Moeten We Een Ander Verwachten?

by Chip Brogden

door Chip Brogden
(Vertaald door Bibi Godschalk)
“Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar Hem toe met de vraag: ” Bent U degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten?'” (Matteüs 11:2,3 NBV).
U kunt zich misschien herinneren dat Johannes de Doper door God gestuurd was om een stem, roepende in de woestijn te zijn, alsook de profeet, die Jezus voor ging om Zijn Weg te bereiden en het komende Koninkrijk te verkondigen. Johannes wees er op dat Diegene die na hem komen zou veel meer was dan hijzelf. Het was Johannes die het grote mysterie van God’s doel in deze eenvoudige woorden uitdrukte: “Hij moet groter worden en ik kleiner” (Johannes 3:30).
De bediening van Johannes bereikte zijn hoogtepunt toen Jezus bij de rivier de Jordaan aankwam om gedoopt te worden. Johannes zag hoe de hemel zich opende en de Geest van God neerdaalde op Jezus als een duif, en hij hoorde een Stem zeggen, “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind ik vreugde.” Met een zodanig bewijs is het moeilijk te twijfelen; en dus zei Johannes met gezag en overtuiging, “En dat heb ik gezien, en ik getuig dat Hij de Zoon van God is ” (Johannes 1:34).
Johannes wist dat zijn doel bereikt was en overhandigde de teugels aan Diegene, die hij zo trouw verkondigd had. Hij had de weg voorbereid, en nu was Diegene, waarnaar hij iedereen verwezen had, aangekomen.
Kort daarna werd Johannes gearresteerd en in de gevangenis gestopt. Zijn werk was voltooid, zijn zon ging onder, en zoals hij gezegd had, werd Jezus groter en werd hij kleiner. Maar wat een verschrikkelijke manier om kleiner te worden! Zijn bediening was voorbij, de menigte was vertrokken en, op een enkel bezoekje van een paar discipelen na, zat hij eenzaam in de gevangenis.
Als alles je wordt afgenomen, blijft er weinig meer over dan je eigen gedachten. In de gevangenis had Johannes veel tijd om na te denken. En de essentie van zijn denken kwam hierop neer: Had ik het dan toch bij het verkeerde eind? Is Jezus de Zoon van God of niet? Als Hij echt de Messias is, waar is dan zijn Koninkrijk? Waarom doet Jezus niets? Heb ik echt de Heilige Geest gezien en de Stem gehoord, of was het mijn verbeelding? En als Hij nu niet de Ene is, moeten wij dan op zoek naar een ander? Moeten wij een ander verwachten?
We kunnen ons troosten met de kennis dat zelfs de grootste profeet die ooit geboren is (Lukas 7:28) geplaagd wordt door moeilijke gedachten, momenten van twijfel, en een geloofscrisis. We ervaren allemaal tijden dat het donker ons uitlacht en de omstandigheden ons ervan willen overtuigen, dat de enige weg die er voor ons over blijft is: “God vervloeken en sterven”(zoals de vrouw van Job hem aanraadde te doen). We kunnen heel filosofisch en afstandelijk praten over Jezus, die groter wordt en wij kleiner, terwijl we nog onze bediening bij de Jordaan hebben, maar het wordt een heel ander verhaal in de gevangenis, als daar de waarheid van alles wat we verkondigd hebben getoetst wordt. Jammer genoeg slagen de meeste van ons niet voor deze toets. Jezus doet niet precies wat wij van Hem verwachten en dat brengt ons van ons stuk!
De echte geloofscrisis gaat altijd over deze Man. We kunnen het allemaal oneens zijn over Bijbelstellingen en uitleg van de Schriften, maar wat doen we met Jezus? Hij verandert niet Wie Hij IS om te worden Wie wij denken dat Hij is. Of we gaan echt bevatten Wie Jezus feitelijk is, of we nemen genoegen met iets dat minder of iets anders is. Hij is dezelfde gisteren, vandaag, en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8). Dus is de vraag die wij allen moeten beantwoorden: Is Jezus voldoende? Is Hij voldoende zoals Hij is? Of moet Hij nog iets anders voor ons doen om ons te overtuigen en tevreden te stellen? Met ons verstand kunnen we zeggen, “Ja, Jezus is voldoende. Amen, het is zo. Ik geloof het.” Maar ik verbaas me over het groeiende aantal mensen dat openlijk belijdt dat Jezus eigelijk niet voldoende is! “We hebben behoefte aan gemeenschap” zeggen ze. Of “ik heb mijn bediening nodig”. Of “ik heb meer wonderwerken nodig”, of geestelijke gaven, of krachtige zalving. Of we hebben meer van God’s zegen nodig. Geloven dat Jezus Voldoende is (zeggen ze) is gewoon te mystisch, te simplistisch, niet in lijn met wat er in de echte wereld gebeurt – ondanks wat er in Kolossenzen 2:10 geschreven staat.
Ik zeg u, broeders en zusters, dat als Jezus niet Voldoende voor ons is, wij Hem nog niet echt hebben ontmoet. In het uiterste geval kennen wij Hem niet erg goed. Corrie Ten Boom zei, “Je zult wellicht nooit weten dat Jezus alles is dat je nodig hebt, totdat Jezus het enige is dat je hebt.” Dat is dus het doel van God’s werk om ons kleiner te maken (of zoals ik het graag formuleer, ons te reduceren tot Christus). Jezus is meestal niet alles dat we HEBBEN en dus huiveren wij om te zeggen, dat Jezus alles is dat we NODIG HEBBEN. Het probleem, lieve vrienden, is niet dat we te weinig hebben, maar dat we te veel hebben. We hebben niet méér van de Heer nodig; ik geloof dat wij in Hem alles al hebben. We hebben alleen minder van al het andere nodig. Net als de gemeente van Laodicea, vinden wij dat we rijk zijn, dat we alles hebben en niets meer nodig hebben (Openbaring 3:17). Net als Marta, maken wij ons druk om de “vele dingen”. Er zijn te veel religieuze dingen, te veel Christelijke dingen, te veel geestelijke dingen, te veel kerk dingen, te “veel dingen”die ons afleiden van Het Ene, dat nodig is (Lukas 10:42). Niemand wordt ooit van zijn stuk gebracht door Die Ene. Het zijn altijd de “vele dingen” waar we ons druk over maken, al die “dingen” buiten Jezus om, waarvan we denken, dat we er niet buiten kunnen; al die “dingen” die we denken “nodig” te hebben. Als het er echt op aan komt, is Jezus gewoon niet Voldoende in onze ogen.
Wij staan allemaal voor dezelfde verleiding als Johannes. Wat is die verleiding? Toen hij in de gevangenis begon te denken, kwam hij tot een vraag die door de eeuwen heen dezelfde is. Als je echt naar deze vraag kijkt, kun je zien waar dit voorstel vandaan komt. De vraag is deze: “Bent U degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten?” en zie, het is niet alleen het persoonlijke dilemma van Johannes. Door het woord “wij” te gebruiken, wijst hij op zichzelf en anderen die net zo twijfelen of Jezus wel ‘die Ene’ is.
De essentie van de vraag is dit: alles dat we zijn, alles dat we hebben, en alles wat we geloven is gebaseerd op het feit dat Jezus de Ene is; maar Jezus heeft ons teleurgesteld, niet zozeer door wat Hij heeft gedaan, maar door wat Hij niet heeft gedaan. Wij verwachtten, dat Zijn Koninkrijk zus en zo zou zijn; wij verwachtten, dat Hij zus en zo zou zijn en niets van onze verwachting klopt. We kunnen de Ene, die ons zo frustreert blijven geloven, deze Ene die zo traag en anders handelt dan wij verwachten. Of wij kunnen een ander zoeken, iemand die begrijpelijk is en waar we van op aan kunnen, iemand die alles naar ons eigen inzicht, programma en wil doet. Iemand die niet van ons verlangt, dat wij kleiner worden, ons kruis opnemen; iemand die van ons houdt zoals wij zijn en die ons in onze waarde laat. Bent U die Ene Jezus? Mogen wij U omvormen tot het beeld dat wij van U hebben of moeten wij een ander zoeken?
Dit “zoeken naar een ander” is het enige doel van onze vijand, de geest van de Antichrist, die ons steeds wil weg houden van “de oprechte en zuivere toewijding aan Christus” (II Korintiërs 11:3), die ons steeds verleidt “Hem die u geroepen heeft” te verlaten om ons “een ander evangelie” (Galaten 1:6) te laten volgen. Een evangelie, dat in feite niet bestaat en zoals Paulus zegt, alleen lijkt op Een Ander, Iets Anders, of Iemand Anders. Ongeacht zijn tekortkomingen had Petrus tenminste door, dat er niemand anders dan Hij was: “Naar Wie zouden wij moeten gaan Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven” (Johannes 6:68). Maar dit weerhoudt de mensen er niet van “een ander te zoeken.” Zelfs Christenen niet, die beter zouden moeten weten. Zij zoeken een andere voorganger, een andere prediker, een andere leraar, een andere profeet, een andere bediening, een ander teken, een ander wonder, een ander woord of samenkomst, of lied. De oprechte, zuivere toewijding aan Christus en de werkelijkheid van Wie Hij is, kan hun niet langer bekoren.
In de Hof van Olijven vraagt Jezus, “Wie zoeken jullie?” (Johannes 18:4). Deze groep mensen zocht Hem om Hem in hechtenis te nemen en te doden. De dag ervoor zocht de menigte iemand om “Hosanna!” tegen te roepen, en weer daarvoor wilden ze Hem dwingen hun koning te worden (Johannes 6:15). Soms zochten zij Hem op om het woord van God te horen, soms om van hun ziekten genezen te worden. Is het niet opvallend, dat iedereen steeds iets van Hem hebben wil en dat er meer nemers dan gevers zijn op deze wereld? Zij zoeken Hem, ze duwen Hem, ze verdringen Hem en vragen steeds meer, want ze zijn nooit tevreden. Er zijn maar weinigen die weten hoe om aan Zijn voeten te zitten en naar Hem te luisteren. En weinigen zijn bereid om hun kostbare olie over Zijn voeten uit te gieten. Als dit wel gedaan wordt zeggen anderen vaak dat het “zonde”is. Er zijn maar weinigen die tevreden met alleen”bij Hem zijn” (Marcus 3:14). In plaats daarvan wil de ene een brood, de andere een genezing, weer een ander onderwijzing of een teken. Anderen willen weer antwoord op een vraag of bewijs, dat Hij echt van God is, of willen Hem zelfs van iets beschuldigen. Is er nog wel iemand, die alleen Hem zoekt? Of Hem smeekt niet om wat Hij kan geven, maar om Wie Hij is? Is er nog wel iemand, die niet vanwege een nood bij Hem komt, maar alleen om Hem te kennen”? (Filippenzen 3:10)?
Wie zoek jij? Heb je Hem al gevonden en is Hij voldoende, of zoek je nog steeds een ander? We zeggen niet, dat Christus de preëminentie over alles heeft alleen maar omdat het wel een interessante leerstelling is. Omdat álles dáár van af hangt is het voor ons een zaak van leven en dood. Als Hij werkelijk pre-eminent is, dan is Hij Voldoende. Dan is er niemand anders waardig om verkondigd te worden. Tegen Johannes in de gevangenis, en tegen ons, waar we ook mogen zijn, zegt Jezus, “Je hebt het niet bij het verkeerde eind. Ik ben het Die je zoekt, maar Ik ben veel meer dan je verwacht, veel meer dan je durft te dromen. Gezegend zijn zij die zich niet voor Mij schamen.”

About the Author

CHIP BROGDEN is a best-selling author, teacher, and former pastor. His writings and teachings reach more than 135 nations with a simple, consistent, Christ-centered message focusing on relationship, not religion. Learn more »

ONLINE BIBLE STUDY

You have Successfully Subscribed!