Jezus Bouwt Zijn Kerk!

by Chip Brogden

door Chip Brogden
(Vertaald door Bibi Godschalk)
“…op deze rots bouw Ik Mijn Kerk, en de poorten van het dodenrijk zullen haar niet kunnen overweldigen.” (Matteüs 16:18b)
Wat is het “nieuwste” wat God nu doet? Waar is God vandaag de dag mee bezig? Wat zegt God nu eigenlijk tegen de Kerk? Dit is wat gaande is: Jezus bouwt Zijn Kerk. Er valt niets “nieuws” te zien, te zeggen of te doen: Jezus de Rots bouwt Zijn Kerk op het fundament van Zichzelf. Hij verzamelt trouw alle levende stenen en bouwt ze samen op tot een prachtig bouwwerk van goud, zilver en edelstenen. (I Petrus 2:4-9; I Korintiërs 3:9-17).
Er niets mis met de Kerk! Dat wil zeggen: er is niets mis met de Kerk die Jezus bouwt. Er valt wel veel aan te merken op degenen, die bezig zijn met hun eigen bouwprogramma’s en blauwdrukken en dit dan ‘kerk’ noemen. Jezus brengt de heiligen samen in een geestelijk huis. Het probleem is dat sommige zaken die wij als “kerk” beschouwen, niet eigenlijk Kerk zijn. Ofschoon er met de Kerk niets mis is, is alles dat (ten onrechte) “kerk” genoemd wordt, niet “de Kerk”. Dus wat is precies de Kerk?
Laten we deze stelling eens bekijken: “Ik bouw Mijn Kerk.” Het eerste dat ons opvalt betreffende deze genoemde “Kerk” is dat het iets is dat Jezus bouwt op het fundament van Zichzelf. Meer specifiek gezegd, betekent het woord “kerk” eigenlijk “ecclesia”, de gemeente van hen die geroepen zijn. Deze bestaat uit diegenen, die God gekozen heeft om Zijn Zoon aan te openbaren. De sleutel van deze openbaring is weten, wie wij in Christus zijn, en wie Christus is in ons. Zonder dit vaste fundament zijn wij niet in staat te weten, begrijpen of beleven wat het is om deel uit te maken van de Kerk. Eerlijk gezegd, onze religieuze kennis of de geloofsbelijdenis die wij aanhangen betekent niet veel, en alleen het opzeggen van het zogenaamde “Zondaarsgebed” betekent niets zonder enig besef te hebben van wie Jezus Christus is. Moge de Heilige Geest ons een geest van wijsheid en inzicht geven in de kennis van Christus (Efeziërs 1:17-23). Dan zal ons gebed en belijdenis op openbaring naar Geest en Waarheid gegrond zijn, niet op vlees en bloed of meegekregen “kennis” van tweede of derde generatie.(Matteüs 16:17).
De Kerk is niet gebouwd op de mens Petrus, maar op diegenen aan wie de openbaring gegeven is. Jezus bouwt Zijn Kerk door persoonlijke openbaring aan mensen: “iedereen aan wie de Zoon het wil”. Welke openbaring? De openbaring van Zichzelf. Deze openbaring is voldoende om ons de zekerheid te geven dat wij deel uitmaken van de Kerk, die Jezus bouwt. Wanneer we gaan beseffen dat deze openbaring het enige is dat telt, zullen we vanzelf ophouden de Kerk in aantal te doen groeien of meer lidmaten aan te trekken door betere prediking, muzikale uitvoeringen, prachtige gebouwen, demografische studies en knappe marketing technieken. In plaats daarvan zullen we op de openbaring gaan vertrouwen en weten dat de Vader de Zoon openbaar zal maken door de Heilige Geest, Die Zijn licht in ons hart brengt. Wij zijn de Tempel van God, een woonplaats voor Hem zelf en deze Kerk leeft en groeit (Efeziërs 2:20-22).
Jezus, bouwt niet een gebouw en begint ook niet een beweging. De Kerk is niet een denominatie en ook geen “vrije” geloofsgemeenschap. Het geen gebouw met een toren of een instelling, maar het is ook geen huisgemeente. Eenvoudig gezegd is de Kerk een geestelijk huis van levende stenen, onzichtbaar voor het blote oog, maar naar de Geest duidelijk te zien en te herkennen. Het is niet een organisatie, maar wel een organisme. Wie zijn de leden? Zij, die de openbaring van Jezus Christus ontvangen hebben. Waar kunnen wij ze vinden? In alle windstreken, beide binnen en buiten gevestigde Georganiseerde Religie.
Keith Green zei eens, “Je wordt net zo min een Christen door naar de kerk te gaan als dat je een hamburger wordt door naar McDonald’s te gaan.” Hoe waar is deze stelling de jaren door gebleken. Maar denk eraan, je wordt evenmin een Christen door een huisgemeente bij te wonen. We danken God voor de heiligen die in huizen samenkomen en ontdekken wat het is om in alle eenvoud samen te komen los van gebouwen met torens, betaalde geestelijken en denominaties. Jezus zei namelijk niet: “Ik bouw Mijn HUISGEMEENTE. Aangezien de Kerk bestaat uit individuen die de openbaring van Jezus Christus ontvangen hebben, maakt het niet uit waar of hoe vaak zij samenkomen. In Jeruzalem, of op deze berg? Geen van beide, zegt de Heer (Johannes 4:20-24). Voor de Heer maakt het niet uit waar we samenkomen, maar WAAROM we samenkomen, is uitermate belangrijk voor Hem. Als het is omdat wij de openbaring van de Heer ontvangen hebben, die ons samenbindt, zullen we naar Geest en Waarheid aanbidden. Waarom? Omdat onze getuigenis van een andere wereld is, bijzonder, geestelijk. Wij zijn de ecclesia geroepen door Jezus. Wij zijn Zijn bijzondere, kostbare schat.
Binnen de Gevestigde Religie zowel als binnen de huiskerk “beweging”, is er een mengsel van mensen. Sommige van hen hebben de openbaring van Jezus Christus en anderen niet. We bevestigen dat deze openbaring voldoende is om de Kerk te vestigen, ongeacht de zichtbare beleving ervan. Het fundament van de Kerk die Jezus bouwt is waar deze openbaring bestaat. Aangezien het een innerlijke openbaring is, een geestelijk zien en binnengaan, kunnen we niet klakkeloos aannemen dat iedereen de Kerk is op grond van het feit dat zij deel uit maken van een systeem binnen de Gevestigde Religie of zelfs als zij er niet meer deel van zijn. Ook kunnen we geen mensen aanvaarden of afkeuren op grond van waar of hoe ze bij elkaar komen. Dit samenkomen, is slechts een klein onderdeel van het totale plaatje. Het komt er niet op aan of we wel of niet deel uitmaken van een menselijke organisatie, hoe we bijeenkomen of welke geloofsbelijdenis wij benadrukken. De vraag is: Hebben wij de HEER gezien? Hebben wij de openbaring van Jezus Christus ontvangen? We kunnen uiterlijk heel correct bezig zijn en innerlijk geen openbaring hebben. Vandaar dat niet allen die roepen, “Heer! Heer!” het Koninkrijk van God zullen binnengaan (Matteüs 7:21-23). Zo kunnen we ook uiterlijk politiek of geestelijk gezien incorrect en aanstootgevend zijn in onze spraak, d.w.z volgens wat de menigte ziet als goed, aanvaardbaar, moreel en religieus. Maar de openbaring van Jezus Christus is voldoende om het Koninkrijk van God binnen te gaan mét of zonder goedkeuring van mensen, zelfs van de meest geestelijke en heilige mensen.
“Ik bouw Mijn Kerk.” Wij stellen dat de Kerk bestaat waar individuen de openbaring van Jezus Christus ontvangen hebben, want dan alleen zal Jezus Christus de preëminentie of eerste plaats in alles hebben (Kolossenzen 1:12-19). Het is niet genoeg om mensen te vertellen dat “Jezus, het Hoofd van de Kerk is”, Hem aanstellen als Hoofd in onze samenkomsten en dan verwachten dat Hij zich op de achtergrond houdt wanneer we met ons dagelijks leven verder gaan als individu. Hij is Heer van Alles, of Hij is helemaal GEEN Heer. Als we nu zouden zien hoe Hij in de hemel troont, zouden we Hem met vreugde en blijdschap toelaten over alles Heer te zijn en niet alleen over de Kerk, maar ook over ons huwelijk, ons gezin en ons werk. We zien dan opeens dat de Kerk niet van ons is en begrijpen, dat wij tot op heden de “kerk” beschouwd hebben als iets dat wij moeten bijwonen, bouwen en doen groeien. Als we beseffen dat de Kerk niet ons bezit is, laten wij onze aanspraak erop varen en gaan samen werken met de Heer (I Korintiërs 3:9). Dan vinden we het ook heel gewoon om niet op onze titels en posities te concentreren en ons alleen te richten op het opbouwen van elkaar in de liefde. Het loslaten van titel en positie binnen een groep die geen openbaring van Christus heeft, is vragen om chaos. Dit is de reden dat de mens behoefte heeft aan wat structuur en een zichtbaar leiderschap onder de heiligen. Ze besturen het kerkgebouw zoals een zakenonderneming met doelstellingen en een op en top georganiseerde hiërarchie, die de weg vrijmaakt tot onderwerping aan een of ander werelds hoofd – dit alles omdat er geen openbaring van Christus is. We hebben geen betere organisatie en meer leiderschapstrainingen nodig, alleen meer openbaring, en die openbaring kan de mens niet geven. Het is een geschenk van God. Als we die hebben, zullen we met veel gejuich en opluchting ons scharen onder dat Ene Hoofd en Christus de éérste plaats geven. “De HEER is mijn “Pastor”, het ontbreekt mij aan niets. (Psalmen 23:1).”
Aangezien de Kerk het eigendom van de Heer is en wij de schapen zijn die Hij weidt zonder dat wij een mens toebehoren, zeggen we niet meer de “gemeente van Piet Jansen” en “de kerk van Broeder Smit “. De pastor of voorganger is niet het hoofd van de Kerk, noch de leraar, evangelist, profeet of apostel. Apostelen bouwen geen Kerk: Jezus bouwt de Kerk omdat de Kerk van Hem is! Het enige dat iemand kan doen is met Hem samenwerken. Enig iets dat buiten Hem om gedaan wordt, zal uiteindelijk uit elkaar vallen, want niemand kan een fundament leggen anders dan het fundament dat er al ligt – dat van Jezus Christus zelf (I Korintiërs 3:11). Als het fundament fout is, doet het er niet toe hoe mooi het bouwwerk is. De apostelen en profeten legden het fundament van de Kerk op de openbaring van Jezus Christus (Efeziërs 2:20), weereens een openbaring die geen mens kan geven! De Geest van Jezus moet Zichzelf in jou openbaar maken (Galaten 1:11-18). Dan kunnen anderen op dit fundament verder bouwen – op jouw persoonlijke openbaring van Christus in jou en jij in Christus. Maar niemand, wanneer dan ook, mag aanspraak maken op de Kerk of enige andere vorm van gemeente als zijnde haar of zijn bezit. De Kerk is niet het bezit van de overkoepelende denominatie, een kerkbestuur of kerkenraad, van een stichter of individuele pastor of voorganger. Tenminste, niet de Kerk die Jezus bouwt.
Hoe kunnen we dan weten of een of ander werk wél het werk van God is en deel van de Ware Kerk? We hoeven alleen maar te kijken naar wie er de éérste plaats inneemt. Indien een apostel of pastor beschouwd wordt als het geestelijke hoofd, staat Christus niet op de eerste plaats (3 Johannes 9). Waar de verkozen diakens in beheer zijn, heeft Christus niet de eerste plaats. We zeggen met onze lippen en belijden met onze mond dat het Zijn Kerk is, maar zonder openbaring zijn dit slechts loze woorden. Bij een of ander gebeuren zal zo iemand altijd het heft in eigen handen nemen en duidelijk laten zien dat Christus niet op de eerste plaats staat, hoogstwaarschijnlijk nooit op de eerste plaats gestaan heeft.
Hoe weten we dan wie er de eerste plaats inneemt? We hoeven alleen maar te kijken naar wie de eer van het werk ontvangt. Mensen hebben het over “deze geweldige denominatie” en verheerlijken het werk van hun handen. Natuurlijk naderen zij tot God met hun lippen, maar hun hart is ver van Hem. Ze proberen alleen maar een naam voor zichzelf te maken en de hemel te bereiken. Het eindresultaat is verwarring en hersenloos gebrabbel (Genesis 11:1-9). Het zijn geen medearbeiders van Christus die Zijn Kerk helpen bouwen. Zij verwachten dat Christus HUN medearbeider wordt en helpt HUN kerk te bouwen. “We hebben machtige dingen gedaan in Uw Naam! Kijk eens wat een enorme stenen en imposante gebouwen (Marcus 13:1)!” Natuurlijk is het waar, dat er wat betreft organisatie, welvaart, eigendom en aantallen er heel veel bereikt is. “Maar Jezus zei tegen hen: U wilt bij de mensen altijd voor rechtvaardig doorgaan, maar God kent uw hart. Wat bij de mensen in hoog aanzien staat, is een gruwel in de ogen van God (Lucas 16:15).” Als Jezus Zijn Kerk bouwt als Zijn eigendom, kunnen wij niet met de eer gaan strijken. We kunnen alleen bewonderen wat Hij doet en dankbaar voor Hem buigen, dat wij er deel aan mogen hebben.
En wat doen we met de Gevestigde Religie? Wat doen we met hen die aanspraak maken op de Kerk als hun eigendom, zij die van plan zijn een naam voor zichzelf te maken? Wat moeten we doen met het valse religieuze systeem? Helemaal niets; want deze structuren die niet op het fundament van Jezus Christus gebouwd zijn, zullen vanzelf in elkaar storten (I Korintiërs 3:12-17; Matteüs 7:24-27). Hoe kan het ook anders? De enige veilige plaats is binnen de Kerk die Jezus bouwt. Trouwens, als we proberen dat enorme idool van de Gevestigde Religie omver te trekken, worden we er misschien zelf door vermorzeld.
Wat is de Geest van de Antichrist? Het is de religieuze geest die oorlog voert tegen Jezus en de Kerk die Hij bouwt. De Geest van de Antichrist is al in deze wereld (I Johannes 2:18) en heeft het dolik (onkruid dat erg veel op tarwe lijkt) tussen het tarwe gezaaid. In een poging de Ware Kerk te vernietigen, zal De Geest van de Antichrist inderdaad de wereld domineren en heersen over de wereldse stelsels. Uiterlijk gezien schijnt het al te gebeuren. Niettemin kan de Kerk die Jezus bouwt niet door de poorten van de hel overweldigd worden; niets kan haar tegenhouden omdat zij gebouwd is op de openbaring van Jezus Christus. Waarom? Een mens zal niet gauw zijn leven geven voor een traditie of leer, maar zal dat wel graag doen voor de openbaring van Jezus Christus. Hij kan het hemelse visioen niet ongehoorzaam zijn (Handelingen 20:24; 26:19). Door zijn leven te geven heeft hij zijn Leven (Christus) gevonden.
Ja, vergeet niet dat deze wereldse stelsels, inclusief het menselijke religieuze stelsel, voorbij gaan(I Johannes 2:15-17). De volkeren worden beoordeeld en zullen door het vuur moeten gaan (Psalmen 2). De aarde zal vergaan en in het niets verdwijnen, verteerd door het vuur; de hemelsferen gaan die dag in vlammen op(II Petrus 3:7-14). De uiterlijkheden vervagen, vergaan en bevinden zich in het afwaartse evolutieproces naar de ultieme ondergang. Kijk om je heen, heilige. Kijk naar het gebouw met de toren! Het blijft niet lang bestaan. Zie je die kathedraal? Ook deze zal vergaan. Zie je de zeeën? Ook zij zullen er eens niet meer zijn. Kijk naar de bergen – zij zullen allen worden weggevaagd. Zie, de steden – zij worden vernietigd. Hemel en aarde zullen zeker vergaan.
Wat wil ik hiermee zeggen? Gewoon dit: de Kerk die Jezus bouwt is het énige dat blijft bestaan. Het zichtbare zal plaats maken voor het onzichtbare, het tijdelijke voor het eeuwige, het sterfelijke wordt onsterfelijk (I Korintiërs 15). Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde worden gemaakt en het Nieuwe Jeruzalem, de Bruid van Christus, de Kerk zal volmaakt zijn (Openbaring 21). Wij zijn dat Bouwwerk van God, gegrond op het geopenbaarde fundament van Jezus, dat werd gebracht door de apostelen en profeten, met Jezus Christus zelf als De Hoeksteen (Efeziërs 2:20). Wij zijn de Tempel van God en hebben daarom geen aardse tempel nodig. We zoeken geen aards koninkrijk en verwachten geen aardse beloning (I Korintiërs 3:16,17). We verwachten een stad, door God Zelf ontworpen en gebouwd en wij zijn die stad(Hebreeën 11:10). Jezus bouwt Zijn Kerk!
(Dit artikel is gedeeltelijk gebaseerd op een boodschap die de schrijver bracht aan de heiligen in Arlington, Washington. Indien u een CD van deze volledige boodschap( Engels gesproken) wenst te bestellen, kunt u via onze email contact opnemen.)

About the Author

CHIP BROGDEN is a best-selling author, teacher, and former pastor. His writings and teachings reach more than 135 nations with a simple, consistent, Christ-centered message focusing on relationship, not religion. Learn more »

ONLINE BIBLE STUDY

You have Successfully Subscribed!