"Kom Naar Mij… En Leer Van Mij"

by Chip Brogden

door Chip Brogden
(Vertaald door Bibi Godschalk)
Dit artikel is deel van een audio serie die heet “Geestelijk Volwassen Worden”. De gesproken vorm wordt steeds aangehouden. Voor informatie over het aanschaffen van de hele serie (in het Engels) hier aanklikken.
Jezus, zegt dat de kleine Poort EN de smalle Weg tot het Leven leiden en dat slechts enkelen die zullen vinden. Er is een Weg die je moet bewandelen. Deze Weg is het proces dat Jezus “discipelschap” noemt. Discipelschap is niet een optionele extra voor mensen die al wedergeboren zijn. Ik geloof niet dat het mogelijk is Jezus als Zaligmaker aan te nemen om dan later, wanneer het jou past en indien het je uitkomt, Hem Heer van je leven te maken. Ik geloof dat Hij Heer van ALLES moet zijn, want anders is Hij helemaal NIET Heer. Veel mensen willen alleen erop vertrouwen, dat Jezus hen van hun zonden verlost en naar de hemel brengt wanneer ze sterven, maar ze willen niet het proces van discipelschap ondergaan. Ze zijn bereid de Poort door te gaan, maar niet gewillig om de Weg te bewandelen. Dat is waar het op neer komt. Vele Christenen zijn de Poort binnen gegaan, maar zeer weinigen bewandelen de Weg. Daar zitten ze dan, net binnen de Poort, en verheugen zich op een toekomstige beloning. Ze beseffen niet dat om een discipel van Jezus te zijn, er meer gebeuren moet dan een gebed bidden, iets geloven of ergens lid van zijn. Het is een proces. In feite is het de Weg, die naar het Leven leidt. De Poort brengt je nergens – het is slechts het beginpunt van de reis en niet de eindbestemming.
Welnu, wat is een discipel? Wat is nu eigenlijk een discipel? Volgens de Schrift en volgens de manier waarop het woord gebruikt wordt, betekent discipel een leerling, een pupil, alsook een student. Kan ik je iets vragen? Als Jezus ons oproept om Zijn discipelen te zijn, en een discipel een leerling, pupil of student is, wat houdt dat dan in? Het houdt het volgende in…
“KOM NAAR MIJ, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en LEER VAN MIJ” (Matteüs 11:28).
Onderstreep dat, markeer het, schrijf het op, maar let goed op hoe het gezegd wordt. “Neem Mijn juk op je en leer VAN Mij,” De NBG zegt: “Leer van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen.”
Welnu, het woord “leer” uit “leer van Mij”, komt van dezelfde wortel als het woord “discipel”. Een discipel is iemand die leert. Wanneer Hij zegt, “leer van Mij”, zegt Hij eigenlijk “Wees een discipel van Mij. Leer Van Mij. Wees Mijn pupil. Wees Mijn student. Kom naar Mij en laat jezelf door Mij discipelen.” Dat is discipelschap. “Kom naar Mij en laat jezelf door Mij discipelen.” We zouden kunnen zeggen “Kom naar Mij” is de Poort, en “Laat jezelf door Mij discipelen” is de Weg. We zouden kunnen zeggen, “Kom naar Mij (ga de Poort door) en leer van Mij (bewandel de Smalle Weg).” Zie je dat? De Poort en de Weg. Het is niet alleen maar bij Jezus komen; het is LEREN van Jezus! Kom naar Jezus, iedereen komt bij Jezus – maar hoeveel LEREN er van Hem? “Kom bij Mij en laat jezelf door Mij discipelen. Kom bij Mij en Leer van Mij.”
Wat probeer ik te zeggen? Discipel zijn houdt in dat je een leerling of student van Jezus bent. Een pupil van Jezus. Een leerling van Jezus Zelf, in tegenstelling tot ergens naar toe gaan om OVER Jezus te leren. Het is een heel kenmerkend verschil. Weet je, de meeste kerken willen dat je naar de kerk gaat en over God komt leren, over de Bijbel, over de kerkleer, over de denominatie, over hun religieuze manieren, gewoonten, filosofieën en tradities. Maar dat is helemaal niet wat Jezus zegt. Hij zegt: “Kom naar Mij en leer van Mij.” ” Kom naar Mij en leer van Mij.” “Kom naar Mij (dat is de Poort); leer van Mij (dat is de Moeilijke Weg).”
Dus wat deed Hij? Leerde Hij hun leerstellingen? Gaf Hij hun een theorie? Nee, Hij zei, “Kom naar Mij en wees bij Mij.” In Marcus lezen we dat Hij twaalf discipelen uitzocht. Waarom zocht Hij hen uit? Niet om ze een paar leerstellingen te geven. Niet om ze wat theorie te geven. Er staat geschreven: “Hij stelde er Twaalf aan, opdat zij met Hem zouden zijn…” (Marcus 3:14). Jouw primaire roeping als discipel van Jezus is BIJ Jezus zijn, want zo LEER je VAN HEM. Het gaat niet om het leren van het Christelijke geloof – dat is een ding. We leren ook geen Bijbelse theorie; ook dat is een ding. We hebben het niet over dingen, we hebben het over een Persoon, een Mens. Het gaat niet over het leren van Christelijke dingen, religieuze of geestelijke dingen. Het gaat zelfs niet over het leren van de Bijbel en zelfs niet om OVER Jezus te leren; het gaat om het leren VAN Jezus. Kan je het zien? Kan je het verschil zien tussen NAAR Jezus komen en VAN Hem leren en bij iemand komen om OVER Jezus te leren? Het is een verschil van dag en nacht. De meeste Christenen kennen niets dat direct VAN Jezus komt. Hun kennis is alleen van wat ze in de kerk gehoord hebben; wat broeder zus en zo heeft gezegd, wat er in een of ander boek geschreven staat, wat ze in een of ander artikel of via Internet gelezen hebben of wat ze op een CD of televisie gehoord hebben. Ze hebben geen persoonlijke, intieme kennis vanuit eigen ervaring voor henzelf gekregen, van wie de Heer is, omdat ze nooit NAAR Jezus komen om VAN Jezus te leren. Ze gaan overal naar toe om OVER Hem te leren, maar nooit naar Jezus om van Jezus te leren. Als je ergens anders naar toe gaat, ben je hun discipel en geen discipel van Jezus.
Het gaat om leren VAN Jezus door BIJ Hem te zijn Dit is wat ik geloof – denk eens na of jij dit ook gelooft. Ik geloof dat Jezus leeft. Ik geloof dat Hij LEEFT. Hij is niet miljoenen kilometers ver weg ergens in de hemel. Hij is een altijd aanwezige hulp in moeilijke tijden. Hij zegt: ik zal je nooit verlaten of alleen laten, Ik ben altijd bij je, tot het einde der dagen. Ik geloof dat Hij is opgestaan en dat Hij beslist in staat is ons te onderwijzen, dat HIJZELF ons discipelt als we bij Hem komen. Als we alleen maar bij Hem komen en van Hem willen leren. Hij leeft. Hij heeft geen bundel leerstellingen achtergelaten omdat Hij wist dat Hij ging sterven. Hij gaf ook niet zomaar wat theorie door aan zijn discipelen zodat ze de boodschap levend konden houden en het Evangelie in Zijn afwezigheid door kon gaan. Absoluut niet! Hij leeft en Hij leert ons; Hij wil ons discipelen, als we maar bij Hem komen en van Hem leren.
Dit artikel is van een audio serie die heet “Geestelijk Volwassen Worden”. De gesproken vorm wordt steeds aangehouden. Voor informatie over het aanschaffen van de hele serie (in het Engels) hier aanklikken.

About the Author

CHIP BROGDEN is a best-selling author, teacher, and former pastor. His writings and teachings reach more than 135 nations with a simple, consistent, Christ-centered message focusing on relationship, not religion. Learn more »

ONLINE BIBLE STUDY

You have Successfully Subscribed!