De Wijsheid van de Farizeërs

by Chip Brogden

door Chip Brogden
(Vertaald door Bibi Godschalk)
“Deze Man is niet van God, want Hij houdt de Sabbat niet” (Johannes 9:16).
“Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden” (Romans 1:22).
Ik heb al eens eerder gesteld dat de meeste kerken de Heer Jezus niet zouden herkennen; zelfs al zou Hij op een zondagochtend het gangpad door liep en op het altaar ging zitten. Met deze stelling wil ik eigelijk mensen wakker schudden uit hun zelfingenomenheid. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat Jezus echt naar de kerk zal gaan deze zondag. Ik geloof niet dat Jezus veel godsdienstige bijeenkomsten bijwoont, en dit geloof is gebaseerd op het Schriftgedeelte “Hij houdt de sabbat niet.” In feite houdt Hij geen specifieke dag aan want iedere dag is Zijn dag en het is niet mogelijk Hem op een bepaalde dag van vierentwintig uur vast te leggen.
Wanneer wij de Evangeliën lezen worden er twee dingen overduidelijk. Ten eerste is Jezus ontegenzeggelijk, onbetwistbaar GOD GEHEEL MENS GEWORDEN, Helemaal een Ander (niet een gewoon mens). Ten tweede, hoe meer religieus je bent, hoe onwaarschijnlijker het is dat je Hem zult kunnen zien, of herkennen en waarderen wie Hij in werkelijkheid is.
Zondaren, echter, hadden weinig moeite Hem te erkennen en waarderen. De Samaritaanse vrouw was misschien wel een veracht buitenbeentje volgens het Joodse godsdienstige stelsel maar ze had slechts enkele seconden nodig om te beseffen dat ze de Messias gevonden had. De Romeinse honderdman, een laag aangeschreven niet-jood, wist bij wie hij wezen moest toen zijn dienstknecht ziek werd, en Jezus zei dat het geloof van deze man groter was dan dat van wie dan ook in Israël. De Syrofenicische vrouw had genoeg geloof om Jezus om een paar kruimels van de tafel te vragen en hoewel ze technisch gesproken niet een Jodin was, gaf Jezus haar alles dat ze vroeg. Ja, Jezus was inderdaad een vriend van zondaren, tollenaars en overspelige vrouwen.
Maar kijk naar Zijn eigen volk, de Joden. Luister naar hun godsdienstige leiders, de geestelijke leeraars van Israël, de professionele mannen en de experts op het gebied van profetie en de Wet. Wat is hun oordeel? Hoe zien zij Hem?
* * * *
“Deze man is niet van God.” Nee? Weet je het wel heel zeker? Deze man opent de ogen van de blinde, drijft duivels uit, laat de kreupelen lopen, wekt de doden op, vermenigvuldigt brood, loopt op het water en leert mensen elkaar lief te hebben – zelfs hun vijanden! Deze man kan niet van God zijn? Waarom niet? Op welke gronden kunnen wij hem verwerpen? We kunnen er niet omheen dat deze man krachtige tekens geeft en wonderen doet.
” Deze Man is niet van God, want Hij houdt de Sabbat niet.” Nou, dan denk ik dat het wel klopt. Y’shua kan niet van God zijn; hij kan geen profeet zijn; hij kan ook niet de Messias zijn, of de Zoon van God! Hij is zelfs geen goede Jood, want Hij houdt de Sabbat niet! Ja, nu is het overduidelijk. Hoe kon ik dat nou gemist hebben?
Weet je, ik was bijna ingenomen door deze man. Ik begon bijna te geloven. Hij is wel erg overtuigend hoor! Maar ja, als hij de Sabbat niet houdt, dan kan hij natuurlijk nooit van God zijn. En als hij de Sabbat niet houdt, dan geeft hij natuurlijk ook geen tienden. En hij betaalt natuurlijk ook geen Tempel belasting? Dat moeten we echt even nagaan, volgens mij doet hij dat niet. Weet je waar ik nu ook aan denk? Hij en zijn discipelen vasten geen twee keer per week. Zelfs de discipelen van Johannes vastten. Y’shua heeft tegen zijn discipelen gezegd dat het niet nodig was om te vasten zolang Hij bij hen was! En weet je wel dat Hij eet en drinkt bij zondaren? Een beetje te veel, als je snapt wat ik bedoel.
Er is mij nog iets opgevallen, … hij wast zich niet voordat hij eet. Echt waar! Hij zegt dat de buitenkant van de beker niet belangrijk is, maar alleen wat er in zit. Weet je wel zeker dat Y’shua echt een Rabbi is? Hij is nog nooit op een van onze scholen geweest. Ik weet niet waar hij zijn leer vandaan haalt. Moet je horen: Y’shua preekte in Kafarnaüm en vertelde dat hij uit de hemel kwam! Dat niet alleen, Hij zei ook dat als ze zijn vlees zouden eten en zijn bloed zouden drinken ze eeuwig zouden blijven leven! Vreemd hoor, héél vreemd! Gelukkig stonden veel van zijn volgelingen direct op en liepen weg. Ik neem het ze niet kwalijk hoor. Het is echt vreemd en, als je het mij vraagt, een beetje walgelijk. Waar haalt Y’shua zijn kracht dan vandaan? Als hij de Sabbat niet houdt, komt zijn kracht echt niet van God. En als de kracht niet van God komt, komt het vast van Beëlzebub. Hoe valt het anders te verklaren? Daarom kan hij zo gemakkelijk duivels uitdrijven!
Broeders Farizeeërs, deze man Y’shua moet een halt worden toegeroepen. Niet alleen dat, hij verdient dat hij gedood wordt. Ten eerste, omdat hij God zijn vader noemt. En ook omdat Y’shua beweert de autoriteit te hebben om zonden te vergeven. Niemand kan zonden vergeven, dus is hij overduidelijk schuldig aan godslastering. Ten tweede, hij houdt de Sabbat niet. De Wet van Mozes zegt dat als iemand de Sabbat niet houdt, hij gedood moet worden. Ten derde…
* * * *
Beste vrienden, hier zien wij de wijsheid van de Farizeeërs in actie. Jezus noemde hun dwazen, blinde leiders van de blinde, addergebroed en huichelaars, die de veroordeling van de hel niet zouden ontkomen . Amen, zeggen wij daarop. Hoe makkelijk is het nu voor ons om terug te kijken op dit bewijs en de Joden te veroordelen. De Joden die hun Messias niet konden herkennen, onze Heer en Verlosser, Jezus Christus.
De Farizeeërs bestaan echter vandaag de dag nog. Zij zijn nu niet een sekte onder de Joden, maar een sekte onder de hedendaagse Kerkelijkheid, die ook nu mensen beoordeelt op grond van uiterlijk religieuze wetten, regels en gewoonten. De namen en gewoonten zijn misschien iets anders, maar dezelfde “wijsheid” als toen viert nog steeds hoogtij:
“Je kunt geen Christen zijn als je niet naar de kerk gaat.”
“God zal je niet zegenen als je geen tienden betaalt.”
“De enige ware bijbelvertaling is de Statenvertaling.”
“Als je de kerk verlaat, heb je geen geestelijke bedekking meer.”
“Als je je niet aan de autoriteit van deze kerk onderwerpt, heb je de geest van Jezebel.”
“Als je je echt onderwerpt, zul je nooit vragen stellen.”
“Een echte profeet bemoedigt alleen en veroordeelt niet.”
“Vrouwen horen hun mond te houden.”
“De echte naam van Jezus is Y’shua.”
“De echte naam van God is God.”
“Zaterdag, niet zondag.”
“Zondag, niet zaterdag.”
Als je al deze dingen bij elkaar zet, wat krijg je dan? Wat is het resultaat? Hoogmoed, geestelijk elitisme, kleinzieligheid, verwarring en liefdeloosheid. Eenvoudig gezegd worden deze mensen AFGELEID VAN DE EENVOUD VAN CHRISTUS!
Religie is het gevolg van een behept zijn met, geobsedeerd zijn met, van je stuk gebracht zijn door en gestresst zijn over “vele dingen” terwijl men helemaal vergeet dat er maar Een Ding nodig is (cf. Lukas 10:41,42). Het is het nauwkeurige, moeilijke werk van muggenziften en het inslikken van kamelen (Matteüs 23:24). Als gevolg hiervan wordt in feite de Geest van de Antichrist gevoed, die zich steeds verzet tegen de Getuigenis van Jezus.
In Handelingen 18 zien we hoe Paulus Jezus in Korintiërs predikt. Zoals altijd, wanneer je Jezus predikt als degene, die HIJ IN FEITE IS, zal je de ergernis van de plaatselijke religieuze orde op je hals halen:
“Toen Gallio proconsul van Achaje was, keerden de Joden zich echter gezamenlijk tegen Paulus en daagden hem voor het gerecht.Ze namen hem mee naar Gallio en zeiden:”Deze man haalt de mensen over om God te vereren op een wijze die in strijd is met de wet.” (Handelingen 18:12,13)
Zie je wel? Daar heb je het weer – de Wet van Mozes, de Thora, de traditie en gewoonten van de oudsten. Paulus was altijd bereid met de Joden in discussie te gaan. Hij, die zelf Jood was en jaren Farizeeër, vond het fijn met de Joden te redetwisten en meestal won hij het argument. Maar die dag gebeurde er iets anders…
“Nog voordat Paulus daarop kon reageren, zei Gallio tot de Joden: “Als er spraken was van een misdrijf of een ernstige vorm van wangedrag, zou ik uw aanklacht uiteraard ontvankelijk hebben verklaard, maar aangezien het een geschil betreft over woorden en namen en uw eigen wet, moet u zelf maar zien wat u doet; over die zaken wil ik geen recht spreken.” (Handelingen 18:14-16)
Halleluja! God zij dank voor Gallio! Als een ongelovige Romeinse rechter over voldoende inzicht beschikt om de wijsheid van de Farizeeërs in de war te gooien, wat van ons? Ik bid dat God ons de gave van doelbewustheid geeft om Christus na te jagen, en Christus alléén. Mag God ons de vrijmoedigheid schenken om te kunnen zeggen: “Indien het om Christus en Zijn Koninkrijk gaat, dan zal ik dieper op de zaak ingaan. Maar als het slechts een zaak van woorden en namen is, Sabbatsdagen en heilige dagen, religieuze regeltjes over uiterlijke dingen, bijbelvertalingen en denominaties, mag je zelf oordelen. Ik weiger mij in te laten met zulke zaken. ”
Zijn juk is niet moeilijk! Zijn last is licht! Kom tot Hem en leer van Hem. Verwerp de wijsheid van de Farizeeërs en omarm deze Mens die de Sabbat niet houdt, want deze Mens is de Zoon van de Allerhoogste God, en er is daarom géén veroordeling voor hen die in Jezus Christus zijn!

About the Author

CHIP BROGDEN is a best-selling author, teacher, and former pastor. His writings and teachings reach more than 135 nations with a simple, consistent, Christ-centered message focusing on relationship, not religion. Learn more »

ONLINE BIBLE STUDY

You have Successfully Subscribed!