Drie Vijanden

by Chip Brogden

door Chip Brogden
(Vertaald door Bibi Godschalk)
“Zij hebben hem [de draak] dankzij het bloed van het Lam, en dankzij hun Getuigenis overwonnen. Zij waren niet aan het leven gehecht en hebben hun dood aanvaard (Openbaring 12:11).”
Hoeveel Christenen zouden niet als overwinnaar beschreven willen worden? Hier zien we dat er drie hoofdeigenschappen zijn van degene die overwint. Overwinning is normaal voor een Christen en is niet slechts voor een beperkt aantal bestemd. Maar eigenlijk zijn er maar weinig Christenen die in deze overwinning leven; en toch is dit hét teken van een Christelijk leven : overwinning in plaats van verslagenheid. Is dit niet het geval, dan moeten we nog veel leren. We hoeven geen genoegen te nemen met de dingen zoals ze zijn, maar moeten dichterbij God komen en vragen dat Hij ons de Waarheid laat zien.
Het is zinvol om de drie vijanden die ons tegenstaan te identificeren. Dan zal de aangehaalde Bijbeltekst ook meer gaan betekenen. De overwinnaar moet leren elke vijand apart te verslaan. Dus wat zijn ze dan? Ten eerste is er de vijand van de Zonde. Ten tweede de vijand van het Eigen Ik en ten derde de vijand Satan. Alle tegenstrijdigheden, of ze nou geestelijk, natuurlijk of menselijk van aard zijn, vinden hun oorsprong in een van deze drie bronnen.
Het heerlijke is natuurlijk dat de voorziening van God al deze vijanden confronteert en verslaat, opdat de preëminentie van Christus over alle dingen zichtbaar wordt. Dit is wat overwinnaar zijn in essentie betekent. Het is de manifestatie van de heerschappij die Christus over alles heeft. Als Hij in ons, individuele gelovigen, de preëminentie niet heeft, wordt het voor ons onmogelijk om Zijn preëminentie elders zichtbaar te maken. Wij hoeven niet buiten onszelf te kijken. We kunnen in onze eigen achtertuin beginnen, bij ons thuis, in ons eigen leven.
Wat is precies God’s voorziening tegen deze vijanden? Voor de vijand van de Zonde is er het Bloed. Voor de vijand van het Eigen Ik het Kruis en voor de vijand Satan de Troon. Deze drie zijn méér dan voldoende voor alles dat er in ons leven mag gebeuren. Zij staan opgetekend in de eerder aangehaalde Bijbelvers: “het Bloed van het Lam” is natuurlijk het Bloed van Jezus; “het woord van hun Getuigenis” spreekt van de Troon; en “de aanvaarding van de dood” spreekt van het Kruis. We zullen elk apart bekijken. Ik bid dat God ons door deze waarheden aanspoort om te overwinnen.
OVERWINNING VAN DE ZONDE
“Maar gaan we onze weg in het licht, zoals Hij zelf in het Licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, Zijn Zoon ons van alle zonde (I Johannes 1:7).”
De eerste vijand die de Christen tegenkomt is de vijand van de Zonde. Voordat we Christenen zijn denken we nooit aan de zonde. De mens is niet een zondaar omdat hij zonde doet, de mens doet zonde omdat hij een zondaar is. Wij worden in zonde geboren. Daar wordt vandaag de dag niet graag over gepreekt maar het Schrift maakt het ons duidelijk. Wanneer komen we in conflict met zonde? Pas als we een Christen worden. Dan veroorzaakt de inwoning van Christus dat wij ons ongemakkelijk gaan voelen als we zondigen. We kunnen dan niet doen alsof we van niets weten. De Levende Christus leert ons wat God wel en niet behaagt.
Dus het eerste conflict dat de Christen ervaart is tussen dat wat goddelijk en wat zondig is. Dit verklaart waarom de nieuwe Christen zich zo bewust is van zijn of haar zonde en zich zo snel ontmoedigd voelt. Er is zo veel van het oude leven achtergebleven. Het is moeilijk de oude gewoonten af te leggen. Het is geen wonder dat de strijd om de zonde af te leggen al in het vroege stadium van de Christelijke wandel in het middelpunt staat. Zo hoort het te zijn. Maar als we na tien of twintig jaar nadat we Christen geworden zijn, nog steeds met dezelfde zonde moeten afrekenen, is dat een probleem. Een enkele “doorn in het vlees” is te begrijpen, maar geen tientallen. Dat betekent niet dat wij na verloop van tijd zonder zonden kunnen zijn , maar na een redelijke tijd zouden we niet meer hoeven te worstelen met de overblijfselen van ons vroegere zondige leven. Vergeet niet dat de Zonde slechts een van de drie vijanden is die wij het hoofd moeten bieden. Laat ik het nog duidelijker zeggen: als we de Zonden niet kunnen overwinnen, zullen we nooit de Eigen Ik of de Satan kunnen overwinnen.
Het is nodig over de zonde te preken, maar het is jammer dat we het nog steeds, na zo veel jaren, aan dezelfde mensen moeten vertellen met zo weinig effect. Het maakt niet uit hoe vaak ze terecht gewezen worden; sommige Christenen gaan gewoon door met liegen, bedriegen, stelen, roddelen en twist zaaien. Ook zijn er Christenen die nog midden in de strijd met drank, drugsmisbruik en seksuele onreinheid zitten. Het aantal scheidingen onder Christenhuwelijken is net zo hoog als dat voor andere huwelijken. Er is iets mis.
God’s antwoord op het probleem van de Zonde is het Bloed van Jezus. Volgens I Johannes 1:7, als wij in het Licht wandelen, zij wij met Licht verbonden en reinigt het Bloed van Jezus Christus ons van alle zonde. Dat geldt voor de zonden van het verleden, zowel als het heden, op voorwaarde dat ik in het Licht blijf wandelen en mijn zonden belijd als ik ze doe. Het Bloed reinigt mij niet alleen van wat ik verkeerd gedaan heb; het weerhoudt mij ervan door te gaan met zondigen. En dat is iets, dat niet altijd aan de mensen verteld wordt. Iedereen weet hoe om het Bloed toe te passen NADAT we gezondigd hebben, maar hoe vaak gebruiken we het om ons te BEWAREN voor de zonde. Hier wordt de Draak door overwonnen, omdat er geen aanklacht is, waarop hij mij tegenover God kan beschuldigen. Het heeft geen zin om op enige andere grond een geestelijk betoog te voeren. Zodra ik dat doe zal satan – helemaal terecht natuurlijk – zeggen dat ik niet beter ben dan iemand anders, want ik zelf zit vol onbeleden en onafgelegde zonden. Wij zouden bij God en de mens een schone lei moeten houden door alle zonde ons bekend,af te leggen , deze snel te belijden en achter ons te laten. Dit is zo belangrijk dat wij dit minstens dagelijks moeten doen (Matteüs 6:12).
OVERWINNING VAN HET EIGEN IK
“Wie achter Mij aan wil komen, moet Zichzelf verloochenen en dagelijks zijn kruis op zich nemen en Mij volgen (Lucas 9:23).”
De tweede vijand die overwonnen moet worden is het Eigen Ik. In veel opzichten is deze vijand nog erger dan de Zonde, want de kracht van de Zonde is het Eigen Ik. Als wij werkelijk helemaal dood zijn aan onze Eigen Ik , heeft de Zonde geen vat op ons. Alleen als wij volgens het Eigen Ik leven, kan de Zonde ons bekoren. Deze vijand is moeilijk te herkennen en bekennen. We zien de vijand liever als iets dat “buiten onszelf ligt”, maar het is waar dat iedere keer als we in de spiegel kijken, onze grootste vijand ons in het gezicht staart..
We moeten beseffen dat alles wat uit het Eigen Ik voortkomt, vervuild is. Paulus zegt, “Ik besef dat in mij, in mijn eigen natuur, het goede niet aanwezig is (Romeinen 7:18a). Sommigen hebben deze les nog niet geleerd. Ze geloven nog steeds dat ze God vanuit hun eigen kracht, naar het vlees dus, kunnen dienen door met hun goede daden hun slechte daden uit te wissen. We moeten net als Paulus leren, dat de Zonde niet het enige is dat ons vervuilt. Wij zijn ook vuil door “iedere goede en welgevallige daad” die uit onze Eigen Ik voortkomt. Het is zo eenvoudig het kwaad in de Zonde aan te wijzen, omdat zulk gedrag als “verkeerd” herkent wordt. Het is niet zo eenvoudig het kwaad in het Eigen Ik te herkennen, omdat het Eigen Ik ons aanspoort om allerlei zogenaamd goede dingen te doen zoals het Bijbellezen, bidden, kerkgang, tienden geven en getuigen naar de verlorenen. Maar Paulus waarschuwt ons dat enig iets dat uit “het vlees” voortkomt, volkomen waardeloos is.
Sommige voelen zich overwinnar omdat ze al lang alle uiterlijke zonden van het vlees hebben afgelegd. Ze drinken niet en zijn hun echtgenoot trouw. Ze gaan naar de kerk en leven een goed leven. Zij zijn toch overwinnaar? Misschien wel – maar de ware test is niet het uiterlijke vertoon maar wie er binnenin hun heerst. Voorheen dienden ze satan en nu zeggen ze dat ze God “dienen”, maar vanuit wiens kracht dienen ze Hem? Dienen ze Hem in Geest en Waarheid of vanuit hun vlees en bloed? Vaak dienen ze niet God, noch satan, maar dienen ze zichzelf. Dit verklaart waarom “kerk mensen” vaak zo’n hoge dunk van zichzelf hebben en intolerant zijn. Hun heiligheid bestaat uit uiterlijkheden – ze eten niet …., raken niet aan…., kleden zich niet…., zeggen niet…, gaan niet…., enz. Het is een religie die bestaat uit het niet of wel doen om gezien en gewaardeerd te worden door mensen. De meer gewichtige zaken zoals hoogmoed, vraatzucht, afgunst, ambitie, enz. – worden daardoor verborgen. Dit is een heiligheid die voorkomt uit het Eigen Ik en niet vanuit Christus; dus betekent zelfgerechtigheid niet hetzelfde als gerechtigheid in Christus.
God’s oplossing voor het probleem van het Eigen Ik is het Kruis. Het Bloed rekent af met de Zonde, maar het Kruis rekent af met de zondaar. Het Bloed wast mij van alle zonde en weerhoudt mij van zonde; het Kruis doodt het Eigen Ik zodat ik niet meer wil zondigen. Door de zondaar te doden wordt er voorgoed afgerekend met het probleem van de zonde. Als mijn Eigen Ik dood is, ben ik dood voor alles. De Zonde afleggen is één manier; het Eigen Ik afleggen is héél iets anders. Beiden zijn essentieel om te kunnen overwinnen.
OVERWINNING VAN SATAN
“Hij [God] heeft ons samen met Hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus … hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld maar ook in de toekomstige (Efeziërs 2:6, 1:21).”
De derde vijand die de Christen overwinnen moet is satan. De naam “satan” betekent “aanklager”, dus logisch gezien moet er niets in ons zijn waarop deze aanklachten gebaseerd kunnen zijn. Daarom is het zo belangrijk te begrijpen wat het Bloed en het Kruis inhoudt. Als wij de Zonde en het Eigen Ik overwonnen hebben, kan satan ons nergens van beschuldigen.
De hoofdtaak van satan is de heiligen dag en nacht aan te klagen voor de troon van God (Openbaring 12:10b). Wat is het doel van deze eindeloze aanklacht? Eigenlijk hoopt satan de tegenstrijdigheid aan te tonen tussen het Getuigenis van Jezus en de ondervinding van de broeders. Het gaat ongeveer zó: “ze zeggen wel dat ze voor het Koninkrijk van God leven, maar dit Koninkrijk is niet in hun leven zichtbaar. Ze zeggen dat er geen macht is buiten die van God, maar zelf zijn ze machteloos. Ze zeggen dat ze Christus de preëminentie in alles willen geven, maar kijk eens hoe gemakkelijk ze elkaar overheersen. Het is slechts loos gepraat; het bewijst onomstotelijk dat de Christus niet in staat is mensen naar Zijn beeld en gelijkenis te veranderen.”
Dus dag in, dag uit legt hij deze uitdaging bij God neer. Hoe overwinnen wij deze aantijgingen? God’s antwoord is de Troon. Onze overwinning over satan heeft met onze positie te maken. Aangezien wij met Christus in hemelse sferen gezeten zijn, is Zijn overwinning onze overwinning. Het Getuigenis van Jezus betekent dat wij onze hemelse plaats innemen, terwijl wij een aards bestaan leiden. “Want van U is het Koninkrijk, en de Macht, en de Heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid”. Dit houdt in dat er geen ander Koninkrijk bestaat dan dat van God, geen Macht is buiten die van God, geen Heerlijkheid buiten die van God. Getuigenis is standvastig blijven staan in deze Waarheid, ongeacht alle “bewijs” dat niet het geval is, zoals satan, de mens of omstandigheden.
Jammer genoeg houden Christenen zich meer bezig met het “koninkrijk” en “macht” van de duisternis dan het Koninkrijk en de Macht van God. Altijd als ik hierover schrijf, krijg ik dozijnen brieven met verhalen van de zogenaamde macht van satan of met waarschuwingen om vooral “in balans”te blijven wat betreft satan, ingeval ik hem beledig! Mensen die deze leerstof boos afwijzen zijn altijd degenen die satan gebruiken om zijn illusie van heerschappij voort te zetten. Ze vinden het idee van een machtige satan wel fijn, want het geeft hun falen een reden. Ze zijn slachtoffers geworden van een krachtige dwaling. De waarheid is dat satan geen macht heeft buiten de Zonde en het Eigen Ik. Wanneer wij gaan inzien dat wij met Christus in de hemelsferen geplaatst zijn, zullen we satan volkomen overwonnen hebben. Het plan van satan is gegrond op leugen en illusie. De waarheid is dat alle macht in de hemel en op aarde aan Jezus Christus gegeven is (Matteüs 28:18). Als satan echt macht van zichzelf had, zou hij geen bedrog hoeven te gebruiken. Zij die het meest over de macht van satan en demonen spreken, luisteren al zo lang naar satan dat ze alles geloven wat hij zegt.
OVERWINNEN ZOALS HIJ OVERWON
“Wie overwint zal samen met Mij op Mijn Troon zitten, net zoals Ik Zelf overwonnen heb en samen met Mijn Vader op Zijn troon zit (Openbaring 3:21).”
Wat een heerlijke belofte is dit! We hebben kunnen zien dat de overwinnaar drie kenmerken heeft. Laten we ze nog een keer opsommen:
Ten eerste overwinnen zij de vijand van de Zonde door het Bloed van het Lam, dat hen niet alleen van zonde reinigt maar ook van zonde weerhoudt.
Ten tweede, overwinnen zij het Eigen Ik door dagelijks hun Kruis op te nemen en Jezus te volgen, waardoor zij uiterlijk, noch innerlijk voorziening voor het vlees maken.
Ten derde leven ze in de hemelse positie bij Christus op Zijn Troon, waardoor zij satan meester zijn omdat er geen énkele grond is waarop zij kunnen worden aangeklaagd.
Wanneer wij alle drie deze vijanden overwinnen, dan overwinnen wij zoals Christus overwon. Wanneer wij kijken naar de aardse bediening van de Heer Jezus, maakt Hij toch Zijn preëminentie over alle drie de vijanden openbaar? Hij is de Zondeloze en de Onzelfzuchtige. Omdat Hij zowel zondeloos als onzelfzuchtig is, kan de vijand Hem met niets bekoren. Zelfs de dood kan Hem niet overwinnen.
Overwinnen zoals Hij overwon is niet zo moeilijk als je zou denken. De Wet van het Leven zegt “Hij moet meer worden en ik moet minder worden (Johannes 3:30).” Wanneer Christus de preëminentie in ons heeft, gaan we ondervinden wat het is om een overwinnaar te zijn. Wij kunnen duizend maal falen, maar Hij kán niet falen. Door in Christus te rusten, leidt Hij ons naar de overwinning die Hij in Zichzelf gewonnen heeft. Het wordt tijd dat wij volwassen worden in alles dat Hij voor ons verkregen heeft en gaan genieten van de voorziening “meer dan overwinnaar”. die Hij voor ons verworven heeft. Ïemand die wint zonder te hoeven strijden is uiteindelijk “meer dan een overwinnaar “. Duidelijker kan niet!
Vader, ik dank U dat Christus onze Overwinnaar is. Richt overwinnaars op die de Openbaring van Christus hebben, het Getuigenis van Jezus en de preëminentie van Uw Zoon over Zonde, het Eigen Ik en Satan. Het Koninkrijk, de Macht en de Heerlijkheid behoren U toe. Laat het in alle eeuwen zo zijn. Amen.

About the Author

CHIP BROGDEN is a best-selling author, teacher, and former pastor. His writings and teachings reach more than 135 nations with a simple, consistent, Christ-centered message focusing on relationship, not religion. Learn more »

ONLINE BIBLE STUDY

You have Successfully Subscribed!