Is Jezus Voldoende?

by Chip Brogden

door Chip Brogden
(Vertaald door Bibi Godschalk)
“Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief, meer dan de anderen hier?” (Johannes 21:15)
Als Jezus de enige was dat je nog had, zou Jezus dan genoeg voor je zijn?
Heel veel kostbare gelovigen hebben de dingen van de Heer lief, maar de Heer zelf hebben ze niet lief.
Veel Christelijke werkers en mensen met een bediening hebben het werk van de Heer lief. Bijna zonder dat ze het beseffen, wordt het werk van de Heer belangrijker dan de Heer van het werk zelf.
Er zijn profeten en leraren die woorden van God hoger achten dan de God Die de woorden spreekt, die zij Hem toeschrijven. Mensen lopen achter deze woorden en leer aan. Hoe meer ze ontvangen, hoe meer ze willen. Voordat het ene woord verteerd is willen ze het volgende al hebben. Ze zoeken steeds meer ‘dingen’ – woorden, profetie, onderwijs, visioenen, dromen – maar de Heer zelf zoeken zij niet.
Is Jezus voldoende?
Wanneer de heiligen samenkomen, zijn de activiteiten meestal ‘op elkaar’ gericht. Dat is wel belangrijk, maar het is niet het méést belangrijke. Gemeenschap is goed: maar is Jezus voldoende? Bijeenkomsten zijn goed: maar is Jezus voldoende? Diensten zijn goed: maar is Jezus voldoende? Speciale sprekers en mooie muziek zijn goed: maar is Jezus voldoende?
Zelfs tijdens de ‘lofprijs en aanbidding’ is het mogelijk over Jezus te ‘zingen’ en Jezus toch niet echt te aanbidden. Bij het preken en onderwijs is het mogelijk over Jezus te spreken en Jezus niet echt te ontmoeten in wat er gezegd wordt. Als we bidden gebeurt het vaak dat we een lijst van ‘onze noden’ uitspreken en niet echt met Jezus Zelf communiceren.
Ik heb iets ontdekt onder Christenen. Er is Jezus… en dan zijn er allerlei dingen OVER Jezus die NIET Jezus zijn. Jezus Zelf is maar een héél klein onderdeel van alles wat er in Jezus naam binnen Christenkringen gezegd en gedaan wordt. Het grootste deel van wat er gedaan wordt gaat enkel OVER Jezus, maar het IS Jezus niet.
Ik heb ontdekt dat alle geestelijke stress, strijd, desillusie, ontevredenheid, bitterheid, boosheid, pijn, onbegrip en verwarring altijd voortkomt uit alles wat er door religieuze mensen wordt gezegd en gedaan over Jezus en IN DE NAAM van de Heer. Dingen, die in feite, niets met de Heer te maken hebben.
Hoeveel van jouw focus is gericht op de dingen van God, en niet op God Zelf? Hoeveel van jouw gesprekken zijn gericht op de dingen betreffende Jezus, maar niet op Jezus zelf?
Let maar eens op. De ene is op de eindtijd gericht, de andere op innerlijke genezing. Die broeder is hoofdzakelijk begaan met profetie terwijl die andere zuster zich druk maakt over geestelijke oorlogvoering. Die broeder is diep verzonken in theologische discussies, terwijl die zuster helemaal weg is van Christelijke muziek. De ene beweging legt de nadruk op het ene, en de andere groep richt zich voornamelijk op iets anders.
Er is een grote verscheidenheid van gaven en roepingen. Er zijn nog veel andere dingen om bij betrokken te raken. Er zijn héél veel onderwerpen om te bestuderen en te bespreken. Vele dingen vechten om onze tijd, aandacht, liefde, energie en geld.
Maar er is maar één Heer Jezus.
Net zoals sommige mensen door de bomen het bos niet meer zien kunnen, geloof ik dat de meeste zondaren Jezus door de Christenen niet meer kunnen zien. En ik geloof dat de meeste Christenen Jezus door de “kerk” niet meer kunnen zien.
Is Jezus voldoende?
Als ik met voorgangers spreek – het geeft niet welke roeping zij denken te hebben – neem ik hun altijd naar Markus 3:14: “En Hij stelde er twaalf, opdat ZIJ MET HEM ZOUDEN ZIJN en opdat Hij hen zou uitzenden om te prediken.”
Je bent op de eerste plaats geroepen om bij Jezus te zijn. Dat is je roeping, het allerbelangrijkste en je hoogste bediening. Het uitgaan om te preken of enig iets anders, komt op de tweede plaats. Wij zouden eerst bij Jezus moeten zijn; daarna stuurt Hij ons misschien uit om te gaan preken. Voordat Jezus ooit zei: “Ga de wereld in” zei Hij “Blijf in Mij.”
De roeping van de Heer is niet belangrijker dan de Heer van de roeping. Het werk van de Heer mag de Heer van het werk niet vervangen. Bediening NAMENS de Heer, is geen vervanging voor het dienen van de Heer ZELF. En het Woord van God kennen, betekent niet altijd dat wij de God van het Woord kennen.
Iedereen wil wel uitgezonden worden om iets voor de Heer doen, maar weinig mensen zijn bereid om “niets”voor Hem te doen
Jezus vroeg aan Petrus: “Ben Ik wel voldoende? Heb je mij meer lief dan al het andere? Houd je meer van mij dan van alle dingen betreffende Mij?”
Een paar weken later gaven Petrus en Johannes uitleg aan de religieuze leiders over de genezing van de man die nog nooit gelopen had, “… zij waren verbaasd; en zij namen kennis van het feit dat zij (Petrus en Johannes), MET JEZUS GEWEEST WAREN” (Hand. 4:13b para.)
Als wij bij Jezus blijven, dan zal Hij bij ons zijn.
De kracht van de Nieuwtestamentische kerk lag niet aan het feit, dat zij in tongen spraken, of huis aan huis bij elkaar kwamen, of een goed kerkgroei systeem hadden bedacht. Het geheim lag hem daarin, dat ze bij Jezus geweest waren.
Sommige Christenen houden veel meer van de methoden en de bedieningen dan van de Man zelf.
De profeten en leraren van de kerk in Antiochië waren bijeen: niet om een huiskerk te beginnen, niet om een nieuwe bediening te beginnen, niet om het nieuwste profetische woord te bespreken, of de nieuwste leerstelling, niet om gedachten uit te wisselen over kerkgroei, niet voor onderlinge gemeenschap der heiligen, niet om een maaltijd te delen, niet om elkaar te dienen. Maar “toen zij DE HERE DIENDEN, en vastten, sprak de Heilige Geest …” (Hand. 13:2a)
Paulus en zijn medewerkers hebben veel zielen gered, veel discipelen gemaakt, veel kerken opgericht, veel plaatsen bezocht, veel gepreekt, veel brieven geschreven. Er was veel nood, en er waren allerlei mogelijke dingen om te doen.
Maar het werk werd stilgelegd. Activiteiten stopten. Dienen hield op. Onderlinge gemeenschap en voedsel delen werd vergeten. De profeten waren er wel, maar ze profeteerden niet. De leraren waren er, maar zij onderwezen niet.
In plaats daarvan dienden zij de Heer. De focus was verticaal geworden in plaats van horizontaal. De nadruk lag niet op de mens en de noden van de mens, maar op wat de Heer nodig had. Zij waren bij Jezus, aan Zijn voeten.
Dus toen de Heilige Geest uiteindelijk sprak, waren ze gereed om te gaan. En zo begon de eerste zendingsreis van Paulus.
Als apostelen meer geven om kerken planten en zendingswerk dan om Jezus, dan zeggen zij eigenlijk dat Jezus niet voldoende is.
Als profeten meer geven om hun profetieën, dromen en visioenen dan om Jezus, dan zeggen zij eigenlijk dat Jezus niet voldoende is.
Als evangelisten meer geven om reizen, preken en bijeenkomsten houden dan om Jezus, dan zeggen zij eigenlijk dat Jezus niet voldoende is.
Als herders meer geven om hun kerkdiensten en bouwprogramma’s dan om Jezus, dan zeggen zij eigenlijk dat Jezus niet voldoende is.
Als leraren meer geven om het onderwijzen dan om Jezus, dan zeggen zij eigenlijk dat Jezus niet voldoende is.
Als predikers meer geven om het preken dan om Jezus, dan zeggen zij eigenlijk dat Jezus niet voldoende is.
Als dienaren meer van de bediening houden dan van Jezus, dan zeggen zij eigenlijk dat Jezus niet voldoende is.
Als musici meer van hun muziek houden dan van Jezus, dan zeggen zij eigenlijk dat Jezus niet voldoende is.
Als schrijvers meer van wat zij schrijven houden dan van Jezus, dan zeggen zij eigenlijk dat Jezus niet voldoende is.
En als de eenvoudigste discipelen het “bij Jezus zijn” moe worden, en naar iets anders beginnen te verlangen, iets groter, iets beters, iets krachtiger, iets anders dan wat zij al In Jezus hebben, dan zeggen zij eigenlijk dat Jezus niet voldoende is.
Als Jezus het enige was dat jij had, zou Jezus dan voldoende zijn? Of heb je alle “bijkomstigheden” van het Christen-zijn nodig, alle bellen en toeters, alle tierlantijntjes?
Pas op: er is geen Leven in de dingen OVER Jezus. Er is alleen Leven in Jezus zelf.
Mag ik vrijuit spreken? Als je vandaag de dag ontevreden en teleurgesteld bent met je Christenwandel, is er maar één reden voor: Jezus is niet voldoende voor jou. Ergens onderweg, is iets belangrijker geworden dan Jezus. Misschien ben je jezelf gaan richten op iets VAN Jezus, maar NIET Jezus zelf.
Er is maar een oplossing. Je hebt niet meer van de Heer nodig, want Hij heeft zichzelf al helemaal gegeven. Je hebt alleen minder van al het andere nodig.
Weet je nog hoe het was?
Weet je nog hoe het was om Zijn Stem te horen, om zo vol te zijn met passie en liefde voor Hem, dat je naar niets anders verlangde dan om aan zijn voeten te zitten en Zijn Woord te horen?
Weet je nog hoe het was om zó vol van Hem te zijn dat je naar niets anders verlangde?
Weet je nog hoe het was om alleen maar bij Jezus te zijn?
Ga terug naar hoe het was toen Hij je de eerste keer riep om bij Hem te zijn.
Ga terug naar de tijd toen Hij jou álles was.
Ga terug naar de tijd van vóór het kerkplanten, profetische uitspraken, preken tegen de verlorenen, de mensen verzorgen, de mensen onderwijzen en de aanbidding leiden.
Ga terug naar de tijd van toen er geen werk was, geen bediening, geen visie, geen speciale opdracht – alleen de opdracht van Jezus – om BIJ Hem te zijn.
Weet je nog hoe het was toen je nog zeggen kon: “Hij is alles wat ik nodig heb.”
Dus wat is er gebeurd? Ik bidt dat de Heer ons opnieuw naar Zich toe trekt, en ons door en door ziek en zat maakt van alle dingen – vooral de dingen die OVER Hem gaan en die NIET Hem zijn. God had de wereld zo lief dat Hij ons Zijn Enige Zoon gegeven heeft.
Daarom… is Jezus voldoende?

About the Author

CHIP BROGDEN is a best-selling author, teacher, and former pastor. His writings and teachings reach more than 135 nations with a simple, consistent, Christ-centered message focusing on relationship, not religion. Learn more »

ONLINE BIBLE STUDY

You have Successfully Subscribed!