Het Restant Principe – 2

by Chip Brogden

door Chip Brogden
(Vertaald door Bibi Godschalk)
DEEL 2
“[De Heer] Hij onthult diepe, verborgen dingen, Hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij Hem (Daniël 2:22).”
We gaan verder in het Boek Daniël om het Restant Principe te identificeren. In het eerste hoofdstuk van Daniël zien we hoe de Heer een restant van vier Joodse jongens voor Zichzelf apart heeft gezet – Daniël, Chananja, Misael en Azarje – om middenin Babylon het Koninkrijk van God te vertegenwoordigen. Zelfs te midden van universeel compromis en falen, vertegenwoordigen deze vier Overwinnaars het Geheel. Zij zijn de Getuigenis namens het Geheel, wanneer het Geheel de Getuigenis niet kan of wil behouden.
De geest van de Antichrist zal altijd trachten te vervuilen wat niet vernietigd kan worden en vernietigen, wat niet vervuild kan worden. Wij zien het bewijs hiervan telkens in de Schriften. In de dagen van Daniël slaagde de vijand er in, dat Israël zichzelf liet vervuilen. Zij hebben een compromis gesloten met de wereld om zich heen en het Getuigenis ligt aan diggelen. Vanuit de duisternis gezien, verliep alles zoals zij het wilden. Alles, behalve wat Daniël en zijn drie vrienden betreft, die vastbesloten zijn de Getuigenis in ere te houden.
De algemene betekenis van het woord “getuigenis” is het geven van een openbare verklaring, bijv. in de samenkomst een getuigenis geven. In de Bijbelse context is de Getuigenis van Jezus echter veel meer dan een verklaring van de Waarheid; het is de demonstratie of openbaarwording van de Waarheid. Ik denk dat we wel bereid zijn mondeling van de Waarheid te getuigen, maar als we er nooit op getest zouden worden, zou deze niet worden gedemonstreerd. Dit is voor velen het geval. Waarheid betekent voor hen een manier van denken, een doctrine of filosofie, maar het is niet een beleving, niet iets dat zichtbaar wordt gemaakt.
Het Boek Daniël bevat het geheim van hoe men een overwinnaar wordt. Let op hoe in iedere conflictsituatie tussen het Restant en de vijand, het Restant sterker en de vijand verslagen wordt. Elke situatie die bedoeld is het Restant te vernietigen, maakt hen juist sterker. Ik zou graag willen, dat de Kerk in het algemeen en iedere Christen afzonderlijk, dit goed in zich op zou nemen. Hoe vaak geven we niet op en lopen we ervan weg, terwijl als we juist dan hadden volhard, wij kracht zouden hebben ontvangen en sterker zouden zijn geworden. Heel vaak staan we aan de rand van een belangrijke overwinning, doorbraak of openbaring en geven het op, wanneer we getest worden. Het Boek Daniël leert ons standvastig te blijven.
HET PLAN VAN GOD
Let wel, dat in de dagen van Daniël de machten van de duisternis zich al hoe meer rond de Joodse bannelingen scharen. Alleen Daniël en zijn drie vrienden nemen het op tegen Babylon. Zij zijn het Restant, de laatste schakel tussen de Wil en het Koninkrijk van God in de Hemel en Zijn Wil en Koninkrijk op aarde.
In een tijd van diepe geestelijke duisternis zal de Heer de zaak redden door ons een openbaring van Zichzelf te geven. Dus ook in dit geval besluit de Heer Zichzelf op een krachtige wijze te openbaren en hoe Hij dit doet, is interessant. Hij openbaart Zichzelf niet rechtstreeks aan Daniël, zoals we misschien zouden verwachten, maar de eerste openbaring van Zichzelf en Zijn Koninkrijk komt via de heidense koning Nebukadnessar. Wordt de Heer ooit beperkt? Wij beperken de Heer zo dikwijls door onze twijfels en ongeloof of door te zeggen, dat God dit niet doet en dat niet kan doen. Probeer God maar eens in het nauw te drijven en zie wat er gebeurt! De Heer zegt, “Het wordt tijd dat Ik Mijzelf en Mijn Heerlijkheid aan het Restant toon, om hen en de rest van de wereld te laten zien, dat ongeacht uiterlijke omstandigheden, de Hemel regeert. En Ik zal het op zo’n manier doen, dat Mijn belangen erdoor gediend worden en Mijn Restant verzorgd wordt, allebei tegelijk.” Wat een geweldige God!
Gods plan heeft dus twee kanten. Het geven van de droom is een aspect van het plan, maar het geven van de uitleg is een ander aspect. Het “probleem” hier is, dat er veel waarzeggers en uitleggers van dromen en “wijze mannen” in Babylon zijn. In dat milieu van astrologen en tovenaars zijn er letterlijk honderden potentiële uitleggers. Dus de Heer omzeilt dat “probleem” door Nebukadnessar een droom te geven, die Hij onmiddellijk weer wegneemt! Dit frustreert Nebukadnessar enorm. Hij weet dat hij iets gedroomd heeft, maar hij kan zich niet herinneren wat hij gedroomd heeft. Hij heeft iets gezien, maar hij kan het visioen niet meer voor de geest halen. Nebukadnessar is niet gek. Heel gewiekst eist hij dat de wijze mannen hem de droom EN de uitleg ervan geven. Hij begrijpt goed, dat als ze hem niet kunnen vertellen wat de droom is, hij ook geen goede uitleg van hun verwachten kan. Enig iemand kan de uitleg geven, maar er is een wonder voor nodig om iemand te vertellen wat de droom is en wat die betekent.
De Chaldeeërs staan versteld. Zij antwoorden dat niemand in staat is de koning te vertellen wat hij weten wil, en dat geen enkele koning ooit zo iets zou vragen. Het gevolg is dat Nebukadnessar, met zijn eigen verwrongen gevoel van frustratie en boosheid de onmiddellijke vernietiging van al de wijze mannen van Babylon gebiedt. Dit doodsvonnis sluit ook Daniël en zijn drie vrienden in.
We hebben dit alles besproken om tot het volgende punt te komen: zie hoe de vijand de Goddelijke openbaring wil gebruiken om het Restant te vernietigen. Wat God als zegen bedoelt, gebruikt de tegenstander als middel om de overhand te krijgen. Het was immers God Die de droom gaf en het was God, die toen de herinnering van de droom weer weg nam. De vijand neemt de kans waar om niet alleen de openbaring te voorkomen, maar ook de mensen te vernietigen die hij anders niet kan verontreinigen. Dat lukt hem niet, en hij kan hen ook niet aanraken. Hij kan wel Nebukadnessar ervan overtuigen om hun te verslaan.
We zouden eens moeten overwegen hoe vaak de vijand de overhand over mensen krijgt door dié dingen, die God juist ten goede heeft bedoeld. Als iemand een grote openbaring ontvangt en hoogmoedig wordt, wordt dat zijn val. Of iemand die een muzikaal talent heeft en door de wereld gelokt wordt om de gave voor iets anders dan het Koninkrijk te gebruiken, vernietigt zichzelf uiteindelijk hierdoor. In Daniël’s geval was de oorspronkelijke openbaring van God ook dé gelegenheid, die satan gebruikte om te proberen hem te vernietigen. We herhalen: als we apostolische openbaring verlangen, moeten we gewillig zijn apostolische vervolging te doorstaan.
De vijand komt ALLEEN als gevolg van openbaring. Waar zuiver Zaad wordt gezaaid, komt de vijand ONMIDDELLIJK op af. Ofwel direct, door moeilijke omstandigheden óf door leugens en afleiding, zodat het kostbare Zaad waardeloos wordt (Matteüs 13:19-22). We denken misschien, dat wij het mikpunt van allerlei “aanvallen” zijn, maar zolang we geen tegenstand bieden, druk bezig met al onze religieuze plichten zijn, onze samenkomsten bijwonen en wat over de Bijbel praten, zijn we absoluut geen bedreiging voor de duivel. Hij heeft hier niet het minste belang bij en vindt het prima, dat we eindeloos in kringetjes rondlopen. Zelfs als we druk bezig zijn met “geestelijke oorlogvoering”, laat het de vijand helemaal koud. Zelfs dán zijn wij geen bedreiging. Maar laat er een beetje Licht gaan schijnen, dan komt de vijand in actie, want Licht is het enige dat de Duisternis bedreigt. De Duisternis wordt niet bedreigd door religie, spiritualiteit, geloofsleer, harde muziek, prediking, massa’s Christenen, geestelijke oorlogvoering, profetische conferenties of opwekkingen. Duisternis wordt alleen bedreigd door Licht en naarmate wij Licht hebben, verliest de Duisternis macht over ons. Als wij in het perfecte Licht verblijven, heeft de Duisternis helemaal geen macht over ons. EN LICHT IS NIETS MEER OF MINDER DAN DE OPENBARING VAN CHRISTUS IN ZIJN HEERLIJKHEID. Deze waarheid is onderliggend aan het gebed dat Daniël aan God richt: “[De Heer] Hij onthult diepe, verborgen dingen, Hij weet wat in duister is gehuld, en het licht woont bij Hem (Daniël 2:22).” Duisternis en Licht kunnen niet samen wonen. Het Chinese spreekwoord luidt: “Vervloek de Duisternis niet, maar steek een kaars aan.”
Daniël vroeg dus wat meer tijd om het verzoek van de koning te overdenken en met behulp van zijn drie vrienden ging hij smeken bij de Heer, of hij de droom en de uitleg ervan mocht hebben. De Heer antwoordde door Daniël die nacht precies dezelfde droom te geven, alsook de wijsheid om de betekenis ervan te begrijpen. We kunnen hieruit opmaken, dat het in de aard van God ligt Zich te OPENBAREN aan allen, die Hem ernstig zoeken. Het doel van alle profetische uitspraken en openbaring is om Hem bekend te maken (Openbaring 19:10). De dingen van de toekomst worden niet bekend gemaakt om te weten, wat er in de toekomst gebeuren gaat, maar om de aandacht op de pre-eminentie en soevereiniteit van Christus te vestigen. Laten we dus eens kijken naar de droom van Nebukadnessar, niet om de geschiedenis erin terug te vinden, maar om Christus erin te zien.
DE ROTS DIE ALLES VOL MAAKT of DE ROTS VULT ALLE DINGEN?
De droom gaat over een reusachtig beeld met een gouden hoofd, zilveren borst en armen, de buik en lendenen van brons, benen van ijzer, en voeten deels van ijzer en deels van leem. Toen kwam de rots, die het hele beeld verbrijzelde. Toen groeide de rots tot een enorme berg, die de hele aarde vulde.
De verklaring is dat het beeld een opeenvolging van wereldse koninkrijken voorstelt. Het hoofd is Babylon, de borst en armen zijn de Medo-Perzen, de buik en lendenen de Grieken en de benen en tenen zijn Rome. Wij gaan dit niet verder in detail uitwerken, want dat is niet het doel van de droom. De echte betekenis van deze droom is niet, dat we de wereldse machten kunnen identificeren; het allerbelangrijkste van de droom is de Rots! O, deze heerlijke Rots waarop de Kerk is gebouwd. Een Rots niet door mensenhanden gemaakt, die koninkrijken van mensen vernietigt en een Koninkrijk vestigt, waaraan geen einde komen zal. Hoe verschrikkelijk, woest of sterk deze aardse koninkrijken ook mogen zijn, zij worden verbrijzeld door het Koninkrijk van God en WIJ zijn de koningen en priesters binnen dit Koninkrijk!
“Hij moet meer worden, maar ik moet minder worden (Johannes 3:30).” We zien hier de geweldige energie en kracht van God in het werk om het Koninkrijk van Zijn Geliefde Zoon UIT TE BREIDEN en het “op aarde zoals het is in de hemel”te vestigen. Met het vergroten van Zijn Zoon zien we de VERMINDERING van alles dat zich tegen de Zoon keert, zoals de volken en koninkrijken van de wereld; die dingen die van de antichrist zijn.
Mag ik hier zeggen, dat de werkelijkheid van die Rots net zo zeker is als de werkelijkheid van dat verschrikkelijke beeld. Waarom zijn Bijbelleraars en studenten zo gefascineerd door het beeld en het uitpluizen van de geschiedenis van die koninkrijken, terwijl ze het belang en de betekenis van de Rots die alles tot stof verbrijzelt totaal over het hoofd zien? De Rots, de Christus, die alles vervult is waar de droom over gaat. Net zo zeker als dat Babylon het hoofd is, de Medo-Perzen de borst en armen, de Grieken de buik en lendenen, en Rome de benen en tenen, net zo zeker verbrijzelt De Rots het beeld en SPREIDT ZICH UIT totdat de hele aarde gevuld is! Halleluja! Als wij bidden dat het Koninkrijk komt en de Wil gedaan wordt hier op aarde, zoals het is in de hemel, bidden we geen loze, lege, waardeloze woorden. Wij roepen CHRISTUS op alle dingen te vullen! En vanaf het begin zien we meteen het einde. De Heer regeert! Zijn Koninkrijk breidt uit en Zijn Christus zal over alles de preëminentie hebben.
Kijk eens goed naar Daniël’s eerste openbaring van het Koninkrijk. Het is een eenvoudige stelling, maar het is de kern van de droom en de uitleg:
“Maar ten tijden van die koninkrijken zal de God van de hemel een rijk laten opkomen dat nooit ten gronde zal gaan en dat nooit op een ander volk zal overgaan. Het zal de koninkrijken verbrijzelen en vernietigen, maar zelf zal het eeuwig bestaan (Daniël 2:44).”
We zien:
– Dat dit Koninkrijk gevestigd IS door de God van de Hemel.
– Dit Koninkrijk niet overwonnen, vernietigd of verslagen kan worden.
– Dit Koninkrijk zal alles, dat tegen Christus is verbrijzelen.
– Dit Koninkrijk zal eeuwig bestaan.
Halleluja! Ik hoop niet dat je uitkijkt naar een of andere toekomstige vervulling van deze dingen. Met andere woorden: ik hoop dat je niet NAAR de overwinning zoekt, maar VANUIT de overwinning kijkt. Toen Jezus tweeduizend jaar geleden Zijn aardse bediening begon, preekte Hij: “Kom tot inkeer, want het Koninkrijk van de Hemel is nabij! (Matteüs 4:17).” “Nabij” betekent, dichtbij, staat aan de deur en is gekomen. Natuurlijk zien we uit naar een toekomstige voleinding van alle dingen, een toekomstige vervolmaking, maar het fundament ligt er al en IN DE OGEN VAN GOD IS HET REEDS VOLTROKKEN. Hij is de Alpha en ook de Omega. Hij is niet eerst de Alpha en dan de Omega als alles voltrokken is. Hij is nu al allebei. Dat is de basis van de Getuigenis van Jezus. Christus heeft al Zijn Koninkrijk gevestigd en bouwt Zijn Kerk “op deze Rots”(Matteüs 16:16-19), en door deze Rots vervult Hij alle dingen.
Als je de wereld van vandaag bekijkt, zie je dan een afschuwelijk beeld of de Rots, die alle dingen vervult? Welk beeld is groter voor jou? “We zien nu nog niet dat alles aan Hem onderworpen is; maar we zien Jezus (Hebreeën 2:8,9ff).” Om te kunnen overwinnen moeten we zien, dat de Rots groter is dan enig iets, dat de wereld kan voortbrengen. We moeten een Christus, een Koninkrijk zien, die groter is dan deze wereld, die steeds meer uitbreidt, alles vervult en alles verteert dat van de antichrist is; het blijft eeuwig standhouden. Dit visioen, dit inzicht is kostbaar boven alles. En dit is wat de overwinnaars dagelijks zichtbaar maken. Als we dit hebben gezien en van de waarheid overtuigd zijn, kunnen we niet anders dan daarnaar leven. Dan wandelen wij waardig in onze roeping. Dan worden we niet door de wereld en de dingen van de wereld meegesleept. We kunnen niet anders omdat we weten dat deze Rots alle dingen verteert.
Op deze Rots bouwt Jezus Zijn Kerk en de Rots is de openbaring van Christus gegeven door de Vader. De Kerk is gewoon de synthese van hen, aan wie de Vader de Zoon heeft geopenbaard. Deze Openbaring van Christus leidt ons tot de Getuigenis van Jezus. Als deze Openbaring meer voor ons betekent dan enig iets dat wij zien, horen of voelen, kunnen we de Waarheid die wij proclameren, ook laten zien. Dan zijn we de Getuigenis van Jezus en DOOR DEZE GETUIGENIS verslaan we de draak.
OVERWINNAARS LATEN DE WAARHEID ZIEN
We kunnen geen Overwinnaars genoemd worden tenzij er iets te overwinnen valt. Met andere woorden, als er niets gebeurt om onze Getuigenis te confronteren, zijn we niets meer dan drukdoende hete lucht. In feite, hoe zekerder we van onze Getuigenis zijn, des te meer we getest worden. We moeten niet denken dat onze problemen makkelijker worden naarmate we langer met Jezus wandelen,. Absoluut niet! Hoe meer de Heer aan ons wordt geopenbaard, des te meer groeien we in de kennis van Christus waardoor onze Getuigenis al hoe sterker wordt. Deze vermeerdering gaat gepaard met geweldig conflict, geestelijke druk en testen. Hoe kan het ook anders? Als we niet worden getest, hebben we alleen maar een leer. We kunnen de Waarheid niet laten zien tenzij deze getest wordt.
Dit inzicht aangaande de Getuigenis is niet iets, dat we objectief kunnen ontvangen of bevatten. Het moet in jou worden gevormd, het moet deel van je worden totdat de waarheid niet alleen iets is, waar je over praat of leert, maar iets dat je beleeft. Dit is waarom ik zeg de BOODSCHAPPER is de BOODSCHAP. Luisteren naar de boodschapper is belangrijker dan luisteren naar de boodschap die hij brengt. De “prachtige voeten” van de boodschapper maken de boodschap zo wonderlijk (Jesaja 52:7). We zouden onmiddellijk moeten kunnen zien of de boodschap de boodschapper toebehoort, of dat het iets uit een boek is of dat iemand nagepraat wordt. Hebben zij een boodschap of bezit de boodschap hen? Enig iemand kan een boodschap komen brengen, maar het neemt God vele jaren om de boodschap in de boodschapper te vormen zodat de boodschapper de boodschap IS.
Voordat ik de Heer kende, moest ik altijd bidden, vasten, studeren en heel hard werken om mijn preken voor te bereiden. Het nam velen uren voordat ik een preek klaar had. De leerstof was dan wel goed, maar er zat geen Leven in. Als ik nu ergens moet spreken, hoef ik mijzelf niet voor te bereiden. Ik hoef geen rustige plaats te zoeken waar ik kan bidden. Ik hoef niet even alleen te zijn. Ik heb geen rustige plaats nodig waar ik even kan denken en wat notities maken. Waarom niet? Omdat mijn hele leven een en al voorbereiding is. Ik ben de boodschap. Ik breng het niet, ik leef het. Ik vertegenwoordig Christus en ik hoef mij niet voor te bereiden om Hem ten toon te spreiden. Al wat ik moet doen is Hem niet in de weg gaan staan! Als je “je lendenen omgorden moet” en je klaar moet maken om iets te zeggen, beleef je het niet. Als het in je leeft, kun je jezelf er niet klaar voor maken. Je bent er klaar voor of niet. Als je niet te allen tijde in de Waarheid verblijft, zal niets van wat je in het laatste uur doet, je beter voorbereiden. Het beleven is van essentieel belang.
Dus het uitleven van de Waarheid is meer dan een mentaal begrip dan het opzeggen ervan. Wij overwinnen de draak door het Bloed van het Lam, het woord van onze Getuigenis en door niet aan het leven gehecht te zijn (Openbaring 12:11). Wat is de Getuigenis? De Getuigenis is gewoon de Openbaring van Christus als Zijnde Alles in Alles, zichtbaar geworden in het leven van de Overwinnaars. Er MOET een demonstratie zijn, het moet écht bestaan, levend zijn en deel uitmaken van wie en wat we zijn. Daarom worden we getest. De mate waarin we iets van de Heer te pakken hebben, het inzicht en perceptie van Hem, in die mate worden we en moeten we getest worden, opdat de Openbaring die we ontvangen hebben, een Getuigenis wordt, namelijk de bekendmaking van wat we gezien en gehoord hebben.
Neem als voorbeeld, dat de Heer je inzicht geeft Hem als Overwinning te zien. Door de genade van God worden je ogen geopend en zie je, dat de Heer Jezus je geen overwinning geeft, maar dat Hij Zichzelf aan jou als Overwinning heeft gegeven. Het verschil tussen de twee is onmeetbaar. Jij verheugt je in die waarheid die aan jou openbaar is gemaakt. “Dank U Heer, de Heer Jezus is mijn Overwinning! Ik geloof het Woord van God. Van nu af aan zal ik niet de overwinning als een ding zien, want Christus is de Overwinning!” Vreemd genoeg duurt het dan niet lang of er gebeurt iets, dat de waarheid van jouw openbaring op de proef gaat stellen. Dit is wat alle heiligen gewoonlijk ervaren. Volhard, en de vijand zal vlieden. Zo wordt de waarheid gedemonstreerd.
Toen de Heer Zichzelf voor het eerst aan mij openbaarde, dacht ik dat het vanaf die dag een eitje zou zijn. Helemaal niet! Alles om mij heen kwam in opstand tegen datgene, wat mij geopenbaard was. Al mijn omstandigheden getuigden tegen mij en leken te zeggen dat ik een dwaas was om te geloven wat niet waar was. De een na de andere “getuige”kwam met overtuigende bewijzen, dat Christus NIET mijn Overwinning was en dat ik er iets aan moest DOEN. Ik moest onmiddellijk besluiten of ik ging geloven wat de tegenstanders zeiden of geloven wat God zei. De verleiding was groot! Watchman Nee zei dat de satan maar een verleiding heeft en dat is de heiligen opjagen: hen op stang jagen en zover krijgen, dat zij iets gaan DOEN in plaats van op de beloften van God en het volbrachte werk van de Heer te vertrouwen. O, ik werd erg in verleiding gebracht! Maar waar het op neer komt is dit: geloven we de Heer of het tegenovergestelde? Ik was vastbesloten de Heer te geloven en uiteindelijk verdwenen alle omstandigheden als sneeuw voor de zon. Het was een wonderwerk! DE WAARHEID VAN DE OVERWINNING VAN CHRISTUS WERD ZICHTBAAR. Op die manier had de Heer een Getuigenis voor Zichzelf geworven. Het kost mij nu absoluut geen moeite om te belijden, dat mijn Overwinning een Mens is, want Christus is de Overwinning!
OERWINNING DOOR CHRISTUS
We kunnen duizend keer zeggen dat Christus onze Overwinning is, maar als alles ons even te veel wordt en we niet laten zien, dat Hij onze Overwinning is, wordt de Waarheid niet gedemonstreerd en hebben we geen Getuigenis. Het probleem is dit: we bidden OM overwinning in plaats van VANUIT Overwinning te bidden. We zoeken NAAR de overwinning in plaats van VANUIT de Overwinning te kijken. Hoe heerlijk is het om IN de Overwinning te kunnen staan en de Waarheid gedemonstreerd te ZIEN!
De Heer heeft mijn geest vergroot, zodat ik zien mag dat Christus de machten vernietigd heeft; Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en over hen getriomfeerd aan het Kruis (Kolossenzen 2:15). Als ik dit echt heb gezien, ben ik niet meer dezelfde van vroeger. Vele Christenen zullen hier met hun hoofd knikken en instemmen met deze heerlijke waarheid – maar dan gaan ze weg met een mentaliteit van oorlogvoering en trachten ze de duivel te bestrijden, alsof er iets is dat Christus nog niet heeft afgemaakt en zij het nu moeten doen? Hoe demonstreert dit de preëminentie van Christus? Hoe onderhoudt dit de Getuigenis van Jezus? Dat doet het niet. Wij zouden hier “Amen” op moeten zeggen en gaan leven alsof we het echt geloven. Voor ons is dit niet meer gewoon een Bijbelvers, maar het stellen van de Waarheid, die steeds weer gedemonstreerd wordt.
Of wat denk je van I Korintiërs 15:57? De Schrift zegt duidelijk, ” Laten we God danken, die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.” Voor de meeste mensen is dit slechts een Bijbelvers, een van de beloften van de Bijbel. Zij zien dit niet als Waarheid. Zij zien niet dat de Overwinning al van Hen is DOOR Jezus. Zij zien het woord “geven”niet als iets waarmee zij de Overwinning niet hoeven te verdienen of er iets voor hoeven te doen. Maar de Schrift is duidelijk – God GEEFT ons de Overwinning DOOR Jezus Christus. Dit haalt alle strijd en strubbeling er uit. Overwinning wordt ons GEGEVEN! Het komt niet door iets dat ik doe, heb gedaan of kan doen; het is DOOR Jezus!
Veel Christenen trachten te overwinnen door een beetje kracht van de Heer te vragen, die helpen moet om de overwinning te behalen. Mogen we gaan inzien, dat God ons niet de kracht geeft om te overwinnen, maar Christus als onze Overwinning. Hij geeft ons niet een paar beloften om uit te spreken zodat we de overwinning kunnen behalen, maar Hij geeft ons de Overwinning door de Heer Jezus Christus.
Als ik in staat ben een heleboel geestelijke dingen te doen en ze op verschillende omstandigheden toe te passen, wie ontvangt dan de glorie? Wie krijgt de eer? Als ik het werk doe, zal ik de eer naar mijzelf toe trekken – misschien niet bewust, maar onbewust zal ik gaan geloven, dat het mijn vasten, gebed, Bijbelstudie of mijn enorme spiritualiteit was, die “mij” de overwinning gaf. Maar als de Overwinning iets is, dat God mij GEEFT DOOR Christus, kan ik alleen maar mijn armen uitstrekken en Hem ontvangen! En wie krijgt dan de eer? Wie doet dan al het werk? Christus krijgt de glorie, de eer en de lof; wij worden de ontvangers van veel genade; er is zoveel dat ons gratis gegeven wordt.
Johannes schrijft, “Hiervoor is de Zoon van God dan ook verschenen, om de daden van de duivel teniet te doen (I Johannes 3:8b).” Aangezien de duisternis alleen op grond van leugen aan de macht komt en geen macht van zichzelf heeft, wordt enige openbaring of zichtbaarwording van Christus fel bestreden. Naarmate wij CHRISTUS gaan zien, naar die mate heeft de vijand de macht over ons verloren. Zo eenvoudig is het gewoon. Wat een tijdsverlies om “tegen dingen in opstand te komen” en deze dingen te bestrijden. Deze aanpak zal ons van ‘s ochtends tot ‘s avonds en ‘s avonds tot ‘s ochtends bezig houden. Nee! De enige manier om duisternis te vernietigen, is het Licht erop te laten schijnen en daarvoor hebben we alleen de openbaring van Christus nodig. Deze openbaring, deze zichtbaarwording van de Zoon van God is voldoende om de vijand te laten vluchten. Als Hij zichtbaar wordt, wordt het werk van de duivel vernietigd; dus blijf er niets voor mij over waar “ik tegen in opstand moet komen.” De Rots verbrijzelt alles.
Daarom hebben we het Boek Openbaring. In een tijd van grote duisternis, vervolging, afvalligheid en terugval, wordt Johannes naar het Eiland Patmos verbannen. Als laatste overgeblevene van de twaalf apostelen van de Heer, lag de crisis hem zwaar op het hart. Wat is het antwoord van God? Een nieuwe manier van geestelijke oorlogvoering? Een nieuwe formule om te overwinnen? Een nieuwe belofte om te belijden? De namen van allerlei streekgebonden geesten? Nee, nee, nee, nee! Hij ligt de sluier van het vlees, brengt Johannes in de Geest, roept hem de hemel in en brengt hem tot een diepere openbaring. Zijn geest wordt groot genoeg om te zien, dat de persoon van Jezus Christus de PREÉMINENTIE OVER ALLE DINGEN HEEFT. DAT is de oplossing, niet een of andere onthulling van een soort geestelijke oorlogvoering, streekgebonden geesten en demonenleer. Alles verbonden aan de duisternis is gebaseerd op leugen. Een van de grootste leugens is, dat je de duisternis moet bestrijden door de duisternis te begrijpen. Onzin! Wat een futiliteit! Wat een frustratie! Je wordt er alleen maar depressief van! Ze zeggen dat je “je vijand moet kennen”. Nee, je moet JOUW HEER KENNEN! Laten wij DE ZOON IN AL ZIJN VOLHEID AANSCHOUWEN. Dan zullen we zien, dat de duisternis voor de helderheid van die heerlijkheid op de vlucht slaat!
Ik heb drie verzen van de Bijbel aangehaald om de preëminentie van Christus over alle dingen te demonstreren. Als ik een beetje doordenk, kan ik er wel meer opnoemen. We kennen deze VERZEN allemaal, maar ken je deze MENS? Zie je alleen maar Kolossenzen 2:15, I Korintiërs 15:57, en I Johannes 3:8 of zie je Christus? Heb je drie Schriftgedeelten of heb je Christus? Hebben we de Bijbel als “ding” dat we kunnen gebruiken als een objectief soort “zwaard” of hebben we het Levende Woord dat Zichzelf door ons demonstreert ? Het verschil tussen zij die overwinnen en zij, die verslagen worden, hangt af van het feit of deze waarheden mentaal worden erkend ofwel geestelijk worden opgepakt. Als we ze kunnen opnoemen of zelfs – zonder verbintenis, zonder passie, op een objectieve manier – onderwijzen, zullen we ze nooit kunnen beleven.
Daniël zei, “De droom is waar en de uitleg zeker.” Daniël ontving hetzelfde licht als Nebukadnessar, maar Daniël richtte zijn leven in volgens dat licht, terwijl Nebukadnessar slechts zijn nieuwsgierigheid ermee diende. Is dit gepraat over overwinning, overwinnen en de vervolmaking van alle dingen door Christus, alleen maar onderwijs voor jou? Een geloofsleer? Een theorie? Een interessante Bijbelstudie? Een geschiedenisles? Of is dit Koninkrijk en deze Rots en deze Overwinning een waarachtig iets, een zekerheid? Moge het waarachtig en zeker zijn in ons! Amen! Kom Heer Jezus, Kom!
Lees deel 3 >>

About the Author

CHIP BROGDEN is a best-selling author, teacher, and former pastor. His writings and teachings reach more than 135 nations with a simple, consistent, Christ-centered message focusing on relationship, not religion. Learn more »

ONLINE BIBLE STUDY

You have Successfully Subscribed!