De Kracht Van Het Zien

by Chip Brogden

(Vertaald door Bibi Godschalk)
“Toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. ‘Wat moeten we beginnen heer?’ riep hij uit. Zijn meester antwoordde: ‘Wees niet bang, we zijn met meer dan zij.’ En hij bad: ‘HEER, open zijn ogen en laat hem zien.’ De HEER opende Elisa’s knecht de ogen, en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur, die Elisa omringden. “(II Koningen 6:15-17).
“U, kinderen, komt uit God voort, en u hebt de valse profeten overwonnen; want Hij Die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.” (I Johannes 4:4).
Veel Christenen vragen zichzelf af hoe zij een overwinnend leven kunnen leven. Ze kijken om zich heen en zien dat de vijand met een groot leger hen omsingelt. Dit is wat ze zien, en dit is waar ze over praten met elkaar en anderen. “Ach, wat moeten we toch beginnen?”
We kijken naar de wereld en zien veel dingen die ons afleiden, en een hindernis vormen. We kijken naar de kerk en zien veel dingen die ons van ons stuk brengen. We zien onze eigen omstandigheden en worden angstig, bezorgd, terneergedrukt en depressief. We zien hoe de vijand komt om te doden, stelen en vernietigen. We zien hoe engelen van het licht zich voordoen als boodschappers van de Heer, terwijl het in feite boodschappers van satan zijn. We zien vele valse visioenen, horen vele valse woorden, worden omringd door valse leraren en leerstellingen. “Ach, wat moeten we toch beginnen?”
Vanuit ons oogpunt gezien lijken deze dingen wel enorme molenstenen, en het kost heel wat moeite om ze te trotseren. Soms lijkt het alsof we onder de last van zoveel moeite zullen bezwijken. We vragen ons af of we er niet helemaal door worden opgeslokt en overweldigd. We kijken naar de ‘feiten’ van de situaties en het lijkt erop dat we hopeloos omsingeld zijn – dat zij talrijker zijn dan wat we aankunnen.
HOE ZULLEN WE OVERWINNEN?
Er zit een geheim in het overwinnen, en dat geheim is het ‘zien’. Als we kunnen zien, dan zullen we overwinnen. Het overwinnende leven is een gevolg van het zien. We kunnen niet als overwinnaars leven totdat we het zien. Maar, als we het eenmaal zien, dan is het uitleven ervan een natuurlijk gevolg. Het doen volgt op het zien en het zijn.
Het probleem is niet ergens “buiten ons om”. Het gaat niet om het grote leger dat ons omsingelt. Daar willen we ons maar al te graag op richten, maar de grootte van het leger doet er niet toe. Ik hoef niet te horen wat de vijand allemaal in jouw leven heeft aangericht, want dat doet er niet toe. Ik vraag alleen: “Wat zie je?” Als je achterom kijkt, en vooruit, en om je heen, wat zie je dan? Als je het goede ‘ziet’ dan kan niets jou verslaan. Maar als je het verkeerde ziet, dan zal zelfs het kleinste of geringste je verslaan. Het verschil tussen overwinning en verslagenheid is niet wat satan kapot heeft gemaakt of wat er in de wereld om je heen gebeurt, maar wat we zien als we kijken.
De meeste mensen zien zichzelf omringd door de vijand. Daarom leven zij in onmacht en verslagenheid. Angstig voor wat er nog meer komen gaat. Zijn zien het kwaad overal zitten. Hun verhalen gaan het meest over wat er in hun leven verkeerd is gegaan en nog gaat. Maar overwinnaren zien iets anders om zich heen. Zij zien niet wat anderen zien. Daarom overwinnen zij.
Een overwinnaar zijn betekent niet dat we het bestaan van de vijand ontkennen. We overwinnen niet door te doen alsof we niet echt omringd worden door het kwaad. Het bestaan van de satan ontkennen laat hem niet verdwijnen. We herkennen en erkennen dat er echt een vijand is, een echte geest van de Antichrist die er op uit is het Overblijfsel te vernietigen, en zo de Getuigenis van Jezus te niet te doen. We erkennen en geven toe dat, vaker dan niet, deze geest van de Antichrist in ons leven de boventoon voert.
Niettemin, gaat het niet om de vijand. We kunnen naar de vijand kijken, hem bestuderen, een hele beweging op gang zetten die de verschillende strijdtechnieken tegen hem uiteen zet. We kunnen boeken schrijven en conferenties houden over hoe we hem kunnen bestrijden, we kunnen leren over “geestelijke oorlogvoering”. Maar, als we naar de berg kijken, wat zien we dan echt? Hier zit het verschil tussen zij die overwinnen en zij die verslagen worden; het maakt niet uit hoe goed zij kunnen strijden , maar hoe goed zij ZIEN. En dan gaat het niet hoe goed zij zichzelf zien, maar hoe duidelijk zij God zien.
BIJ DE OVERWINNAAR ZIJN DE OGEN GEOPEND
De knecht van Elisa kijkt naar buiten en ziet een groot leger dat klaar staat om aan te vallen, hij schreeuwt het uit: “Wat moeten we beginnen heer?” Elisa kijkt naar buiten, ziet een groot leger dat klaar staat om aan te vallen, en zegt: “Vreest niet.” Wat een verschil! Overal lopen mensen te roepen: “Ach! Ach!. Ach! Wat gaat er met ons gebeuren, wat moeten we doen, hoe zullen we dit aanpakken, enz. enz.” Waar zijn degenen die eerlijk kunnen zeggen: “Vreest niet!”
Ik hoop dat jullie goed begrijpen dat het probleem DAAR BUITEN geen steek veranderd is. Beiden mannen worden door hetzelfde leger geconfronteerd, beiden staan voor hetzelfde dilemma. Een man roept: “Ach en wee!”en de ander zegt: “Vreest niet!”
Hoe is het mogelijk dat twee mensen, die naar precies dezelfde omstandigheden kijken, twee totaal verschillende dingen waarnemen? Het verschil ligt hem in wat ze zien als ze kijken.
Er zijn mensen die erg boos op mij worden omdat ze vinden dat ik het wel erg “gemakkelijk” laat lijken. “Maar je begrijpt niet echt hoe het in mijn geval is…” Broeders en zusters, hoogstwaarschijnlijk snapt niemand echt wat u doormaakt, en u snapt ook niet wat ik doormaak, maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat onze ogen worden geopend. We brengen de tijd door met naar het probleem te kijken, terwijl de Oplossing vlak voor ons staat.
Ik kan je niets meer bieden dan wat Elisa bood, en dat is, het duidelijk zien. “Heer open zijn ogen opdat hij zien mag.” Het verschil zit hierin: de ogen van sommigen zijn geopend om te kunnen zien, en die van anderen niet. De eerste groep zegt: “Vreest niet!”en de tweede groep zegt: “Ach”!”. Dit is geen kritiek of veroordeling, maar een feit. Ieder van ons is blind totdat er gebeden wordt: “Heer, open zijn ogen.”Eens zullen we allen kunnen zien en we zien uit naar de dag waarop alles helemaal duidelijk wordt.
Wat moeten we doen? Hoe lang duurt het allemaal? Hangt het niet af van geestelijke groei, of volwassenheid? Is het niet puur een gave van God? De knecht van Elisa begon niet langzamerhand steeds duidelijker te zien. Hij ging het probleem niet vele maanden bestuderen en kwam toen uiteindelijk met de waarheid voor de dag. Nee, het ene ogenblik waren zijn ogen gesloten, en het volgende ogenblik waren zij geopend. Of je ogen zijn geopend, of ze zijn het niet. Als jouw ogen wel geopend zijn, dan mag je bidden voor anderen dat hun ogen ook worden geopend. Als je eigen ogen dicht zijn mag je God vragen ze te openen.
Mensen vragen mij soms wat zij zouden moeten doen om deze grote openbaring te ontvangen. Ze denken dat het een beloning is voor veel en hard werken. Niets is minder waar. Het openen van je ogen is een genadewerk van God. God alleen kan het doen, en wil het ook doen als we erom vragen. Het risico is dat dit te “gemakkelijk” klinkt – maar ik kan het niet meer ingewikkeld maken dan het is.
Toen de ogen van de knecht geopend waren, kon hij zien wat Elisa zag. Toen Elisa zei: “Die bij ons zijn meer, dan die bij hen zijn” klonk het waarschijnlijk heel gek. Het kan niet met woorden alleen worden uitgelegd, het moet met geopende ogen worden gezien. Als woorden voldoende waren geweest dan had Elisa niet hoeven bidden: “Heer, open zijn ogen.” We zouden minder moeten trachten “woorden” te begrijpen, en meer aan God moeten vragen onze ogen te openen. Tot die tijd blijven Zijn woorden als hiëroglyfen – we weten dat er iets bijzonders gezegd wordt, maar we kunnen niet echt begrijpen wat het betekent.
Dertig seconden van zien is meer waard dan dertig jaar lang studeren en naar preken luisteren. Vijf woorden openbaring zijn meer waard dan tienduizend woorden geschreven door een mens van vlees en bloed.
Iemand vroeg mij eens of ik “alles” wist. Het antwoord is “nee”, maar ik weet genoeg om te weten waar ik het over heb. Getuigenis is het gevolg van openbaring, en getuigenis bestaat uit dat wat we hebben gezien en gehoord, niet uit wat we “denken” te weten, maar wat we WETEN te weten.
De verlichting van het hart brengt het weten voort. En als we dat eindelijk “snappen” kunnen we zeggen : “Nu zie ik het!” Ik bedoel hiermee niet dat we letterlijk een visioen krijgen, maar dat we mogen ‘weten’ wat eerst duister voor ons was. En dit is niet alleen weggelegd voor apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraren. De Heilige Geest leidt elke discipel “tot de hele waarheid” (Johannes 16:13,14).
Elisa ging niet met zijn knecht in discussie, hij trachtte hem ook niet te overtuigen. Hij bad alleen dat God zijn ogen zou openen. Wat een geruststelling dat ik niet verplicht ben “mijn geloof te verdedigen” of iedereen van mijn waarheid te overtuigen. Ik hoef alleen te bidden dat God hun ogen opent, en God zal het hen zelf openbaar maken. Dat is zoveel beter!
DE WAPENEN VAN ONZE STRIJD
Ik wil duidelijk maken dat in deze situatie Elisa niet om bescherming bad. Hij bad ook niet om overwinning. Hij vroeg niet aan God om hem een arsenaal met wapens te verschaffen. Waarom niet? Omdat hij zag dat hij al omringd was door wagens van vuur en een hemels leger. Als de overwinning er al is, hoeven we niet om overwinning te bidden. Dat lijkt alsof we vragen om de sleutel van de deur van de kamer waarin we al zitten. Nee, als de overwinning er al is, hoef ik alleen maar te vragen of ik het mag zien. Als ik het al ONTVANGEN heb, dan hoef ik niet te vragen of ik het KRIJGEN mag.
Hoe anders zouden onze levens en getuigenissen zijn als we echt de hemel in konden kijken. Zouden we dan anders praten? Zouden we dan anders handelen? Zouden we dan anders denken? Zou het een effect op onze omgeving hebben?
Zie jij jezelf gezeten in Christus in de hemel (Efeziërs 2:6)? Paulus zag het, en bad dat de Efeziërs het zouden zien. Toen de Heer mij liet zien dat ik samen met Christus was opgestaan en geplaatst was in Christus, in de hemel, denk je dat ik toen anders tegen het leven aan ging kijken? Absoluut! Ik ging steeds meer dingen vanuit een hemels perspectief zien, in plaats van “vanaf de grond”. En dingen zien er heel anders uit wanneer je ze van boven bekijkt.
Elisa zag het anders, en dus dacht hij, sprak hij en gedroeg zich anders. Zo vaak trachten we ons denken, spreken en doen te veranderen omdat we hopen zo de overwinning te behalen. En als dit je plan is, dan ben je al verslagen. Als de overwinning in iets zit dat we zelf zouden moeten doen, dan is het nooit voldoende. “Geestelijk doen” geeft geen overwinning, want de overwinning is niet wat ik doe of niet doe. De Overwinning is Christus.
MACHTIGER IS HIJ DIE IN JOU IS
Aan ons, het Lichaam van Christus, wordt gezegd: ” Hij Die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.” Dit is praktisch hetzelfde wat Elisa tegen zijn knecht zei: “Zij die bij ons zijn. zijn meer, dan die bij hen zijn.”
De situatie is hetzelfde. De apostel Johannes heeft ons veel te zeggen over de Antichrist, valse leer, en valse leraren. Hij ziet de Kerk omringd door een grote schare wolven die de kudde wil binnendringen en hen wil verscheuren. Maar hij ziet ook wat Elisa ziet. Dat is, Een Die in ons is en Die groter is dan hij die in de wereld is.
Johannes verklaart dat het niet uit maakt wie er tegen ons is, maar dat Die Ene in ons groter is. Het maakt niet uit wat je voelt, wat je ziet, wat je hoort, wat anderen zeggen, of wat satan doet. Het maakt niet uit of Lazarus al vier dagen dood is en behoorlijk stinkt. Het maakt niet uit of het meisje dood is voordat Jezus er is. Het maakt niet uit of de golven ons bijna uit de boot slaan. Het maakt niet uit of Paulus gestenigd wordt en als een dode op de grond ligt. Lazarus zal weer opstaan, het meisje zal weer leven, de storm wordt gestild, en Paulus zal nog spreken door de eeuwen heen.
Hij Die Groter is, is altijd Groter, en hij die minder is, is altijd minder. Het enige probleem dat we hebben is dat we altijd onze problemen als “groter”zien en Christus als “minder”. Onthoud dat het verschil tussen “Ach!”en “Vreest niet!” zit in het kunnen zien. Wat zie jij als je kijkt? Mag de Heer je ogen openen om hem te kunnen zien zoals Hij echt is!

About the Author

CHIP BROGDEN is a best-selling author, teacher, and former pastor. His writings and teachings reach more than 135 nations with a simple, consistent, Christ-centered message focusing on relationship, not religion. Learn more »

ONLINE BIBLE STUDY

You have Successfully Subscribed!