vrucht van wie we zijn. Paulus geeft ons nooit regels omwille van de regels; hij geeft ons veel instructies wat ons gedrag betreft, maar die zijn altijd gegrond op wie wij zijn in Christus en niet op wie we uit eigen kracht hopen te worden. Indien we onszelf met de Heer Jezus hebben omkleed, zijn wij in Hem gewikkeld en gaat Zijn karakter ons karakter vervangen. We ontvangen Zijn Leven in ruil voor ons leven. En als we met Het Leven gaan meewerken, zullen we merken dat ons gedrag verandert.
Maar wat van de oudste zoon? “Mijn jongen, jij bent altijd bij mij, en alles wat van Mij is, is van jou.” (Lucas 15:31)” Halleluja! God kiest de een niet boven de ander. Het geeft niet of wij vinden dat God meer doet voor de een dan voor de ander. Dat is niet zo. Het kleed, de ring en de schoenen zijn slechts een beeld van het “alles”, de volheid van de Vader, en “uit Zijn overvloed zijn wij allen met goedheid overstelpt” (Joh. 1:16a). De Vader zegt: “Alles wat van Mij is, is van jou!” Wie durft God ook maar enig iets te vragen buiten de Zoon om?
BEKLEED MET ZUIVER LICHT
‘Laten wij ons daarom…omgorden met de wapens van het licht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden… (Romeinen 13:12b; Efeziërs 6:11a)
En wat geestelijke oorlogvoering betreft, zouden wij voor eens en voor altijd moeten beseffen wat Zijn wapenrusting eigelijk inhoudt. We zouden onderhand moeten weten, dat God ons niets buiten Christus gegeven heeft. We zouden moeten weten dat het Antwoord van God Christus is, dat Gods Voorziening Christus is, dat Gods Weg Christus is, dat Gods Overwinning Christus is. Dus onze overwinning hangt niet van een stuk wapenrusting af, in het echt of in onze verbeelding. Het is heel belangrijk, dat vlak nadat Paulus zegt ons met “de wapens van het licht” te bekleden in Romeinen 13:12, hij vervolgens zegt: “Omkleed u met de Heer Jezus” in vers 14. Het punt dat hij hier maakt kan men niet missen. Christus is de Wapenrusting van het Licht. De wapenrusting aan doen betekent de Heer Jezus aandoen. Dus is de sprong van Romeinen 13 naar Efeziërs 6 niet te groot om te zien, dat De Hele wapenrusting Gods een MENS is. Christus is Gerechtigheid, Waarheid, Vrede, Geloof, Verlossing en het Woord van God. Hij is elk afzonderlijk deel van de wapenrusting, zowel als de Hele Wapenrusting Gods. Hoe onzinnig is het om elke keer te doen alsof “wij de hele wapenrusting aantrekken” in een soort dramatische mime. “Trek de wapenrusting aan” is gewoon een andere manier van zeggen “Doe de Heer Jezus aan”. Eerlijk gezegd zal enig iemand, die op “de geestelijke wapenrusting” vertrouwt als zijnde iets van en uit zichzelf, hopeloos falen. Iemand die op een geloofsformule of een methode van geestelijke oorlogsvoering vertrouwt, zal ervaren dat de formule, zowel als de methode uiteindelijk geen overwinning behaalt. Waarom niet? Omdat God ons geen formule of methode gegeven heeft; Hij gaf ons Zijn Zoon. Hij geeft ons geen rituelen of ceremonies die we moeten volgen. Hij zegt: “Omkleed je met de Heer Jezus.” Wanneer ik de Heer Jezus heb, heb ik de hele wapenrusting van God. Ik hoef niet om ieder onderdeel van de wapenrusting te vragen, iets te belijden of iets te doen. Als ik de Hele wapenrusting van God heb aangetrokken hoef ik alleen nog maar “te staan”. Als ik eenmaal de Heer Jezus heb aangedaan, hoef ik alleen in Hem te blijven. De oplossing die God ons geeft voor het probleem van zonde, zelfzucht en satan is de Heer Jezus aan doen. Alleen door Hem kunnen wij “niet toegeven aan onze eigen wil en begeerlijkheid”, en alleen door Hem zijn wij in staat “de listen van de duivel te weerstaan”. Wij mogen het niet meer ingewikkeld maken dan de Heer,die het zo eenvoudig heeft gemaakt. Het is pure tijdverspilling om ons op ons vlees of op de vijand te richten. In plaats daarvan moeten wij gaan inzien hoe geweldig de Zoon van God is, en dieper in Hem komen te staan. Hebben wij een methode of een Man? Het gaat niet om mij, mijn vlees of de duivel – het gaat alleen om Christus, en als Hij meer wordt, dan kunnen die andere dingen alleen maar minder worden. “Voor hun ogen veranderde Hij van gedaante; Zijn gezicht straalde als de zon, en zijn kleren werden wit als het licht.” ( Matteüs. 17:2)
Als we met de Heer Jezus omkleed zijn, veranderen we van gedaante. Al veel te lang leven wij, die een hemelse roeping hebben, een hemels burgerschap en een hemelse geboorte, als doodgewone aardse mensen. Het licht dat wij hebben, is onder de korenmaat verstoken; er is geen heerlijkheid die ons omgeeft. En we hebben het hier niet over een of ander uiterlijk vertoon, of iets dat van het vlees is, maar het Licht en het Leven dat de tegenwoordigheid van Christus uitstraalt. “In het Woord was Leven – en het Leven was het Licht voor de mensen ( Johannes 1:4)
Als we IN Hem blijven, worden we steeds meer zoals Hij. Als we ons met de Heer Jezus hebben omkleed, zal onze gedaante veranderd worden. Dan worden wij door een geleidelijk veranderingsproces tot Zijn gelijkenis gevormd. Na een tijd met Hem omkleed te zijn geweest zouden we niet meer hoeven vragen: “Wat zou Jezus doen?” Als wij veranderd worden, zal dat Leven en dat Licht spontaan en zonder moeite gaan reageren op alles dat Het tegenkomt. Net zoals de Getuigenis een natuurlijk gevolg van Openbaring is, zo volgt het Leven ook op het Licht. Wij gaan weten wat wij moeten doen, omdat Hij het Zelf door ons heen doet. Als we ons met de Heer Jezus hebben omkleed, hoeven wij niet naar het verleden te kijken, noch naar de toekomst. Wij hoeven niet naar de hemel op te kijken of naar de aarde. Wij hoeven niets in de dingen om ons heen te zoeken, omdat Het Koninkrijk Gods in ons is. Diegene Die zei: “Zie Ik ben bij u al de dagen van uw leven”, heeft dan in alle gelovigen Zijn woning gemaakt.
We kunnen ons afvragen waarom Petrus, Jacobus en Johannes gekozen werden om samen met Jezus een hoge berg op te gaan en Zijn gedaantewisseling te aanschouwen. Een betere vraag zou zijn: “Hoe kunnen wij bij die groep horen?” Wij kunnen niet verklaren, waarom deze drie en niet de andere discipelen, deze openbaring ontvingen. Het gaat hier om: “Hebben wij de Heer gezien?” Hebben wij, tenminste een keer, die berg beklommen en een glimp van dit Licht gezien? Hebben wij het tenminste één keer meegemaakt, dat de Zoon des Mensen, veranderd is in de Zoon van God? Uiteindelijk hebben alle discipelen Jezus in volle heerlijkheid mogen zien, maar in Petrus, Jacobus en Johannes zien wij een ‘type’ of ‘beeld’ van de Overwinnaar – diegene die Zijn heerlijkheid NU al mogen zien en Zijn Koninkrijk NU al ervaren mogen. Ze wachten niet op een erfdeel dat later komen gaat of een latere beloning, maar blijven NU al standhouden voor de Wil en het Koninkrijk, vooruitkijkend op de latere vervolmaking ervan. Omdat zij het nu al zien, zijn zij in staat de eerstelingen aan de Heer te geven.
We worden van minuut tot minuut, van uur tot uur veranderd. Deze verandering is subtiel maar krachtig. Hoe gebeurt het dan? Hoe verandert God ons? Als we ons met de Heer Jezus hebben omkleed, worden we wat we dragen (De kleren maken de man.) Als we de heerlijkheid van de Zoon van God gaan inzien, worden we erdoor veranderd . We worden wat wij gezien hebben. Als we Hem gaan zien voor wie Hij is, aanschouwen we Zijn heerlijkheid en kunnen we niet op eigen benen blijven staan. Als, wat we tot nog toe van de Heer aanschouwd en beleefd hebben, ons niet verstomd en verblind heeft, hebben wij Zijn heerlijkheid nog niet echt ervaren. Onze eigen visie is te klein en begrensd. Moge God ons hart verlichten en ons Zijn Zoon meer openbaren, opdat wij veranderd mogen worden. Amen.

About the Author

CHIP BROGDEN is a best-selling author, teacher, and former pastor. His writings and teachings reach more than 135 nations with a simple, consistent, Christ-centered message focusing on relationship, not religion. Learn more »

ONLINE BIBLE STUDY

You have Successfully Subscribed!