Wanneer Jullie Bidden

by Chip Brogden

door Chip Brogden
(Vertaald door Bibi Godschalk)
“En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars…als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader… bij het bidden moeten jullie niet eindeloos (ijdel) voortprevelen zoals de heidenen…Bid daarom als volgt … (Matteüs 6:5-9ff).”
Er wordt veel te veel over bidden gepreekt, waarbij het als middel tot onze eigen doelen wordt voorgesteld. Ik denk nu aan verscheidene populaire preken alsook boeken die vandaag de dag te koop zijn. Deze verkondigen dat het bidden een ritueel is, waardoor wij God kunnen overhalen ons te geven wat wij ook maar hebben willen. Deze denkwijze geeft ons de illusie van een hanteerbare godheid, een “god” die wij kunnen beheren en die gehoor moet geven aan ieder goed uitgesproken of goed uitgevoerd gebed. Enig iemand met een gemiddelde intelligentie zou moeten inzien, dat dit een bespottelijke karikatuur van God is – het is een waanvoorstelling en een leugen. De brede populariteit en het succes van deze leer zou ons enigszins achterdochtig moeten maken wat betreft de geest, die er achter zit en die de mens aanspoort deze te vereeuwigen. Het kan niet de Heilige Geest zijn.
Jezus, neemt aan dat Zijn discipelen bidden. Dit is waarom Hij tot vier keer toe zegt, “WANNEER jullie bidden” en niet “INDIEN jullie bidden.” Maar uit deze korte Schriftgedeelten leren we dat er minsten twee soorten gebed bestaan. Één daarvan is niet aanvaardbaar voor God en de tweede behaagt Hem wel. Één is het gebed van huichelaars en het andere komt voort uit een rein hart. Het ene wordt in het openbaar gedaan zodat het voor mensen zichtbaar is en het andere is verborgen en wordt door God alleen gezien. Het ene is alleen een ijdele, vruchteloze herhaling om mijn eigen zin door te zetten en het andere brengt het Voornemen van God in vervulling.
Welnu, als we het gebed van de huichelaar bidden, verdoen we onze tijd. God geeft geen antwoord, Hij beweegt niet, Hij luistert niet naar zulke gebeden. Dat betekent niet dat er niemand (of niets?) gehoor geeft aan dit zelfzuchtige bidden. Indien en wanneer er een antwoord komt, is het niet van de Vader in de Hemel. Veel gebed is nutteloos omdat degene die bidt, nooit echt het Woord heeft onderzocht om te ontdekken welk type gebed God wél behaagt. Net zoals er aanbidding is vanuit “geest en waarheid” is er ook aanbidding, die vanuit het vlees en nutteloos is. Zo ook is er bidden vanuit “geest en waarheid” in tegenstelling tot ijdel menselijk bidden vanuit het vlees.
Met de genade van God willen we daarom naar de Heer kijken en Hem vragen ons te leren bidden. Laten we Hem vragen welk type gebed Hem welgevallig is.
HOE MEN NIET MOET BIDDEN
“En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagoge en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie: zij hebben hun loon dan al ontvangen (Matteüs 6:5).”
Wat maakt een gebed huichelachtig? Een gebed dat in het openbaar wordt gedaan zodat mensen het kunnen zien. Het is een uiterlijk vertoon om iemand geestelijk te laten lijken ten opzichte van anderen. Het vestigt de aandacht op de eigen ik door een harde stem, langdradigheid of een geestelijk- klinkende woordenschat. Het wordt op de eerste plaats gedaan voor ceremoniële doeleinden, voor het luisterende oor van de mens en niet voor God. We willen gezien, gehoord en bekeken worden. We willen graag bekend staan als “gebedsstrijders” dus bidden we bij voorkeur in het openbaar, bij het altaar, in een kerkgebouw of bij een gebedsbijeenkomst, zodat iedereen ons kan zien. We willen bij de mensen bekend staan als wachters, profeten en voorbidders. Maar het belangrijkste is niet hoe mensen ons zien, maar wie we echt zijn voor God.
Huichelaars hebben de gewoonte het openbaar bidden te gebruiken om te preken of om dingen bij anderen af te dwingen. Ik was eens bij een bijeenkomst, waar een nieuwe bezoeker gevraagd werd om te bidden. Al gauw begon hij zijn financiële behoeften bloot te leggen alsof hij het aan de Heer vertelde. Het was niet moeilijk te begrijpen dat hij alleen maar iedere aanwezige trachtte duidelijk te maken dat hij een gift verwachtte. Hij zei zelfs, “Ik bid dat iemand mij het geld geeft dat ik nodig heb.” En na de dienst was er natuurlijk iemand die dat deed. Maar hij, noch degene die zijn gebed “beantwoordde” was in de Geest. Deze man had terechtgewezen moeten worden, maar niemand deed het, ik ook niet. We hadden allemaal de Heilige Geest gemist, maar we hadden wel een les geleerd. We hebben nooit meer iets van de man gehoord.
Predikers maken zich net zo schuldig aan huichelachtige langdradigheid. Het is interessant om te zien hoe anders iemand bidt als hij op de bühne staat in bijzijn van mensen, vergeleken met hoe ze bidden op andere plaatsen. Ze schijnen te geloven dat als de aandacht op hun gericht is er specifieke woorden en zinnen gebruikt moeten worden die zij anders nooit zouden gebruiken. Dit wordt ook ten behoeve van de luisteraars gedaan. “O, hij kan zo geweldig krachtig bidden!” wordt er geroepen. Maar dat betekent niet dat deze gebeden krachtig zijn voor God.
Vooral in een tijd waar gebedsbijeenkomsten, gebedsdagen, gebedsretraites en gebedsstrijd zo worden benadrukt, is het belangrijk te weten wat de Heer verlangt, zodat we niet in vruchteloosheid vervallen. De ervaring van vele heiligen schijnt aan te tonen, dat hoe meer we in afzondering bidden, des te minder we in het openbaar bidden. De hoeveelheid woorden zal minder zijn, maar ze zullen wel zwaarder wegen en meer waardevol zijn. Een broeder was zo gebroken voor het aangezicht van God wanneer hij alleen bad dat hij, wanneer hij de preekstoel betrad om in het openbaar te bidden, zich slechts over de katheder kon buigen en snikken, “O God!”. Dat is de juiste geest en mijn wens is, dat er meer van dit soort gebeden zouden zijn.
“Maar als jullie bidden trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je Vader, die in het verborgene is. En jullie Vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen (Matteüs 6:6).”
Waarom verkiest de Heer gebed in het verborgene boven gebed in de synagoge (of in het kerkgebouw)? Bidden is het meest waardevol voor God als het in het verborgene wordt gedaan, in de gebedskamer of in de binnenkamer, waar de ogen en oren van geen enkel mens kunnen waarnemen, wat er wordt gezegd en gedaan. Daar wordt alles voor de Heer gedaan. Het merendeel van het openbare bidden wordt gedaan om door mensen gezien te worden en daarom heeft het weinig waarde. Een overvloed van openbaar bidden vergoedt niet het gebrek aan bidden in het verborgene.
Als kind nam ik dit Schriftgedeelte heel letterlijk op. Ik ging dan in een kast zitten, deed de deur dicht en bad tot de Heer in het verborgene. Toen ik ouder was, ging ik vaak boven in een boom zitten om te bidden en te lezen. Of ik sloop naar buiten als het nog donker was, zodat ik kon bidden. Wanneer ik terug kijk op mijn leven waren dit de heerlijkste gebedstijden en communie met God, die ooit heb meegemaakt.
Het maakt niet uit of jouw verborgen plaats een echte kast is of niet. Het gaat om het soort gebed dat plaatsvindt. Wordt het gedaan om door God of door mensen gezien te worden? Als we ten behoeve van God bidden, willen we de heilige dingen heilig houden, privé dingen privé en gewijde dingen gewijd. We vertellen de intieme details van deze ontmoetingen met God ook niet zo gemakkelijk aan anderen. Het lijkt bijna heiligschennis om dat te doen.
Is bidden en aanbidden een levensstijl of is het een evenement? Als het een evenement is en het grootste deel van ons bidden een keer in de week gebeurt, wanneer we bij elkaar komen, ontbreekt het ons aan geestelijkheid. We zullen dit ervaren als we de knop proberen om te zetten om geestelijk te kunnen bidden. Onze gezamenlijke gebeden zijn gebaseerd op onze verborgen gebeden; de echte waarde van ons gebed is niet wat uiterlijk zichtbaar is, maar wat wij van binnen uit bij de Heer brengen.
“Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos (ijdel) voortprevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden (Matteüs 6:7).”
Het Griekse woord dat hier voor “ijdel” gebruikt wordt is interessant. Het komt van dezelfde wortel als een ander woord dat “hanteren of kneden” betekent en manipulatie inhoudt, net als iemand klei zou manipuleren om er iets van te maken, zoals een schaal of een vaas. Het wordt door Jezus ook nog in een andere context gebruikt in Matteüs 15:7-9: “Huichelaars, wat is Jesaja’s profetie toch toepasselijk op u: ‘Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is ver van mij; tevergeefs vereren ze Mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, de voorschriften van mensen.'”
Er bestaat zo iets als ijdel gebed en ijdele aanbidding. Er bestaat zoiets als een offer dat God behaagt en een offer dat God niet behaagt (lees het verhaal van Kaïn en Abel in Genesis 4). We weten precies wat God verlangt en dat is: “Geest en Waarheid.” We weten ook wat Hij als ijdel, manipulerend, verspilde tijd en zelfgerichtheid ziet. IJdelheid houdt in dat wij tot Hem naderen met de mond en Hem eren met onze lippen, terwijl ons hart ver bij Hem vandaan is. Het houdt ook in dat wij de dingen van mensen onderwijzen alsof ze van God zouden zijn. Het houdt ook in dat dezelfde gebeden steeds worden herhaald met het doel om God te manipuleren. Het houdt ook 95% van alles in, dat gezegd of gedaan wordt tijdens een typische kerkdienst op de zondagochtend. Het vragen of God onze onaanvaardbare aanbidding iedere week opnieuw wil zegenen is ook een voorbeeld van die ijdelheid. “Tevergeefs aanbidden ze Mij.”
Het komt misschien als een schok en een verassing voor de meeste mensen als ze horen dat veel van wat ze doen, zelfs geestelijke dingen (vooral geestelijke dingen) op ijdelheid berusten. Er wordt geleerd dat zolang je naar de kerk gaat en op de correcte manier bidt voor bescherming, zegen, kracht of zalving, alles in orde is. Jezus zegt, dat mensen die zo’n relatie met God hebben zich als heidenen gedragen. De heidenen zijn niet areligieus. Zij aanbidden ook! Ze bidden! Huichelaars geven! Huichelaars vasten! Huichelaars doen machtige dingen in de Naam van Jezus. Maar volgens Jezus telt het niet. Het is allemaal ijdelheid. Ze KENNEN Hem niet echt en Hij “kent” hen ook niet.
“Doe hen [de heidenen]niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen (Matteüs 6:8).”
Hier is iets interessants! Jezus, zegt ons dat we niet hoeven te bidden als we verwachten gehoord te worden vanwege onze vele woorden of geweldige manier van spreken, want de Vader weet al wat wij nodig hebben voordat wij het Hem vragen. Wel nu! Wat voor nut heeft het dan om dingen te vragen? Als God alles al weet voordat ik het Hem vraag, waarom zou ik het dan nog vragen? Als gebed alleen maar mijn verzoeken aan God bekend maakt, kunnen we misschien wel ophouden met bidden, want Hij weet toch al wat we vragen. Maar misschien heeft het bidden, zoals Jezus het ons geleerd heeft, weinig te maken met ónze verzoeken aan de Heer voor onze eigen noden. Als dat zo is, dan is het ijdelheid om hiermee door te gaan. IJdelheid is niet alleen nutteloos, maar het is ook zelfgericht. “wees daarom niet als de heidenen, die eindeloos gebeden voortprevelen omdat ze denken dat ze verhoord zullen worden.”
Jezus, zegt niet dat omdat de Vader al weet wat wij nodig hebben, wij niet HOEVEN te bidden. Maar als Hij al weet wat wij nodig hebben, moeten wij wel weten HOE te bidden. Wanneer we bidden, moeten we ons niet als een heiden of huichelaar gedragen door alleen op onszelf gericht te zijn. Onze noden zijn al bij de Heer bekend. We hoeven dus niet naar de Heer te gaan om Hem in te lichten over onze situatie, zodat Hij helemaal op de hoogte is van onze omstandigheden. We zouden misschien onze huisarts zo’n uitgebreid verslag geven, zodat hij een goede diagnose kan maken. De Heer heeft echt onze hulp niet nodig om het probleem op te lossen. We hoeven Hem ook niet te vertellen wat er gedaan moet worden, alsof wij zouden weten wat er gebeuren moet en Hij niet!
Wat vindt je ervan als ik zeg, dat gebed dieper gaat dan alleen mijn noden aan de Heer? En dat gebed een hoger doel heeft dan alleen mijn eigen omstandigheden en omgeving op orde te stellen? Met andere woorden, wat als gebed helemaal niet gaat om mijn noden, mijn verlangens, wat ik wil, mijn verzoeken of mijn situatie? Wat als gebed bedoeld is, om de doelen van HEER te bereiken? Wat als wij, in plaats van bij te Heer te komen met ONZE verwachtingen betreffende de uitkomst, bij de Heer komen met belangstelling voor wat HIJ verwacht? Wat als gebed helemaal niet bestaat om MIJN wil onder woorden te brengen, maar dat het gaat om ZIJN wil kenbaar te maken?
Misschien is dit concept te radicaal voor sommigen, omdat het hen vraagt om nog meer aan hun Eigen Ik te sterven. Maar aangezien de Vader al weet wat we nodig hebben voordat we het vragen, gaat bidden niet primair over Hem vertellen wat Hij al weet. Aangezien we moeten bidden en aangezien de Heer al weet wat we nodig hebben, is dit misschien een indicatie dat er een hogere roeping is en dat er een dieper werk door bidden verricht moet worden dan slechts mijn persoonlijke gebedsverzoeken kenbaar te maken. Voor de heiden en de huichelaar, die vol zitten van de Eigen Ik, is de ijdelheid (futiliteit en zelfgerichtheid) duidelijk zichtbaar, vooral in hun bidden. Volgens de Schrift lijkt het alsof Jezus ons een dieper inzicht in het bidden geeft. Dus hoe ZOUDEN we dan moeten bidden? Jezus maakt het erg duidelijk.
HOE WE MOETEN BIDDEN
“Bid daarom als volgt: ‘Onze Vader in de Hemel, laat Uw naam geheiligd worden, laat Uw Koninkrijk komen en Uw Wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel’ (Matteüs 6:9,10).
Nu we weten welk type gebed voor de Heer onaanvaardbaar is, wordt het tijd te kijken naar het gebed dat wel aanvaardbaar is. De Heer Jezus geeft ons hier niet een gebed dat we woord voor woord op moeten zeggen. Dat zou haaks staan op alles wat Hij tot nog toe heeft gezegd (let op wat een ritueel we er toch van hebben gemaakt). In plaats daarvan geeft Hij ons een patroon, een prototype, een fundament voor al ons bidden door te zeggen, “Bid als volgt”, of, “Bid op deze manier.”
Onmiddellijk worden we vanuit onze aardse omstandigheden opgetild en gedwongen ons te richten op een hemelse Vader, een hemels Koninkrijk en een hemelse Wil. Ik vind het zeer belangrijk dat we dit gaan inzien. Bidden begint niet op de aarde, het begint in de hemel. Het begint niet met een mens, het begint bij de Vader. Het begint niet met wat de mens nodig heeft, maar met de Wil van God. Ons bidden is zonder effect omdat we bidden als aardse mensen met een aards perspectief over aardse dingen. Zie eens hoe ver en verhoogd dit soort bidden is, vergeleken met het bidden van de huichelaar die in het openbaar bidt om door mensen gezien te worden! Gebed moet ons naar het hemelse brengen, niet dieper naar het aardse. Het zou zich op de visie van de Vader moeten richten, niet op mensen of op de problemen van mensen. Geestelijk bidden begint bij de Geest; hemels bidden begint in het hemelse.
Wanneer we “als volgt” bidden worden we vervoerd en verhoogd boven ons gewone menszijn, voorbij het natuurlijke, voorbij het aardse, voorbij het zichtbare en tastbare universum waarin wij ons bevinden. Dan worden we onmiddellijk op één lijn gesteld met Iemand die veel groter is dan wijzelf, een Persoon die hoger, een Persoon die grootser is. Deze Persoon heeft een agenda en werkt alle dingen samen in overeenkomst met dit plan. Wat is het plan? Het is de Wil en het Koninkrijk. Dus wat zijn de Wil en het Koninkrijk? De wil is “alles in Christus” en het Koninkrijk is de vervulling van die Wil, waardoor Christus de preëminentie heeft. Alles dat God doet draait om dit Voornemen.
Het primaire objectief van het bidden is dus ons tot medewerking met de Vader te brengen, opdat we met Hem in harmonie zijn – zowel wat betreft onze liefdesrelatie alsook onze werkrelatie. Tijdens het bidden besteden we heel wat tijd en moeite om God ONZE agenda voor te leggen, ONZE plannen, ONZE doelen, ONZE zaak, ONZE noden, die in het echt of in onze verbeelding bestaan. Maar wie is Heer? Wie is dienstknecht? Wiens wil moet geschieden: die van ons of Die van Hem? Als ons bidden niet de Wil en het Koninkrijk raakt, is ons gebed ijdelheid. God kan Zichzelf niet tegenspreken en Hij kan een dergelijk gebed niet verhoren. Als onze agenda niet in harmonie is met de Zijne, moet onze agenda wijken. Het merendeel van onze gebeden zijn gewoon te klein, te kleingeestig, te beperkt. We zijn niet in staat verder te kijken dan onze huidige omstandigheden. We hebben het grote plaatje nog niet gezien. We hebben geen hemels perspectief. Als we beginnen te bidden, moeten we onze eigen ideeën opzij schuiven en de Wil van de Heer en het Koninkrijk van God zoeken, want dit heiligt de Vader echt.
“Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig is” (Matteüs 6:11,12).
De Heer zegt niet dat wij onze verlangens NIET aan Hem mogen bekend maken. Het is goed Hem iedere dag dankbaar te erkennen als onze Voorziening en als Hij Die Vergeeft. Het maakt een verschil als wij de Wil en het Koninkrijk bidden, want dan verliezen wij onze eigen ik en onze agenda. Wanneer wij tot de Heer komen om wat Hij nodig heeft, dan zullen we ontdekken dat er in onze noden wordt voorzien en zelfs als dat niet het geval zou zijn, zouden we het niet erg vinden. Ons verlangen gaat uit naar Hem en zolang wij in Zijn Wil en Zijn Koninkrijk zijn, wordt onze persoonlijke voorziening minder belangrijk. Gebed is niet het middel, waardoor er in mijn persoonlijke behoeften wordt voorzien. Het is het middel waardoor er in Gods Behoeften voorzien wordt. Nu dat ik bid namens de Wil en het Koninkrijk van God, nu dat mijn gebed in lijn is met Gods verlangen door alle eeuwen heen, zal Hij zeker voorzien in alles dat ik nodig heb (in feite kan niets dit weerstaan, want miljoenen jaren lang heeft niets dit in de weg kunnen staan). Zolang ik zijn Koninkrijk zoek, zal alles wat ik nodig heb aan mij worden gegeven. Niet om mij, begrijp je, maar om Hem. Ik heb mijn bevoegdheid in Zijn Koninkrijk gelegd; Hij heeft Zijn bevoegdheid in mijn welvaart gelegd. Het kan niet anders
Waar is uiteindelijk het Koninkrijk? Hier of daar, in de toekomst of in het verleden? Nee, het Koninkrijk is in jou (Lucas 17:21). Wanneer we bidden dat Gods Wil en God Koninkrijk komt, vragen we dan in feite niet dat Christus meer wordt en wij minder? Vragen we dan niet dat de preëminentie van Christus in ons persoonlijk als discipel groter wordt? Vergeet even dat de Kerk één zou moeten zijn of dat iedereen hetzelfde zou moeten zien. Als ieder van ons dit bad met geen groter doel voor ogen dan dat het in ons zou gebeuren, zou dit dan niet automatisch de hele Kerk insluiten, waar ook wij lid van zijn? Dus we bidden dat Christus de preëminentie in ons krijgt, individueel als discipel, in de Kerk als geheel en over heel de schepping. Wij komen op één lijn te staan met bijzonder machtige krachten, allen samen gericht op het Uiteindelijke Voornemen van God.
Of je jouw dagelijks brood als iets fysieks of geestelijks beschouwt (of allebei), het wordt dagelijks voorzien. En op dagelijkse basis wordt de vergeving van zonden geschonken. Brood spreekt tot ons Leven en vergeving van zonde spreekt tot onze wandel. We hebben dagelijks Leven nodig om te kunnen leven. Dagelijks kwetsen we anderen en dagelijks kwetsen we God. We hebben dus dagelijks vergeving nodig. Kortom alles wat we denken nodig te hebben, wordt in deze twee dingen samengevat. Al het andere is misschien fijn om te hebben en God wil ze misschien graag geven, maar ze zijn niet absoluut noodzakelijk. Niemand heeft Schriftuurlijk gezien, het “recht” van de Vader dingen die ze willen hebben te eisen, net zoals mijn kinderen niet kunnen verwachten, dat ik hen alles geef wat zij willen hebben.
Aangezien wij al iedere geestelijke zegening in Christus ontvangen hebben (Efeziërs 1:3), zou het grootste deel van ons bidden gericht moeten zijn op de Wil van God en niet op wat wij willen hebben, TENZIJ – en hier is waar gebed interessant en krachtig wordt – TENZIJ Hij ook wil wat wij willen. God slaat geen enkel verzoek af dat in lijn is met wat Hij Zelf wil. In feite is Hij Degene Die Zijn Wil aan ons bekend maakt; wij bevestigen dit in ons gebed en dan gebeurt het. Gelijkvormigheid met Christus houdt in dat wij willen wat Hij wil en als dat het geval is, wordt dit op eerste plaats zichtbaar in ons gebed, waar de ruil van Zijn leven voor mijn leven plaatsvindt. We zouden nu moeten weten dat God maar ÉÉN DING verlangt. Uiteindelijk is dat ook het enige dat wij willen en het enige waar we nog voor kunnen bidden. De eenvoudigste manier om al je verlangens door bidden verhoord te krijgen is om nog maar EEN DING te willen.
“En breng ons niet beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad: want van U is het Koninkrijk, de Kracht is van U, en de Heerlijkheid is van U. Tot in alle eeuwigheid (Matteüs 6:13).”
Net zoals we met het Koninkrijk zijn begonnen, zo ook eindigen wij met het Koninkrijk. Op welke gronden mogen wij om redding uit de greep van het kwaad vragen? Op grond van het feit dat het Koninkrijk van God is, de Kracht van God is en de Heerlijkheid van God is.
Wat is het kwaad? Alles van de Antichrist is het kwaad. De Antichrist weerstaat God om Christus Alles in Alles te maken. Of dit zich in de laatste dagen als een dictator manifesteert, is niet van belang. De Antichrist is al vanaf het begin bij ons. De geest van de Antichrist heeft altijd al de preëminentie van Christus weerstaan, vanaf de rebellie van Lucifer tot onze zonde van het vlees. Iets hoeft niet slecht te zijn om duivels te zijn. Het zou zelfs op een engel van het licht kunnen lijken. Natuurlijk zijn slechte dingen duivels, maar ogenschijnlijk goede dingen zijn slecht, als ze ons niet dieper in Christus als zijnde Alles in Alles brengen. Dus als Gods hoogste goed Christus is, dan is alles dat minder is dan Christus, slecht.
Zo velen denken dat de duivel een koninkrijk heeft, maar als we de Schrift onderzoeken, valt er geen schrijntje bewijs voor te vinden.”Van U is het Koninkrijk.” Het Koninkrijk behoort God toe. God heeft nog nooit iets aan de duivel gegeven. Zelfs in het Oude Testament, voordat Jezus op aarde wandelde, staat er geschreven: “Van de Heer is de aarde en alles dat daarin leeft, de wereld en wie haar bewonen. (Psalmen 24:1).” Velen zijn begaan met de zogenaamde “macht” van de duisternis en natuurlijk is enig iemand, die een ander kan misleiden, ook in staat hem te beheersen. Hier staat echter geschreven “de Kracht is van U “. De duisternis heeft geen kracht van zichzelf, alleen maar kracht over mensen door middel van misleiding. De Ware Kracht is niet het bezit van de duisternis, maar van God, door Jezus Christus, in de hemel zowel als op aarde(Matteüs 28:18). Ten slotte, “De Heerlijkheid is van U.” Hier gaat het om de Heerlijkheid van Christus zoals Hij in feite is, dat aan ons zichtbaar wordt gemaakt door openbaring. Deze Heerlijkheid wordt zeker zichtbaar gemaakt in de hemel zowel als over de hele aarde (Psalmen 8).
Als we goed naar deze drie onderwerpen kijken – het Koninkrijk, de Kracht, en de Heerlijkheid – zien we, dat deze net zo veel voor de aarde als voor de hemel bestemd zijn. Het betekent werkelijk alles wat “op aarde zoals in de hemel” inhoudt. Toch schijnt er iets op de aarde te zijn, dat de preëminentie van Christus uitdaagt, alsof er gezegd wordt dat er nog een ander koninkrijk is, een andere kracht en een andere heerlijkheid van ofwel de mens óf van satan is(Lucas 4:5,6). Als wij op deze manier bidden, verklaren we dat de zaken er anders voorstaan. Dan staan we op de aarde en getuigen dat er maar Één Koninkrijk, Één Kracht en Één Heerlijkheid zijn, die aan de Vader en Zijn Christus toebehoren. Natuurlijk moeten wij dit kunnen zien en geloven om het te kunnen bidden. Maar dit, in essentie, is de Getuigenis van Jezus en de bediening van de overwinnaars.
Wat ons bidden het meest in de weg staat is de kleinheid van onze visie. Gebed is slechts een middel tot een Doel en het Doel is dat Christus op de aarde gevestigd wordt als de Ene Preëminente, net zoals Hij dat in de hemel is. Bidden stelt ons in lijn met het hart van God, zodat we alleen nog verlangen naar dat Ene Ding waarnaar Hij verlangt.
We kunnen niet en mogen niet geloven in het bidden op zich. Hoe eenvoudig is het ons vertrouwen in een methode of een techniek van bidden te stellen en met God te gaan communiceren als een heiden. Hoe gemakkelijk stellen wij ons vertrouwen in een mens en communiceren we met God als een huichelaar. Het is interessant om te zien, dat ongeacht hoe krachtig het bidden van “het Onze vader” is, het nochtans achter gesloten deuren en in het verborgene wordt gedaan. Er wordt ons niet gezegd om naar strategische punten van de aardbol te gaan om daar onze autoriteit uit te oefenen. Er wordt ons niet de namen van demonen of bolwerken gegeven waartegen we moeten strijden, helemaal niet. In onze binnenkamer, met de deur dicht, moeten we alleen op déze wijze naar de Vader bidden en zal Hij ons in het openbaar belonen.
Misschien zijn we het vergeten: Christus is ons loon. We zoeken niet wat Hij geeft, maar Hem Zelf. We zoeken niet ons Koninkrijk, maar dat van Hem. We vertrouwen niet op onze kracht, maar op die van Hem. En hoe minder wij worden, des te meer wordt Hij; Zijn Heerlijkheid wordt openbaar en zichtbaar in ons en door ons heen. Op voorwaarde dat wij bereid zijn onze eigen ideeën te vergeten en Zijn Wil te zoeken, is dit het echte bidden. Ons gebed is dat Zijn Wil geschiede en niet die van ons.
O Vader, maak Uw Zoon in ons openbaar. Leer ons bidden. Uw Naam moet Heilig worden. Wij staan voor Uw Koninkrijk en voor Uw Wil op deze aarde. Laat Uw Koninkrijk komen – in ons. Laat Uw Wil gedaan worden – in ons. Zoals in de hemel, zo ook op aarde. Wij danken U dat zodra wij Uw Koninkrijk eerst zoeken, al het andere voorzien zal worden. Red ons uit de greep van de Antichrist, van alles dat natuurlijk is, van alles dat vlees en bloed is, van alles dat vleselijk is, van alles dat aards is en vestig in ons het Koninkrijk van Uw geliefde Zoon. Wij erkennen geen ander Koninkrijk dan dat van U, geen andere kracht dan die van U, geen andere heerlijkheid dan die van U. Moge het zo zijn tot in eeuwigheid. Amen.

About the Author

CHIP BROGDEN is a best-selling author, teacher, and former pastor. His writings and teachings reach more than 135 nations with a simple, consistent, Christ-centered message focusing on relationship, not religion. Learn more »

ONLINE BIBLE STUDY

You have Successfully Subscribed!